Testvérvárosi Egyesület

Már beszámoltunk a Testvérvárosi Egyesület létrehozását célzó törekvésekről. Elkészült az alapszabály tervezet, melyet a részletekben el lehet olvasni és dr. Mátrai Istvánnak visszajelezni a tervezetről. Az alakuló ülésre várhatóan március végén kerül sor.

ALAPSZABÁLY

amely létrejött az egyesülési jogról szóló többször módosított 1989. évi II. törvény alapján, egyesület önkéntes létrehozatala céljából a KŐSZEGI TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET ( továbbiakban : egyesület ) alakuló közgyűlésén a következők szerint :


1. Az egyesület alapítása

1.1. Az egyesület célja

Kőszeg Város Önkormányzatával együttműködve, a nemzetközi megértés talaján a már testvérvárossá fogadott városok, és a testvérvárosi körökhöz (Jumelage, Douzelage) tartozó városok, valamint az egyéb baráti városok lakóival, intézményeivel, egyesületeivel és szervezeteivel olyan - pártpolitikától független - kapcsolatok kiépítése, mely egymás gazdaságának, kultúrájának, történelmének és szokásainak megismerése érdekében közös találkozók és rendezvények szervezésével a testvérvárosi kapcsolatok erősödését eredményezi.

Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26 § (c) bekezdésének 5. pontja szerinti kulturális tevékenységet, 6. pontja szerinti kulturális örökség megóvása tevékenységet, valamint a 19. pontja szerinti euroatlanti integráció elősegítése tevékenységet végzi, és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú tevékenységeiből.

1.2. Az egyesületet jelen alapszabálya az egyesület alakuló közgyűléséről készült jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét és mellékletét képezi. Az egyesületet az alakuló közgyűlési jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként csatolt Alapítói nyilatkozatban felsorolt tagok, mint alapítók hozzák létre.

1.3. Az egyesület neve : KŐSZEGI TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET

1.4. Az egyesület székhelye : 9730 Kőszeg, Rajnis J. u. 9.

1.5. Az egyesület pecsétje: kör alakú, felírása: "Kőszegi Testvérvárosi Egyesület", középen Kőszeg város címere.

1.6. Az egyesület határozatlan időre jön létre.

1.7. Az egyesület kinyilvánítja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, továbbá szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

1.8. Az egyesület vagyona

1.8.1. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett éves tagdíj összegéből, továbbá elnyert támogatásokból (pályázatokból), természetes- és jogi személyek felajánlásaiból (pártoló tagok), másodsorban vállalkozási tevékenységének eredményéből képződik.

1.8.2. A tagok által fizetendő tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg. A havi tagdíj alapításkori összegét alapítók jelen alapszabály mellékleteként szereplő alapító közgyűlési jegyzőkönyvben meghatározott összegben állapítják meg.

1.8.3. A tagok szabadon választhatják meg, hogy tagdíjfizetési kötelezettségüket havi, féléves vagy éves esedékességgel kívánják teljesíteni. A havi tagdíjfizetést vállaló tagok a tagdíj havi összegét a tárgyhó 5. napjáig, a féléves tagdíjfizetést vállaló tagok hat havi tagdíj összegét minden év január hó 5. és július hó 5. napjáig, az éves tagdíjfizetést vállaló tagok pedig a tizenkét hónapra számított tagdíj összegét január hó 5. napjáig kötelesek az egyesület rendelkezésére bocsátani.

1.8.4. A tagdíj első alkalommal azt követő hónap 5. napjával esedékes, amely hónapban az elnökség a tagokat az egyesület bírósági nyilvántartásba vételéről és a folyószámla megnyitásáról értesíti. A féléves és éves tagdíjfizetést vállaló tagok az értesítés hónapját követő hónap 5. napjáig kötelesek befizetni a következő fizetési időpontig (január 5. illetve július 5.) számított tagdíj összegét.

1.8.5. Tagok tagdíjfizetést az egyesület által nyitott bankszámlára, illetve az egyesület pénztárába teljesíthetnek.

1.9. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért nyereségét - akár a vállalkozási tevékenységéből, akár a cél szerinti tevékenységéből származik - nem osztja fel, és közvetlenül a célok megvalósítására kell fordítani. A jövedelem nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására sem, amely csak közvetetten szolgálja az egyesület célkitűzéseit.

1.10. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a közgyűlés befektetési tevékenység elhatározásáról dönt, haladéktalanul el kell készíteni az egyesület befektetési szabályzatát. Befektetési tevékenységnek minősül: az egyesület saját eszközeiből történő értékpapír, társasági tagsági viszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység.


2. Az egyesület szervezete

2.1. A tagság

2.1.1. Az egyesület tagja lehet bármely magánszemély, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki az egyesület célkitűzéseit magáénak érzi, az alapítói illetve a belépési nyilatkozatot aláírja, ezzel az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj fizetésére.

2.1.2. Az egyesület tagjává - az alapító tagokon kívül - az válhat, aki felvételét a belépési nyilatkozat kitöltésével írásban kérelmezi az elnökségtől. Az elnökség indokolt esetben és kivételesen - amennyiben álláspontja szerint a belépni szándékozó az egyesület céljával összeegyeztethetetlen tevékenységet folytat - javasolhatja a közgyűlésnek a tagfelvétel elutasítását, melyről a közgyűlés dönt. Az elnökség - illetve közgyűlési döntés esetén a közgyűlés - a kérelmezőt írásban értesíti a döntéséről.

2.1.3. A tagság határozatlan időre szól.

2.1.4. Az egyesület tagnyilvántartást vezet, amelyben köteles a tagokat nevük és címük (székhelyük) feltüntetésével nyilvántartani. A tagokat felvételüket követően haladéktalanul fel kell venni a tagnyilvántartásba, tagsági viszonyuk megszűnését követően pedig haladéktalanul törölni kell őket. Tagi jogait, illetve kötelezettségeit csak az jogosult gyakorolni, illetve köteles teljesíteni, aki a tagnyilvántartásban bejegyzett tagként szerepel. A tagnyilvántartás ellenkező bizonyításig hitelesen tanúsítja a fennálló tagsági viszonyokat. A tagnyilvántartást a mindenkori titkár vezeti.
2.1.5. A tag joga, hogy az egyesület tevékenységében, rendezvényein részt vegyen, a közgyűlésen felszólaljon és szavazzon, továbbá választó és választható legyen az egyesület szerveibe, azaz jelöltesse magát az egyesület bármely szervébe vagy tisztségére.

2.1.6. A tag kötelezettsége, hogy az egyesület alapszabályában foglaltakat tiszteletben tartsa, adataiban bekövetkezett változásokat az elnökség részére írásban haladéktalanul bejelentse, és a tagdíjat megfizesse.

2.1.7. A tagsági viszony megszűnik
· a tag elhalálozásával vagy megszűnésével,
· a tagsági viszony önkéntes megszüntetésével,
· a tagsági viszony törlésével,
· a tag kizárásával.

2.1.7.1. Tagsági viszonyát önként megszünteti az a tag, aki kilépését az elnökségnek írásban bejelenti.

2.1.7.2. Azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének a határidő után 90 nappal sem tett eleget, az elnökség köteles erre írásban figyelmeztetni. A tagok sorából törli az elnökség azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségét a felszólításban megjelölt határidőig nem teljesíti.

2.1.7.3. A tagok sorából kizárja a közgyűlés azt a tagot, aki az egyesület céljával összeegyeztethetetlen tevékenységet folytat vagy az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

2.1.7.4. A tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amely napon a tag elhalálozik, megszűnik, amely napon a tag kilépését bejelentő írásbeli nyilatkozata az elnökség részére kézbesítésre kerül, illetve amely napon a törlést megállapító határozatot az elnökség, illetve a kizárást kimondó határozatot a közgyűlés meghozza.

2.2. A közgyűlés

2.2.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

2.2.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) tagozatok létrehozása,
c) az egyesület feloszlásának és más szervezettel való egyesülésének elhatározása,
d) más társadalmi vagy gazdasági szervezet alapításáról, illetve működő szervezetbe tagként való belépésről történő döntés,
e) az elnök, továbbá az elnökség tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, továbbá díjazásának megállapítása,
f) az éves költségvetés valamint az éves pénzügyi beszámoló alapján a zárszámadás megállapítása, továbbá az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása,
g) az elnökség éves jelentésének elfogadása,
h) mindazon ügyekben való döntés, amelyeket jogszabály, az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

2.2.3. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer, az előző naptári év zárszámadásának elkészülte utáni hatvan napon belül össze kell hívni. A közgyűlést harminc napon belül össze kell hívni akkor is, ha az elnökség bármely tagjának megbízatása megszűnt, vagy az egyesület kifizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi, továbbá egyébként is, ha az előző közgyűlés vagy elnökség így határoz, valamint ha legalább a tagság 1/3-a - az ok és cél megjelölésével - ezt írásban kéri.
2.2.4. A közgyűlést az elnök a közgyűlés kezdő napját legalább nyolc nappal megelőzően valamennyi tag részére személyesen vagy postai úton továbbított meghívóval hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét, valamint a határozatképtelenség esetére - a határozatképtelen közgyűlés napját követő legkésőbb 8 napon belülre - kitűzött megismételt közgyűlés időpontját.

2.2.5. A közgyűlés ülései nyilvánosak. Valamennyi tag jogosult a közgyűlésen részt venni, felszólalni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazni.

2.2.6. A tagok szavazati joga egyenlő mértékű, valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik.

2.2.7. A tag közgyűlési jogait kizárólag személyesen gyakorolhatja.

2.2.8. A közgyűlésre meghívót kap és azon tanácskozási joggal vehet részt Kőszeg Város külkapcsolatokért felelős képviselője, valamint mindenkori polgármestere.

2.2.9. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni.

2.2.10. A szabályszerűen összehívott közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. A közgyűlést az elnök vezeti. Amennyiben a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképes, a napirendi pontok tárgyalása előtt megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot.

2.2.11. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés a meghatározott kezdési időpontot követő fél óra elteltével sem határozatképes, a közgyűlés határozatképtelenségét meg kell állapítani.

2.2.12. A határozatképtelen közgyűlést a 2.2.4. pontban foglaltak szerint meg kell ismételni. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták.

2.2.13. A közgyűlés határozatképességének megállapítását követően bármely tag jogosult javaslatot tenni arra, hogy valamely kérdést a közgyűlés tűzzön a napirendjére. A javaslatról a közgyűlés szótöbbséggel határoz.

2.2.14. A nem szabályszerűen összehívott közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi tag jelen van és az ügy tárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

2.2.15. A közgyűlés az alapszabály 2.2.2. f) pontjában a leadott szavazatok legalább kétharmados többségével, más ügyekben a leadott szavazatok egyszerű többségével - az elnök és az elnökség tagjainak megválasztásán és visszahívásán kívül - nyíltan határoz. Leadott szavazatnak azt a szavazatot kell tekinteni, amely a javaslat elfogadása vagy elvetése mellett szól. A tartózkodást a szavazatszámlálásnál figyelmen kívül kell hagyni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

2.2.16. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő ügyletben egyébként érdekelt.

2.2.17. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagnak nevét, a közgyűlés fontos eseményeit, az előterjesztett javaslatokat, a határozatokat, az azokra mindenkor leadott elfogadó- és ellenszavazatokat, valamint a tartózkodók számát és a határozatok hatályát.

2.2.18. A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a Határozatok Könyvébe, amelyet a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesít. A Határozatok Könyve vezetési kötelezettségének a levezető elnök oly módon is eleget tehet, hogy az ülésről készült és a határozatot is tartalmazó jegyzőkönyvet csatolja a Határozatok Könyvébe.

2.2.19. A jegyzőkönyv vezetése történhet az ülésen közvetlenül leírással, vagy az ülés anyagának hangfelvételen történő rögzítésével. Utóbbi esetben a hangfelvétel anyagát a kijelölt jegyzőkönyvvezető köteles az ülést követő tíz napon belül leírni.

2.2.20. A közgyűlés döntéseit az érintettekkel haladéktalanul ajánlott postai küldemény útján kell közölni, és a Kőszeg és Vidéke című helyi lapban valamint a helyi televízióban nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlés jegyzőkönyveiből álló teljes körű nyilvántartás vezetése és a Határozatok Könyve őrzése az elnökség feladata. Az egyesület irataiba való betekintést, a kivonat és másolat kiadását az elnökség a 2.3.22. pontban írtak szerint bárki számára biztosítja.


2.3. Az elnökség

2.3.1. Az elnökség az egyesület ügyvezető és képviseleti szerve.

2.3.2. Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Az elnökség feladata az alapszabály és a közgyűlés határozatainak keretei között az egyesület cél szerinti tevékenységének összefogása, továbbá gazdálkodási politikájának meghatározása és munkaszervezetének kialakítása. Az elnökség döntéseiről és intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles beszámolni.

2.3.3. Az elnökség köteles az éves pénzügyi beszámoló, továbbá az elnökség éves jelentésének legalább a lényeges adatait a közgyűlési meghívók kézbesítésének 2.2.4. pontban foglalt rendelkezései szerint, a tagok tudomására hozni. Lényeges adatnak minősül e rendelkezés szempontjából az éves pénzügyi beszámolóban a forgalom, a nyereség, illetve veszteség ténye.

2.3.4. Az elnökség feladatainak ellátása során dönt mindazon ügyekben amelyet a jogszabály, az alapszabály vagy a közgyűlés határozata nem utal más szerv hatáskörébe.

2.3.5. Az egyesület elnöksége elnökből, alelnökből, titkárból és négy elnökségi tagból áll. Az elnökség tagja lehet minden magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

2.3.6. Elnöknek, alelnöknek, titkárnak és elnökségi tagnak megválasztható bármely jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, a 2.1.1. pontban írtaknak megfelelő tag képviselője is. Ebben az esetben a megválasztott elnökségi tag tisztsége a 2.3.12. pontban írtakon túlmenően megszűnik abban az esetben is, amennyiben tagi képviseleti joga bármely okból megszűnik.

2.3.7. Az elnök az egyesület általános képviselője. Képviseli az egyesületet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt. Összefogja és felelősen irányítja az egyesület tevékenységét, az elnökség munkáját. Távollétében az alelnök helyettesíti.

2.3.8. Az elnök köteles gondoskodni a közgyűlés szabályszerű összehívásáról és megfelelő előkészítéséről, a bírósági bejelentésekről és a kötelező államigazgatási adatszolgáltatásról, továbbá köteles elkészíteni az egyesület éves pénzügyi beszámolóját, közhasznú jelentését, valamint évente egyszer jelentést készíteni a közgyűlés részére az egyesület éves tevékenységéről és vagyoni helyzetéről.

2.3.9. Az elnökség adminisztratív munkáját az elnökség titkárnak megválasztott tagja szervezi. A titkár - különösen a 2.3.8. pontban szabályozott feladatai vonatkozásában - segíti az elnök, továbbá az elnökség munkáját, kidolgozza az egyesület gazdálkodási politikájának részleteit, és javaslatot tesz az elnökségnek azok megvalósítására.

2.3.10. Az elnökség tagjait - így az elnököt, alelnököt és a titkárt is - első ízben, jelen alapszabály mellékleteként szereplő alapító közgyűlési jegyzőkönyvben egy éves időtartamra az egyesület tagjainak sorából az alapítók, ezt követően tagjait három éves időtartamra a közgyűlés az egyesület tagjainak sorából - titkos szavazás útján - választja. Nem lehet az egyesület elnökségének tagja az a személy, aki olyan más közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két éven belül legalább egy éven keresztül - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, e szervezet megszűntét követő két évig.

2.3.11. Az elnökség tagjai illetve a tagnak jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek.

2.3.12. Az elnökség tagjainak tisztsége megszűnik a megbízás időtartamának elteltével, tisztségről való lemondással, illetve tisztségből történő közgyűlési visszahívással, továbbá az egyesületi tagság megszűnésével, valamint valamely összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

2.3.13. Az elnökség döntéseit ülésein elfogadott határozataival hozza.

2.3.14. Az elnökség üléseit szükség szerint, azonban legalább negyedévente egy ízben tartja.

2.3.15. Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Bármely, a döntésben érdekelt személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Tanácskozási joggal vehet részt az elnökség ülésein Kőszeg Város mindenkori polgármestere, Kőszeg Város képviselő-testületének a külkapcsolatokért felelős képviselője, a tagozatok és munkacsoportok vezetői, valamint bármely olyan meghívott, akinek aktív közreműködését az elnökség az adott ügyben indokoltnak tartja.

2.3.16. Az elnökség ülését az elnök készíti elő és az elnökség valamennyi tagja részére külön kiadott - a részletes napirendet tartalmazó - meghívóval hívja össze oly módon, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább nyolc nap időköznek kell lennie. Az elnök köteles harminc napon belül összehívni az elnökség üléseit, és az indítványt napirendre venni, ha azt bármely elnökségi tag kéri.

2.3.17. Az elnökség üléseit az elnök, távollétében az alelnök vezeti, amelyen valamennyi elnökségi tag jogosult részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazni. Valamennyi elnökségi tagnak egy szavazata van. Az elnökség tagja az elnökség ülésén kizárólag személyesen vehet részt.

2.3.18. A szabályszerűen összehívott elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az elnökség legalább öt tagja jelen van.

2.3.19. A kiadott napirenden nem szereplő ügyben vagy nem szabályszerűen összehívott elnökségi ülésen bármely ügyben az elnökség csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi tagja jelen van és az ügy tárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

2.3.20. Az elnökség a leadott szavazatok egyszerű többségével, nyíltan határoz. Leadott szavazatnak azt a szavazatot kell tekinteni, amely a javaslat elfogadása vagy elvetése mellett szól. A tartózkodást a szavazatszámlálásnál figyelmen kívül kell hagyni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ennek hiányában a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Nem vehet részt a határozathozatalban az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő ügyletben egyébként érdekelt.

2.3.21. Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, az elnökségi ülés helyét és idejét, a határozatokat és azok hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, kifejezett ellenkező kérelem hiányában pedig személyét is. Az elnökség döntéseit az érintettekkel haladéktalanul ajánlott postai küldemény útján kell közölni, és a Kőszeg és Vidéke helyi lapban valamint a helyi televízióban nyilvánosságra hozni.

2.3.22. Az elnökség köteles az elnökségi ülések jegyzőkönyveiből, továbbá az egyesület egyéb irataiból álló teljes körű nyilvántartást vezetni és azokba - a fegyelmi felelősséget és a személyi döntéseket érintő határozatok kivételével - bárki számára, az erre vonatkozó kérelem előterjesztésétől számított három munkanapon belül az egyesület székhelyén betekintést nyújtani, a tagok számára ingyenesen, kívülállók számára pedig a költségek megtérítése ellenében másolatot illetve kivonatot rendelkezésre bocsátani. A közlések és a betekintés biztosítása a titkár feladata.

2.3.23. A titkár köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése és teljesítésének ideje.2.4. Gazdasági vezető

2.4.1. Az egyesület közgyűlése a gazdasági feladatok szakszerű ellátására gazdasági vezetőt választ. Gazdasági vezetővé választható bármely, kellő szakmai ismerettel és szakmai tapasztalattal rendelkező magánszemély, aki az egyesület célkitűzéseit elfogadja és hajlandó az egyesület céljainak elérése érdekében az egyesület számára tevékenykedni függetlenül attól, hogy az egyesület tagja vagy sem.

2.4.2. A gazdasági vezetőt a közgyűlés az egyesület alakulása alkalmával első ízben egy évre választja, majd azt követően három év időtartamra, nyílt szavazással.

2.4.3. A gazdasági vezető - a közgyűlés és az elnökség utasításai alapján - intézi az egyesület gazdasági ügyeit, gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről, kezeli a pénztárt, a vonatkozó pénzügyi rendelkezések megtartásával pénztárkönyvet vezet, a bevételeket és a kiadásokat bizonylatolja, az egyesület vagyonáról leltárt készít.

2.4.4. A gazdasági vezető a pénztárból 10.000,-Ft összeghatárig önállóan, azt meghaladóan az elnök vagy a titkár jóváhagyásával teljesíthet kifizetéseket.

2.4.5. A gazdasági vezető feladata beszedni a tagdíjakat, a tagdíjfizetésről nyilvántartást vezetni, tagdíjbefizetés elmaradása esetén pedig a titkárt tájékoztatni.

2.5. A felügyelő bizottság

Az alapszabály rögzíti, hogy amennyiben az egyesület tárgyévi bevétele meghaladja az ötmillió forintot, az elnökség az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg köteles felhívni a közgyűlést az egyesület felügyelő szervének létrehozására.

2.6. Tagozatok és munkacsoportok

2.6.1. Az egyesület munkájának eredményessége érdekében bizonyos feladatkörök ellátása céljával a közgyűlés állandó tagozatokat, az elnökség pedig időszakos munkacsoportokat hozhat létre.

2.6.2. A tagozatok és munkacsoportok tagjai az egyesület tagjai közül kerülnek ki, jelölésük elfogadása után az illetékes szerv - a közgyűlés illetve az elnökség - nyílt szavazással dönt személyükről.

2.6.3. A tagozatok és munkacsoportok tagjai választják meg a felelős személyt, aki a tagozat- illetve munkacsoport-vezető lesz.

2.6.4. A tagozatok és munkacsoportok feladatkörét, működési és beszámolói kötelezettségeit a létrehozásukról szóló határozat meghozatalakor az illetékes szerv állapítja meg.

3. Az egyesületi támogatás módjai

3.1. Az egyesület a céljai megvalósítását a vagyona felhasználásával igyekszik elősegíteni.

3.2. Az egyesület a céljai megvalósítása érdekében belátása szerint a támogatást igénylő és arra érdemes tevékenységet cél szerinti juttatásban részesíthet, mely pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás lehet.

3.3. Az egyesület egyes cél szerinti juttatásait pályázathoz kötheti.

3.4. A cél szerinti juttatások lehetőségeit és a pályázatok kiírását a titkár a közzététel 2.2.20. pontjában meghatározott módján teszi közzé, és az elnyert juttatásokat is ilyen módon hozza nyilvánosságra. A juttatások elnyeréséről a titkár az érintetteket ajánlott levélpostai küldeményben vagy egyéb elektronikus úton (telefax, e-mail) is értesíti. Pályázat esetén az egyesület ünnepélyes eredményhirdetést is tarthat.


4. Közhasznúsági jelentés

4.1. Az egyesület köteles az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az elnökség által előkészített közhasznúsági jelentést a közgyűlés fogadja el. A titkár kötelezettsége, hogy a közhasznúsági jelentést a Kőszeg és Vidéke helyi lapban valamint a helyi televízióban közzétegye. Ezen túlmenően az egyesület egyéb irataihoz hasonlóan köteles biztosítani a bárki általi hozzáférhetőséget, betekintést és saját költségre történő másolat készítését.

4.2. A közhasznúsági jelentés tartalmazza :
a) számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) az elnökség tagjainak nyújtott juttatások értékét illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

5. Az egyesület képviselete

5.1. Az elnök az egyesület általános képviselője. Képviseli az egyesületet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóság előtt.

5.2. Képviseleti joggal az elnökség valamennyi tagja rendelkezik. Amennyiben valamely jognyilatkozat érvényességéhez jogszabály írásbeli alakot kíván - és azt nem az elnök írja alá - az elnökség két képviseleti joggal felruházott tagjának együttes aláírása szükséges.

5.3. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök, az alelnök és a titkár közül két személy együttes, a számlavezető banknál bejelentett aláírása szükséges.

6. Az egyesület létrejötte és megszűnése

6.2. Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

6.3. Az egyesület megszűnik, ha elhatározza feloszlását, vagy más szervezettel egyesül, illetve ha a bíróság feloszlatja vagy megszűnését megállapítja.

6.4. A közgyűlés köteles elrendelni az egyesület feloszlását, amennyiben a tagok létszáma legalább három hónapon keresztül 10 főre vagy kevesebbre csökken.

6.5. Az egyesület vagyona annak megszűnésével Kőszeg Város Önkormányzatára száll.

6.6. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, másrészt a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, harmadrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.


Kőszeg, 2004.


Jelen alapszabály készült a KŐSZEGI TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET 2004. .............hó......napján megtartott alakuló közgyűlésén, az ott elfogadott szöveggel mindenben megegyezően.


Kőszeg, 2004.

jegyzőkönyvvezető levezető elnök

Hitelesítjük :

Dr István Mátrai
9730 KOSZEG
Borsmonostori u. 3.
Hungary

Tel.: 0036/94/360-653
Mobil/cellulare. 0036/30/255-7651
e-Mail: imatrai@freemail.hu imatrai@axelero.hu