HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletet alkotott Kőszeg Város településkép védelméről.

HIRDETMÉNY


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2017. (XII.22.)
önkormányzati rendeletet alkotott
Kőszeg Város településkép védelméről.


Az építésjogi szabályozási környezet módosítása során megjelent a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Törvény), valamint a Törvény végrehajtási rendeleteként a módosított, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet).
Ezen jogszabályok a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezték. A Törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által olyan módon,hogy
a) egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei,
b) a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva,
c) az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követel-ményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivezetése során.
Az Önkormányzat településképi rendeletében szükséges meghatározni többek között az építmények anyaghasználatára, tömegformálására, a zöldfelültek kialakításának módjára, a helyi építészeti örökség védelmével kapcsolatos szabályozásokra, a reklámok, reklámhordozók alkalmazására vonatkozó településképi követelményeket is. Ezen rendeletben jelennek meg a településképi véleményezésre, a településképi bejelentésre, valamint a településképi kötelezésre vonatkozó szabályozások is.
A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében Településképi Arculati Kézikönyv készült, mely az egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit tárta fel, valamint javaslatot tett a településhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
A Kormányrendelet a településképi rendelet egyeztetésének és elfogadásának rendjét az arculati kézikönyv elfogadásához hasonló módon szabályozza, meghatározva a társadalmasítás- és partnerségi eljárás menetét. A képviselő-testület a Kormányrendelet 29. §-a alapján a 110/2017. (VI. 29.) határozatában döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól, mely alapján az alábbi partnerségi egyeztetések kerültek lefolytatásra:
Kőszeg város főépítésze 2017. május 29-én a Lechner Tudásközpont TAK-egyeztető felületére feltöltötte az adatszolgáltatási kérelmet a Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szerveknek, amelyek adatai szükségesek a kézikönyv és településképi rendelet kidolgozásához.
Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének elindításakor hirdetőfelületen, a helyi lapban, az önkormányzati honlapon és 2017. augusztus 9-én megtartott lakossági fórumon az érintettek tudomására hoztuk a kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének megkezdését, javaslattételi lehetőséget biztosítva számukra ezzel kapcsolatban. A második lakossági fórumra 2017. október 11-én került sor, ahol már az arculati kézikönyv tervezete bemutatásra került. Mindkét lakossági fórumról jegyzőkönyv készült. A lakossági fórumokon elhangzott, valamint írásban kapott észrevételeket a főépítész iktatta, és az ügy tárgyát képező ügyiratához csatolta.
Az arculati kézikönyv egyeztetési anyagának elkészülte után a Kormányrendelet 43/A. § szerinti egyeztetések lefolytatása után Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Településképi Arculati Kézikönyvét 2017. november 30- i ülésén – 208/2017. (XI. 30.) határozatával – elfogadta.
A településképi rendelet véleményezési anyagát – a Kormányrendelet 29/A.§-nak, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 110/2017. (VI.29.) képviselő-testületi határozatnak megfelelően – hirdetőfelületen, a helyi lapban, az önkormányzati honlapon és a 2017. november 22-én megtartott lakossági fórumon az érintetteknek bemutattuk, javaslattételi lehetőséget biztosítva számukra ezzel kapcsolatban. A lakossági fórumról jegyzőkönyv készült. A lakossági fórumon elhangzott, valamint írásban kapott észrevételeket a főépítész iktatta, és az ügy tárgyát képező ügyiratához csatolta.
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló hivatkozott határozatnak megfelelően a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a képviselő-testület döntött.
A településképi rendelet véleményezésre előkészített anyagát a Kormányrendelet 43/A. § (6) bekezdésnek megfelelően 2017. december 01-én feltöltöttük a Lechner Tudásközpont TAK-egyeztető felületére véleményezésre, az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak.
A 2017. november 22-én tartott lakossági fórumon a településképi rendelet tervezetével kapcsolatban észrevétel nem volt. A partnerségi szabályzat szerint biztosított 2017. november 30-i határidőig írásban sem érkezett észrevétel vagy vélemény.
Az egyeztető felületre a Vas Megyei Kormányhivatal álláspontját az Állami Főépítész 2017. december 8-án, valamint az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az álláspontját 2017. december 15-én töltötte fel.
A Településkép Védelméről szóló rendeletben került rögzítésre a helyi építészeti védelem feladata és általános szabályai, valamint a mellékletek tartalmazzák a területi védelemmel érintett területek lehatárolását, ill. a helyi egyedi védelemmel érintett építmények listáját.
A Településkép Védelméről szóló rendeletben kerültek meghatározásra a településkép szempontjából meghatározó területek, és ezen területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények.
Fontos része a Településkép Védelméről szóló rendeletnek a reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények meghatározása, melyben rögzítésre kerültek a város mely területein milyen típusú reklámhordozók helyezhetők el.
A Településkép Védelméről szóló rendeletben került rögzítésre azon építmények köre melyekre a Kormányrendelet szerinti kötelező szakmai konzultáció vonatkozik.
Ugyancsak ez a rendelet tartalmazza a véleményezési eljárással érintett építmények körét, és az eljárás részletes szabályait, ill. bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások körét, és a bejelentési eljárás részletes szabályait.
A rendelet külön fejezete foglalkozik a védett épületek felújításához kapcsolódó önkormányzati támogatási és ösztönző rendszerrel.
Kőszeg Város településkép védelméről szóló rendeletéhez tartozó mellékletek az alábbi tartalommal készültek:
1. melléklet: A helyi területi védelem alatt álló területek elnevezése és lehatárolása
2. melléklet: Kőszeg város egyedi helyi védelem alatt álló épületeinek jegyzéke
3. melléklet: A településképi szempontból meghatározó területek elnevezése és lehatárolása
4. melléklet: A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek
5. melléklet: Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz
6. melléklet: Kérelem Településképi bejelentési eljáráshoz

A Településkép Védelméről szóló rendeletet Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 22.-i ülésén került elfogadásra, és 2018. január 1-től hatályos. (Elérhető a kőszegi honlap „kiemelt témái” között – az arculati kézikönyvvel együtt – és a hatályos rendeletek között is.)
Ezzel egyidejűleg hatályát vesztették azok az önkormányzati rendeletek, amelyek a településkép védelméről, ill. a helyi építészeti értékek védelméről szóltak.


Bertók Sándor s. k.
Kőszeg Város Főépítésze