Döntöttek a képviselők

Március elsején tartotta rendes ülését a kőszegi önkormányzat képviselő-testülete. A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosítandó szolgáltatásokról szóló napirendi pontot tárgyalták elsőként a városatyák. Ennek keretében a biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról (havi 32 órában).

Döntöttek a képviselők

Március elsején tartotta rendes ülését a kőszegi önkormányzat képviselő-testülete. A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosítandó szolgáltatásokról szóló napirendi pontot tárgyalták elsőként a városatyák. Ennek keretében a biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról (havi 32 órában).
A napirendi pontok közt az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát is tárgyalták a városatyák. A napirend kapcsán elhangzott, az önkormányzat kilencmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, melynek elszámolási határideje 2018. július 1. Az önkormányzat napi működését fejlesztő, úgynevezett ASP rendszerhez kapcsolódó pályázati támogatás elszámolása miatt szükséges az erről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Harmadik napirendként a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletet módosították a képviselők. Ebben a településkép védelméről szóló törvény, valamint Kőszeg településkép védelméről szól önkormányzati rendelet szabályait, ellenőrzését, a fenti jogszabályokban meghatározott tilalmak megszegését és kötelezettségek elmulasztása esetén kiszabandó közigazgatási bírság mértékét tárgyalták.
Következő napirendként a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2018. évi intézményi térítési díjait (kismértékű emelést) állapította meg a plénum, majd a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló önkormányzati rendeletet módosították.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat valamint alapító okiratának módosítására a Kőszeg Város és Térsége Társulásának megszűnése miatt volt szükség.
Ezt követően – rendkívüli előterjesztésként - tájékoztató hangzott el a 2018-2019-ben megvalósuló városfejlesztési projektek helyzetéről és várható előrehaladásáról. Az elsők közt lett megemlítve Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése. A program jelenleg a közbeszerzések előkészítésénél tart. A fejlesztések között szó volt még az úgynevezett „Zöld város” projektről, a Városmajor küszöbön álló fejlesztéseiről is. A közeljövő fejlesztései közt szerepelnek a helyi óvodák fejlesztési munkálatai, az óvodák esetében jelenleg a tervek véglegesítése folyik. A polgármester tájékoztatásában megemlítette a kőszegi, közös közlekedési csomópont előkészítését is, ebben egy helyre kerülhet a vasúti, közúti és buszos csomópont is. A város jövőbeni fejlesztései közt előkelő helyen szerepel a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése is, erről is szó volt a testületi tájékoztatón.
Az ülésen napirendre került a JWL-470 forgalmi rendszámú Renault Traffic típusú gépjármű használatáról szóló önkormányzati szabályzat jóváhagyása is. Eszerint az említett járművet az önkormányzat a helyi civil és egyéb szervezetek használatára bocsájtja, elősegítve ezzel is az Önkormányzat és intézményei továbbá a városban működő kiemelkedő tevékenységet végző civil szervezetek közötti együttműködést. A gépjármű használatára és üzemeltetésére vonatkozóan elkészült egy Szabályzat tervezet, melyben rögzítésre kerülnének a gépjármű használatával és üzemeltetésével kapcsolatos főbb szabályok is.
A testület tárgyalta a 2018. évi városbejárási tervet azzal, hogy a városbejárások előre meghatározott időpontokban, keddi napokon kerülnének megtartásra. A városbejáráson részt vesz:az érintett önkormányzati képviselő, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője és műszaki csoportvezetője, az Önkormányzati Hivatal városüzemeltetési osztály út-, közmű ügyintézője valamint a közterület-felügyelő(k).
A testület elé került a Kőszeg 459 és 462 helyrajzi számú ingatlanok átminősítése. A Mohás utcai ingatlanjai vonatkozásában kereste meg az önkormányzatot egy kőszegi lakos. A telkek összevonását, közmű kiépítését abból a célból kezdte meg a tulajdonos, hogy oda hétvégi házat építsen.
A testület a napirendek közt tárgyalta a Concordia-Barátság Énekegyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítását, valamint egy ingatlanhasználati szerződés megkötését is. Ennek előzményeként a képviselő-testület 2018. január 25-i ülésén hagyta jóvá a Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesülettel kötött ingatlanhasználati szerződés megszüntetését, az általuk 2018. január 30-ig használt Kőszeg, Petőfi tér 37. szám alatti ingatlan földszinti helyiségének vonatkozásában.
A Kőszegi Városi Múzeum kérte az önkormányzatot, hogy nemrég benyújtott pályázatához többletfinanszírozást biztosítson. A pályázat célja a Hősök tornya emléktábláinak és második emeleti ablakainak, illetve ablakzsaluinak felújítása, elkészítése volt.

A testületi ülésen szó volt az áprilisi, parlamenti választások helyi, szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról is. A szavazatszámláló bizottság három tagját és a szükséges számú póttagot (szavazókörönként legalább kettőt) települési szinten kell megválasztani, ez biztosít kellő rugalmasságot a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) Vezetője számára, hogy szükség szerint ossza be a tagokat az egyes szavazókörökbe.
Városunkban a 9 szavazókörre 50 fő megválasztására tett javaslatot a testület.
A képviselők zárt ülésen elfogadták az új tűzoltóság építésének második ütemére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását.