Így döntöttek a képviselők

A 2015. november 26-én megtartott képviselő-testületi ülésről olvashatnak összefoglalót a bővítményben.

„Így döntöttek a képviselők a 2015. november 26-én megtartott ülésükön”

A képviselő-testület első napirendi pontként – immár hagyományosan – a Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót hallgatta meg. Az ülésen jelen volt a szombathelyi járási hivatal részéről Fucinné Dorner Anikó foglalkoztatási koordinációs referens mint előterjesztő és Harangozóné Vígh Ilona főosztályvezető. Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében tájékoztatatást adott arról, hogy a Kőszegi Ruhaipari Zrt. igazgatója november elején csoportos létszámbejelentést jelentett be náluk, mivel bezár a cég kőszegi székhelye is és az egyházasfalu telephelye is. Összesen 47 fő munkavállalótól válnak meg, és mivel két évvel ezelőtt – amikor már úgy volt, hogy megszűnik a cég – mindenkinek felmondtak, új munkaszerződések jöttek létre, tehát a munkavállalók számára rendkívül rövid felmondási idő vonatkozik majd. A munkaügyi központ felvette a kapcsolatot a szombathelyi Styl Fashion Kft-vel – ahol folyamatos a munkaerőhiány – és más cégekkel is a dolgozók átvétele céljából. Az is felmerült, hogy esetleg Kőszegre hoznának bizonyos gyártási folyamatokat. A jelenlegi csarnok viszont túl nagynak bizonyul az elképzelésekhez. Ezek a tárgyalások még nincsenek lezárva. Az biztos, hogy sok kőszegi kisgyermekes anyuka még az autóbusszal történő munkába járás ellenére sem tudná a munkaidő kezdés miatt a Szombathelyre járást elvállalni. Az előterjesztők részletesen ismertették még a közfoglalkoztatással kapcsolatos jelenlegi helyzetet, a különböző pályázati lehetőségeket. Fucinné Dorner Anikó köszönetet mondott minden munkáltatónak, amely munkaadóként részt vesz a közfoglalkoztatásban és ehhez valamennyien maximális empátiával állnak hozzá. A cél az, hogy a közfoglalkoztatottak az elsődleges munkaerőpiacra kerüljenek vissza. Kiss Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a képzésben részt vevő közfoglalkoztatottak felé legyen elvárás is: ne csak pénzkidobás legyen a rájuk fordított oktatás, ezáltal tudjanak valóban beilleszkedni egy-egy szakmába, munkahelyre. Meg kell találni a főleg a gépiparban és az építőiparban létező hiányszakmák esetében az elvándorlás megállítását. Tulajdonképpen a környéken minden szakember csak addig marad itt, amíg nem talál egy jól fizető állást Ausztriában. A bencés székház felújításához is az ország másik végéből hoztak dolgozókat. Rába Kálmán szerint az ilyen, a Kőszeg irányába történő „migráció” sem szerencsés. Plechl Tibor szerint az oktatásban ugyanez a helyzet: a diákok részt vesznek a támogatásokkal megvalósuló hiányszakmák képzésében, de ha kikerülnek az iskolából, akkor már megakad a gépezet az elhelyezkedésükben. A munkáltatókat is helyzetbe kell hozni, hogy ebben változás legyen. Mindenki egyetértett abban, hogy a legfontosabb lenne, hogy a munkavállalók meg legyenek fizetve! Hosszú tanácskozás után a képviselők elfogadták a kőszegi munkaerőpiaci pont tájékoztatóját.

Második napirendi pontként a képviselők a döntöttek az október 16-i, rendkívüli ülésen jóváhagyott és azóta lefolytatott villamos energia beszerzés közbeszerzési eljárásának lezárásáról. Mind az intézmények által használt általános célú, mind a közvilágítás és díszvilágítás villamos energiája tekintetében az MNV Partner Zrt. (Budapest) tette a legkedvezőbb ajánlatot, ezért a képviselő-testület e céget hirdette ki mindkét rész tekintetében nyertesnek.

A harmadik napirendi pontban a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását hagyta jóvá a képviselő-testület, ezzel párhuzamosan az I-III. negyedévi beszámolót is elfogadta. Bognár-Varga Szilvia pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a 60 millió Ft-os rendkívüli állami támogatatás, a pályázatokból befolyó pénzeket, továbbá a képviselő-testület döntéseit vezették át a rendeleten. A költségvetés bevételeit tekintve továbbra is a vagyonhasznosítási bevételeknél van elmaradás, hiszen a volt orvosi rendelő épületének eladása be lett a költségvetésbe tervezve.

A képviselő-testület május 28-i ülésén felülvizsgálta az önkormányzat közművelődési koncepcióját és akkor született döntés arról is, hogy a helyi közművelődési rendelet is legyen áttekintve, aktualizálva. Első és legfontosabb az a változás, hogy a rendeleten is át kellett vezetni a múzeumok önkormányzati fenntartásba kerülését, hiszen ezen intézmények is részt vesznek a közművelődési feladatellátásban a könyvtárakhoz hasonlóan. Ezen túl csak a megváltozott jogszabályok, a névváltozások és az esetleges megszűnések miatti javítások tekintetében lett módosítva a rendelet – amit a képviselő-testület kisebb módosítással – el is fogadott.

Utoljára 2009-ben volt a képviselő-testület előtt a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi beszámolója. Éppen ezért Pócza Zoltán igazgató rendkívül hosszú időszakról adott számot, kiegészítve azzal, hogy napjainkban a Kőszeg és Vidéke lapkiadói feladatát is már az intézmény látja el. Kiss Zoltán képviselő a sikeres Nyitok program újbóli beindítását forszírozta. Básthy Béla azt emelte ki, hogy az intézmény – bár nem a hivatalos szervezője a programsorozatnak – az Ostromnapok szervezésében is aktív szerepet vállal. Elismeréssel szólt a művelődési központ különböző szervezetekhez való jó kapcsolatáról: Príma Primissima, Ipartestület, Falvak Városok Szövetsége, dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület stb. Tóth Gábor képviselő szerint sok magyar város büszke lenne, ha ilyen intézménnyel bírna, mint ami Kőszegnek megadatott. Ő az intézmény „turisztikai fellegvár” funkcióját még jobban fejlesztené, akár létszámbővítés árán is. Huber László is elismerően szólt az intézményről. Maga is aggódott, amikor a vár felújítása elkezdődött, de aztán a munkák befejeztével, túljutottak a hullámvölgyön és a kollektíva már nem csak a régi kerékvágásban dolgozik, hanem annál magasabb szintre is tudott kerülni. Kiemelte a művelődési központ szerepét a régi, híres civil szervezetek (Concordia, fúvószenekar, Hajnalcsillag stb.) megsegítésében, bíztatásában is.

A beszámoló elfogadása után a képviselő-testület jóváhagyta azt a megállapodást is, amelyet a TAO pályázatok igénybe vétele miatt kell a fenntartónak és művelődési központnak – mint intézménynek – megkötnie.

A következő napirendi pontban a képviselő-testület a Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának módosítását hagyta jóvá. A változtatásokat főleg 2016. január 1-el létrejövő családsegítő és gyermekjóléti központ létrehozása indokolja, de kikerült a társulás feladatai közül a falugondoki szolgálat is, továbbá a bozsoki főzőkönyha is megszűnt.

Bár nemrég volt a legutóbbi módosítás elfogadva, Szima Andrea kezdeményezte a településrendezési eszközök egyszerűsített eljárás során történő, további módosításait is a várható fejlesztések, az ezekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek, a kormányzati támogatások kihasználása és a beruházások megvalósítása érdekében. Ehhez az első lépés, hogy a meghatározott területek olyan pozícióba kerüljenek, amely alapján meg tudnak felelni a fejlesztési elképzeléseknek. A szóban forgó területek az alábbiak: a városi piac és a városmajor, a volt botgyár, a gimnázium, a Pogányi út és a leendő intermodális csomópont, valamint a volt Vízmű üdülő területe. Az ülésen e tekintetben külön szó esett a Dr. Nagy László EGYMI-ben tervezett elképzelésekről, amelyhez a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kért önkormányzati segítséget. Kormányzati szándék van ugyanis arra, hogy szintén pályázati forrásból a gyermekek elhelyezése céljából külön lakóotthonok épüljenek meg. Ezek helye az intézmény területén lenne és ugyancsak a településrendezési eszközök módosítását igényli.

A képviselő-testület a szeptember 24-i ülésen rendelte el az önkormányzat és a Kőszegi Sportegyesület között létrejött ingatlanhasználati, középtávú- és támogatási szerződések felülvizsgálatát, valamint a Kőszegi Futball Club egyesülettel a Lóránt Gyula Sporttelep használatára vonatkozó szerződések előkészítését. A sportpályát az Utánpótlás Futball Club is használja, ezért szükség volt egy hármas megállapodásra a három sportegyesület részéről. Mindhárom egyesület egyetértett abban, hogy a Sporttelepet a jövőben a KFC használja azzal, hogy a KSE-nek és az UFC-nek is biztosítja az ingatlan használatát. Az erről szóló megállapodást mindhárom egyesület vezetője aláírta. Ez alapján készültek el a KFC-vel és a KSE-vel megkötendő új feladatátvállalási megállapodások és ingatlanhasznosítási szerződések tervezetei. A napirend tárgyalásán jelen volt Koltay Árpád a tenisz szakosztály vezetője is, aki kérte, hogy a teniszezők által használt, nemrég épített új centerpálya területe maradjon a KSE használatában. Básthy Béla kiemelte: továbbra sem kívánatos és el kell kerülni, hogy a sporttelepet politikai tevékenységre vagy politikai marketingre használja bárki is. A fenti módosításokkal valamennyi megállapodást jóváhagyta a képviselő-testület, tehát 2016. január 1-től új szakasz kezdődik a Lóránt Gyula Sporttelep életében! Hajrá Kőszeg!

Az önkormányzat kötelező feladata, hogy évente tájékoztatást adjon a település környezeti állapotáról. Ez az anyag az elmúlt évekhez hasonlóan szerkezetben került a képviselő-testület elé. Részletesen szó van ebben a települési környezet tisztaságáról, a zöldterület gazdálkodásról, a csapadékvíz-elvezetésről, a kommunális szennyvízkezelésről, az ivóvízellátásról, a kommunális hulladékkezelésről, a zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelemről és a helyi közlekedésszervezésről.

2014-ben kötött az önkormányzat használati és ráépítési megállapodást a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal, amelynek tartalma szerint az alapítvány, mint használó az önkormányzati tulajdonú Kőszeg, 2975/107 hrsz-ú ingatlanon jégkorong- és görhoki pályát fog megvalósítani és üzemeltetni. A beruházás megvalósulásának határideje eredetileg 2015. június 30-a lett volna, de ez év júniusában a felek meghosszabbították ezt 2015. december 15-ig. Mivel félő volt, hogy ezen időpontig sem tud az alapítvány eleget tenni a vállalásának, a képviselő-testület 2016. március 31-ig ismét módosította a megállapodást. Kiss Péter tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a tereprendezési munkálatok megkezdődtek, a villamos áram ellátás rendelkezésre áll, december 15-tel le les szállítva a jégképző gép is, tehát minden jel arra mutat, hogy lesz jégpálya Kőszegen!

A város úthálózata fejlesztésének érdekében nagy szükség lenne egy, a várost délről elkerülő gyűjtőút kiépítésére, amely tehermentesítené a várost az átmenő forgalomtól. A TESCO Áruház építésével egyidejűleg elkészült az út első szakasza, a Pogányi út. Az útszakasz folytatását, a Rohonci útig tartó kb. 600 m hosszú szakaszt a Széchenyi 2020 pályázati időszakban a TOP keretében nyújtott pályázati forrásból kívánja az önkormányzat megvalósítani. Ahhoz, hogy a várhatóan a 2016. első negyedévében megjelenő pályázat benyújtására megfelelően fel lehessen készülni, szükséges a tervezési, majd kivitelezési feladatokat megtervezni, de ehhez mindenképpen szükséges előzetes tanulmánytervek elkészíttetése. Az előzetes felmérés alapján ez utóbbi elkészíttetése mintegy bruttó 4.000.000,- Ft-ba kerül. Terplán Zoltán szerint régóta áhított ez az elkerülő szakasz megépítése, mert ez a Rákóczi utcát is tehermentesítené. Tekintettel a szoros határidőkre és a munka nagyságrendjére a képviselő-testület a tanulmánytervek elkészíttetése céljából a fenti összeg biztosítását jóváhagyta.

Az ülés végén a képviselő-testület döntött arról, hogy az Alsó körút és a Kórház utca között lévő, 2100 hrsz-ú ingatlan az el nem idegeníthető kategóriából az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriába kerüljön át. Mivel két érdeklő is van az ingatlan megvásárlására, a képviselő-testület egyúttal jóváhagyta az ingatlan liciteljárás útján történő értékesítését, az értékbecslésben szereplő 963.900 Ft-os vételáron.

A képviselő-testület ülésén tárgyalt valamennyi döntésre vonatkozó előterjesztés (mellékletekkel együtt) megtekinthető itt:
http://www.koszeg.hu/hu/onkormanyzat/testulet/ulesek/ules.php?id=233&ev=2015

  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.