TÁJÉKOZTATÓ családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményekről

2023. január 10. napjától megváltoztak a többgenerációs családi házban élők földgáz kedvezményére vonatkozó szabályok.

Letöltések
Családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény kérelem nyomtatvány

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes földgáz szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásának feltételei:
1) társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő
2) lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül
3) több, legfeljebb négy az OTÉK 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található.


Az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket nem kell figyelembe venni.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerint:
Lakás rendeltetési egység: olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
Lakószoba: a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

A hatósági bizonyítvány kiadása a Kőszegi Közös Önkormányzat Hivatal Jegyzőjéhez (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) benyújtott kérelem alapján kérhető.

Az eljárás határideje 8 nap.

Az eljáró hatóság lakás rendeltetési egység számát helyszíni szemle keretében megvizsgálja.

Ha a kérelmező valótan adat igazolását kéri, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A hatósági bizonyítvány más eljárásban nem, kizárólag a kedvezmény igénybevételéhez használható fel.

A hatósági bizonyítványt a kérelmező mint lakossági fogyasztó büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére. A szolgálató a kedvezményes földgáz mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza.

Az eljárásban fellebbezésnek helye nincs. Az eljáró szerv felügyeleti szerve a Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 31-33.) mint építésügyi hatóság.

Ha a szolgáltató észleli, hogy a lakás rendeltetési egységek száma nem egyezik a hatósági bizonyítványban feltüntetett számmal, kezdeményezi a hatósági ellenőrzés lefolytatását a jegyzőnél, továbbá, ha a hatósági ellenőrzés eredményével nem ért egyet, vagy a jegyző nem folytatja le az eljárást, az építésügyi hatósághoz fordulhat. Az építésügyi hatóság saját hatáskörben is lefolytathatja a hatósági ellenőrzést.

Vonatkozó jogszabályok:
- Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet