Döntöttek a képviselők

Januártól emelkedik a köztisztviselők bére, a képviselők rendeletben szabályozták a településkép védelem feladatait, szó volt Kőszeg külföldi kapcsolatairól, a Hősök tornya, a városmajor és a kőszegi óvodák fejlesztési pályázatairól, valamint tárgyaltak a jövő évi rendezvénynaptárról is.

Döntöttek a képviselők

Januártól emelkedik a köztisztviselők bére, a képviselők rendeletben szabályozták a településkép védelem feladatait, szó volt Kőszeg külföldi kapcsolatairól, a Hősök tornya, a városmajor és a kőszegi óvodák fejlesztési pályázatairól, valamint tárgyaltak a jövő évi rendezvénynaptárról is.

Csütörtökön délelőtt tartotta idei utolsó rendes ülését a kőszegi önkormányzat képviselő-testülete. Napirend előtt Huber László polgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a KRAFT program alapján Magyarország Kormánya 1986/2017. számú határozatával összesen 1 milliárd forintot biztosít a „Városkörnyéki közösségi közlekedésfejlesztés (Szombathely-Kőszeg GYSEV)” fejlesztés megvalósításához. A forrás segítségével megvalósulhat az autóbusz pályaudvar áthelyezése a vasútállomás mellé és a város tömegközlekedésének környezetbarát fejlesztése. Másik jó hírként a polgármester közölte, hogy a város 118 millió forintos TOP pályázati forrást nyert a városháza energetikai fejlesztésére.
Első napirendi pontként a Képviselő-testület saját hatáskörben döntött a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapjának 2018. január 1-jétől érvényes 10%-os megemeléséről. A magyar bérek általános emelkedésével az elmúlt években romlott a hivatali bérek versenyképessége, növekedtek a bérfeszültségek. A hivatali fizetéseket 10 éve nem emelték, így egyre nehezebbé vált a megüresedő hivatali állások betöltése. A napirend kapcsán több képviselő részéről is elhangzott, hogy az önkormányzati munkatársak bére így sem éri el a kívánatos mértéket, de város költségvetése egyelőre nem enged nagyobb emelést. A megnyugtató megoldás a központilag elrendelt béremelés lenne, melyhez forrást is biztosítana az állami költségvetés.
A Képviselő-testület több intézmény számára engedélyezte a dolgozói létszám emelését. Az intézményvezetők kérésére az Újvárosi Óvoda engedélyezett létszáma 0,25 fővel, míg a Központi Óvodához tartozó Horvátzsidányi óvoda létszáma 0,5 fővel emelkedik. A Chernel Kálmán Városi Könyvtárra több pályázat kapcsán is nagy feladatok várnak, így a testület engedélyével létszámát 1 fővel növelheti. Básthy Béla alpolgármester hozzászólásában az intézmények figyelmébe ajánlotta a foglalkoztatási paktum bértámogatási lehetőségeit.
2018. január 1-jétől az önkormányzat az elektronikus ügyintézést szabályozó törvény alapján köteles biztosítani a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásai igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését. Az Önkormányzat visszavonta a megszűnő régi szabályozás alapján megalkotott korábbi rendeleteit.
Elfogadták a képviselők a város új településkép védelmi rendeletét. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján készült rendelet definiálja a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét (helyi védelem), a védetté nyilvánítás és a védelem megszüntetésének szabályait, a településképi szempontból meghatározó területeket, a településképi követelményeket, a reklámok, reklámhordozók elhelyezésére, alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket, a településkép-érvényesítési eszközöket, és a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert. Dr. Zalán Gábor hivatalvezető felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a Kormányhivatal mindössze 14 település, köztük Kőszeg rendeletét hagyta jóvá módosítás nélkül első körben. Bertók Sándor városi főépítész beszámolójában hangsúlyozta, a napirend legfontosabb üzenete, hogyan tehetjük még szebbé együtt városunkat.
A képviselők meghallgatták a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület beszámolóját a város sokrétű és gazdag külkapcsolatairól. Dr. Márai István egyesületi elnök, felhívta a figyelmet arra, hogy a kölcsönös testvérvárosi látogatások, ifjúsági csereprogramok mellett jelentős uniós projektek is megvalósulnak a Testvérvárosi Egyesület szervezésében. Az egyesület lengyel és török partnerrel megvalósított „Egészségnevelés az életért” projektje elnyerte az EU „Sikertörténet” minősítését, így jó gyakorlatként bemutathatták az Erasmus program 30 éves jubileumi rendezvényén. Elhangzott, hogy a város számos egyesülete intézménye és civil szervezetei is nagyon aktív külkapcsolatokat tartanak fenn, különösen figyelemre méltó az osztrák-magyar határon átnyúló aktivitás.
Tárgyalta az Önkormányzat a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással való együttműködés aktuális feladatait. 2018. január 1-től jelentősen csökken a települések társulási befizetési kötelezettsége, miáltal éves szinten több mint 5 millió forintot takarít meg a város.
Huber László polgármester bemutatta a képviselő-testület pedig elfogadta a Városmajor fejlesztési projektjének legújabb változásait. A lakosság és az árusok véleményének figyelembevételével a város a jelenlegi tűzoltó garázsok helyén zárt vásárterület (csarnok) kialakítását határozta el 25 méter hosszban, 130 m2 területen, a szabadtéri árus standok fedését pedig mobil fedés helyett fix, stabilabb módon oldaná meg. A városvezetés kiemelt figyelmet fordít a Kossuth Lajos utcán való biztonságos átkelés lehetőségének kialakítására és a lehető legnagyobb zöld felület kialakítására.
Kőszeg Város Önkormányzata 2,5 millió forint összegű pályázatot benyújtásáról döntött a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz a Hősök Tornya emléktábláinak és második emeleti ablakainak, illetve ablakzsaluinak felújítása érdekében. A pályázatot a Kőszegi Városi Múzeum készítette elő.
Egyhangú szavazással döntött a képviselő-testület a Kőszegi Városüzemeltetési Kft. által elvégzendő feladatok finanszírozására rendelkezésre álló költségvetési keret 5.745.480 Ft összegű megemeléséről. Az előterjesztésből kiderült, hogy az egyre jelentősebb városüzemeltetési feladatok (kátyúzás, közterületek rendben tartása, csapadék csatornák tisztítása, nem hasznosított területek kitakarítása) egyre nagyobb kihívás a városi cég számára, melyhez az éves keret rendszerint csak szűkösen elegendő. Feladatait a cég minden esetben a képviselő-testület által elfogadott díjszabás alapján, a városházán kialakított megrendelések szerint végzi.
Elfogadták a képviselők a város 2018. évi előzetes rendezvény-naptárát amely összesen több mint 250 rendezvényt tartalmaz. A rendezvénynaptárba folyamatosan beépítik a további rendezvényeket, ezért a szervezőket arra kérik, hogy terveikről, időpontjaikról tájékoztassák a naptárt kezelő Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház munkatársait. Pócza Zoltán igazgató szerint a rendezvénynaptár útmutató lehet ahhoz, hogy az intézmények, civil szervezetek egyeztessék időpontjaikat. Mint elhangzott, évről évre bővül a naptár, ami örvendetes a város turizmusának fejlődésére nézve is.
Rendkívüli előterjesztések keretében a képviselők döntöttek több pályázati ügyben is, így módosították a „Sokszínű együttélés - helyi identitás és kohézió fejlesztése közösségfejlesztési módszerekkel” pályázat beadásáról meghozott korábbi határozatot. A pályázatot Kőszeg Horvátzsidány, Peresznye, Ólmod, Kiszsidány, Nemescsó, Pusztacsó és Kőszegpaty településekkel közösen adja be 45 millió Ft összegben.
Ugyancsak soron kívül döntés született arról, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére 8 millió forint önrészt biztosít a kőszegi óvodák felújításának pályázatokban el nem számolható költségeire, így a „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen –Központi és Felsővárosi óvoda” című, valamint a „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi óvoda” című felújítási pályázatok keretében összesen több mint 150 millió forintból fejleszthetik a kőszegi óvodákat.
Szintén soron kívül módosították a képviselők a Sgraffitós ház felújítására illetve a napelempark létesítésére vonatkozó szerződéseket.
A képviselő-testületi ülés után a képviselők meglátogatták az egészségház Iskola mellett, Kőszeg Város Önkormányzata által ingyenesen biztosított területen megépült jégpályát, és Soós Attilától tájékoztatást kaptak a beruházás aktuális helyzetéről, várható befejezéséről.