L A K O S S Á G I F Ó R U M

A településrendezési eszközök módosításának ismertetésére céljából 2019. május 15-én (szerdán) a Jurisics-vár KÖSZHÁZBAN 15.30-kor lesz fórum.

HIRDETMÉNY

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó
partnerségi egyeztetés lefolytatása, valamint
meghívó lakossági fórum megtartására.

A lakossági fórum témája:
a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során történő 8. számú módosítása:
Gábor Áron utca – Forintos Mátyás utca – Deák Ferenc utca által határolt tömb övezeti besorolásának és övezeti előírásainak módosítása.

Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2019. (II. 14.) határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a tulajdonát képező, Gábor Áron-Forintos Mátyás-Deák Ferenc utcákkal határolt tömböt annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztések költséghatékony módon valósulhassanak meg.
A 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet 29/A. §-a (3) bekezdése valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete alapján a településrendezési eszközök módosítása során társadalmi bevonás keretében a szabályzat szerinti partnereket tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!

A településrendezési eszközök módosításának tervezete a Gábor Áron utca – Forintos Mátyás utca – Deák Ferenc utca által határolt tömb övezeti besorolásának módosításáról,
valamint az ahhoz készült főépítészi összefoglaló a kőszegi honlapon az alábbi linken elérhető:
http://koszeg.hu/hu/onkormanyzat/hirek/content.php?id=10951

A településrendezési eszközök módosításának ismertetésére céljából:

L A K O S S Á G I F Ó R U M O T
tartunk.

A lakossági fórum időpontja: 2019. május 15. (szerda)
15.30 óra

A lakossági fórum helyszíne: Kőszeg, Jurisics-vár
KÖSZ-Ház (Rajnis u. 9.)

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan 2019. május 24-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek,
– papír alapon Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre a polgármesternek címezve,
– elektronikusan a foepitesz@koszeg.hu e-mail címre,
– a javaslatnak tartalmaznia kell a véleményező:
a) személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulás esetén nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét vagy telephelyét,
b) személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulása hiányában a személyi vagy szervezeti véleményező, partneri körbe tartozásába történő utalást.
További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem forduljanak Kőszeg Város Főépítészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., tel.: (94/562-554).
Kőszeg, 2019. május 7.
Huber László s. k. polgármester

Kőszeg Város Önkormányzata
Kőszeg Város Önkormányzati Főépítésze
9730 Kőszeg Jurisics tér 8.
Tel.: +36/94/562-554, e-mail: foepitesz@koszeg.hu
Kőszeg, 2019. Május 03.

Kőszeg Város Önkormányzata a tulajdonát képező Gábor Áron-Forintos Mátyás-Deák Ferenc utcákkal határolt tömb fejlesztését tervezi 2019-ben.
Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzata szerint 16 m-es szélességgel kiszabályozott 2975/103 Hrsz-ú utca mindkét oldala jelenleg intenzíven beépíthető övezetbe tartozik.
Ez a terület Kőszeg központjához közel, frekventált helyen fekszik. A Pogányi út pályázati pénzből történő fejlesztése után ennek a területnek a megközelítése délről is megoldható lesz, ezért a terület fejlesztése mindenképp indokolt.
Kőszeg Város területén az ország többi városához hasonlóan jelentősen megnőtt az igény új lakások építése, illetve vásárlása iránt. Az országos szinten bevezetett támogatási rendszerek ennek a megnövekedett igénynek próbálnak megfelelni.
A Rendezési Terv módosítása során szeretnénk biztosítani olyan lakóterületi fejlesztést, amely alapján a területen a közeljövőben új építésű lakások valósulhatnak meg.
A 2975/103 Hrsz-ú kiszabályozott utcától keletre lévő területen már megtörtént a telekalakítás. Ez a terület jelenleg Vt-3/2 övezetbe tartozik, amely övezeti előírások a telkek intenzív beépítését is lehetővé teszi, a kialakított 1100m2 körüli telkeken. Az ilyen intenzív beépítés a terület túlépítéséhez vezethet, ezért a módosításban Lk jelű kisvárosias lakóterületbe (Lk-A1/6 jelű) új övezetbe soroljuk, amely a környező tömbök beépítési paramétereihez igazodik.
A 2975/103 Hrsz-ú kiszabályozott utcától nyugatra, a Deák Ferenc utca folytatásában a Jégpályától délre elhelyezkedő önkormányzati területek jelenleg Intézmény terület övezetű besorolásúak (2975/104 hrsz, 2975/105 hrsz), ám az elmúlt években lezajlott, illetve folyamatban lévő, városi intézményeket érintő fejlesztések (új építés, felújítás), valamint a közép-és hosszútávú célok alapján indokolatlan ezen ingatlanok ilyen célra történő megtartása.
Az Egészségháztól a Forintos Mátyás utcáig tartó kiszabályozott új utcától keletre lévő lakótelkek kialakítása akkor tud gazdaságosan megvalósulni, amennyiben az utcától nyugatra lévő, szintén önkormányzati telkek is bevonásra kerülnek a fejlesztésbe. Az ehhez szükséges infrastruktúra (közművek és út) fejlesztésének fajlagos költsége nagymértékben csökken azáltal, hogy ez a terület is értékesítésre kerülhet.
Mivel ez a terület jelenleg Vi-A/1 övezeti besorolású, ezért javasoljuk ezt a területet is lakó övezetbe átsorolni. Ennek a területnek a méretei nem teszik lehetővé családi házas telkek gazdaságos kialakítását, ezért olyan lakóövezeti besorolást javaslunk a területnek, amely megegyezik a szomszédos telkek övezeti előírásaival, és így lehetővé teszi a tárgyi ingatlanok társasházi beépítését (Lk-A2/5) kisvárosi lakóterületként. Így a gazdasági szempontok mellett meg lesz a lehetősége annak, hogy az új otthonteremtők szélesebb lakhatási módok közül választhassanak (kertes ház mellett társasházi lakások is).


Bertók Sándor s. k.
Kőszeg Város Főépítésze