Római Katolikus Plébánia

A Kőszegi Kőszegi Plébánia Hivatal információ.

Kőszegi Plébánia HivatalPlébános: Dr. Perger Gyula

Hivatal: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 12.
Telefonszám: +36 94 563 397
Mobil: +36 30 337 0797
E-mail: koszeg@martinus.hu

Hivatali órák rendje:

Hétfő: ----
Kedd: ----
Szerda: 16-18 óra
Csütörtök: 8-11 óra
Péntek: 16-18 óra

A szentmisék rendje Kőszegen

Vasárnap
8:00
Jézus Szíve templom
német nyelvű - deutschsprachig
9:30
Jézus Szíve templom
11:00
Jézus Szíve templom
családi szentmise szeptember 1 – május 31.
16:30
Zárda templom
horvát nyelvű (2. és 4. vasárnap) - hrvatske
18:00
Zárda templom
Hétfő
7:00
Zárda templom
Kedd - Szombat
7:00
Zárda templom
19:00
Jézus Szíve templom

Évközi 14. vasárnap - 2023. július 9.1) Csütörtökön a fatimai engesztelésünk este fél 7-kor rózsafüzér imádsággal kezdődik, majd 7 órakor szentmise, amelynek főceleb-ránsa Rácz Ágoston atya lesz. 6 órától a gyónók rendelkezésre áll.
A szentmise után körmenet városunkért, betegeinkért valamint saját bűneink engeszteléséért!

Évközi 13. vasárnap - 2023. július 2.1) A mai vasárnap az Apostoli Szentszék javára lesz gyűjtés a Szent-atya szándéka szerint.

2) Július 3-a és 31-e között a plébánián a lelkipásztori feladatokat a plébános szabadsága idején Rácz Ágoston római ösztöndíjas nö-vendék látja el, minden fogadóóra ebben az időszakban is meg lesz tartva.

3) Pénteken elsőpéntek délelőtt a házaknál látogatjuk meg az elsőpén-tekes betegeket, valamint a Szociális Otthonok lakóit.

4) Pénteken este 6 órától gyóntatás lesz a Jézus Szíve templomban, majd szentmise, a szentmisét követően szentségimádás városun-kért, családjainkért!

Évközi 12. vasárnap - 2023. június 25.1) Jövő vasárnap az Apostoli Szentszék javára lesz gyűjtés a Szentatya szándéka szerint.

2) Jövő vasárnap a ½ 10-kor kezdődő szentmisében szeretne Perger Gyula plébános úr elköszönni a kőszegi és kőszegfalvi hívektől, mivel a püspöki rendelkezés szerint augusztus 1-től a szolgálatát a Szombathelyi Székesegyházban folytatja.

3) Ezt követően július 3-a és 31-e között a plébánián a lelkipásztori feladatokat a plébános költözése idején Rácz Ágoston római ösztöndíjas növendék látja el, minden fogadóóra ebben az időszakban is meg lesz tartva.

Úrnapja - 2023. június 11.1) Kedden este 7 órakor fatimai engesztelésünk lesz, este 6 órától gyóntatás lesz, fél 7-től rózsafüzér imádság, majd szentmise. A szentmise után körme-net. Imádkozzunk közösen városunkért, közösségeinkért!

2) Pénteken Jézus Szívének ünnepe lesz, templomunk és városunk búcsúnapja. Este 6 órától orgona koncert lesz templomunkban, amelyet Tüzes Marcell Sámuel orgonaművész vezet, közreműködik Hajnal Piroska. Műsoron Bach, Liszt és Mendelssohn művei szerepelnek. Az ünnepi szentmise este 7 órakor kezdődik, amelyet Bodajk város prépost, apát-plébánosa Mórocz Tamás ka-nonok úr vezet. Kérem, hogy amerre a körmenet elhalad az ablakokat gyer-tyával és virággal díszítsük. Bátorítalak Benneteket, hogy vegyetek részt ezen az ünnepi szentmisén is, kérve Jézus Szentséges Szívét, városunkért, család-jainkért!

3) Jövő szombaton délelőtt 10 órakor papszentelés lesz a Szombathelyi Szé-kesegyházban.

4) Jövő vasárnap délután 4 órakor az Árpádházi Iskola Te Deuma lesz a Jézus Szíve templomban.

Szentháromság vasárnapja - 2023. június 4.1) Hétfőn délután 5 órakor a Jézus Szíve templomban a Szeretláng imaközös-ség tagjai találkoznak.

2) Csütörtökön délután 5 órakor a Szent Mónika imaközösség tagjai találkoz-nak a Brenner János közösségi házban.

3) Jövő vasárnap Úrnapja lesz. A hagyományoknak megfelelően az úrnapi körmenetet a fél 10-kor kezdődő szentmise után tartjuk meg a szokott útvo-nalon. Kérem, hogy amerre a körmenet elhalad az ablakokat gyertyával és vi-rággal díszítsük.

4) A személyi változások miatt, amelyek plébániánk területén augusztus 1-től várhatóak a korábban meghirdetett egyházközségi bált nem tartjuk meg. A már megvásárolt jegyek visszafizetésre kerülnek.

OLASZORSZÁGI KÖRUTAZÁS ÉS ZARÁNDOKLAT - 2023. május 23-30.Lelki vezetéssel, szentmisékkel és idegenvezetéssel

Az utazás leírásának letöltése

Pünkösd vasárnapja - 2023. május 28.1) A mai vasárnappal zárul a húsvéti időszak.

2) Pünkösdhétfő nem egyházi ünnep, de a Jézus Szíve templomban este 7 órakor ezen a napon tartunk szentmisét.

3) Csütörtökön délután 5 órakor pedig a Bibliakör tagjai találkoznak a Brenner János közösségi házban. Este 6 órakor felnőtt hittan lesz a nővérek rendházában.

4) Pénteken elsőpéntek délelőtt a házaknál látogatjuk meg az elsőpéntekes betegeket, valamint a szociális otthonok lakóit. Este ¼ 7-től gyóntatás, majd 7 órakor szentmi-se. Szentmise után szentségimádás lesz városunkért, családjainkért!

5) A nyári időszakban vasárnaponként, az előző év gyakorlatát követve a 11 órai szentmise elmarad a Jézus Szíve templomban. Köszönöm a tanév során a 11 órai szentmisén való zenei szolgálatot Benkő Balázs kántor úrnak, Márta nővérnek, az Egyházi Iskola énekkarának, valamint a Mécses zenekarnak és a peresznyei kórus-nak. Jövő vasárnap már nem tartjuk meg a 11 órai szentmisét, legközelebb szeptem-ber 3-tól az új tanév kezdetétől tartjuk meg újra a 11 órai szentmisét.

6) Az idei évben egyházmegyénk történetében először kerül sor állandó diakónusok szentelésére. A Kőszegi Plébánia egy tagját, Pászner Gábort is diakónussá szentelik pünkösdhétfőn a szombathelyi Székesegyházban a 10 órakor kezdődő szentmise ke-retében. A püspök atya szeretettel hívja a kedves híveket erre az ünnepre!

7) Hagyományteremtő szándékkal Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódóan, június 17-én szombaton este 7 órától egyházközségi batyus bált szeretnénk tartani a Nagy László Iskola dísztermében. A bálban a zenét Tímár János szentpéterfai lakos fogja szolgál-tatni. Belépőjegy ára 3.500 ft, amely nem tartalmazza a fogyasztást. Batyus bál, te-hát mindenki az általa hozott süteményekből, ill. ételekből, italokból tud fogyaszta-ni. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a sekrestyébe vagy a plé-bániára a fogadóórákra vagy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és tá-mogató jegyeket a sekrestyében lehet vásárolni szentmisék előtt és után vagy a plé-bániai fogadóórában illetve az egyházközségi elnöktől Molnárné Polgár Katalintól vagy Petkovics Sándortól lehet vásárolni. A belépőjegyen kívül támogató jegy is vá-sárolható 2.000 ft-os áron.

8) A Jubiláns Házaspárok Találkozója június 24-én, szombaton 10 órakor szentmisével kezdődik, amelyet a Székesegyházban tartanak. Azokat a házaspárokat hívják, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban a házas-sági évfordulójukat. Az egyházmegye kialakított egy könnyen használható interne-tes regisztrációs felületet, ahol minden házaspárnak egyénileg kell regisztrálni www.martinus.hu. Az idősebb házaspárok családjaiban is mindenhol vannak fiata-lok, akik a szülők, nagyszülők vagy épp dédszülők adatait gépre tudják vinni. Je-lentkezési határidő: június 9. A határidő lejárta után jelentkezést már nem tudnak fogadni.

9) Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz.

Húsvét 7. vasárnapja - 2023. május 21.1) Május a Szűzanya hónapja, hétköznap az esti szentmisék után Lorettói litániát imádkozunk. Kőszegfalván a lorettói litániát minden este fél 6-kor imádkozzuk a temetői kápolnánál.

2) A Zárda templomban este 6 órakor Szentlélek váró kilencedet tartanak pünkösd ünnepére készülve. Mindenkit szeretettel várnak!

3) Hétfőn délután fél 5-kor a Jézus Szíve templom Lourdes-i kápolnájában a Sze-retláng imaközösség tagjai találkoznak.

4) Az idei évben egyházmegyénk történetében először kerül sor állandó diakónu-sok szentelésére. A Kőszegi Plébánia egy tagját, Pászner Gábort is diakónussá szentelik pünkösdhétfőn a szombathelyi Székesegyházban a 10 órakor kezdődő szentmise keretében. A püspök atya szeretettel hívja a kedves híveket erre az ünnepre!

5) Hagyományteremtő szándékkal Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódóan, június 17-én szombaton este 7 órától egyházközségi batyus bált szeretnénk tartani a Nagy László Iskola dísztermében. A bálban a zenét Tímár János szentpéterfai lakos fogja szolgáltatni. Belépőjegy ára 3.500 ft, amely nem tartalmazza a fo-gyasztást. Batyus bál, tehát mindenki az általa hozott süteményekből, ill. éte-lekből, italokból tud fogyasztani. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a sekrestyébe vagy a plébániára a fogadóórákra vagy a bál hely-színére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a sekrestyében le-het vásárolni szentmisék előtt és után vagy a plébániai fogadóórában illetve az egyházközségi elnöktől Molnárné Polgár Katalintól vagy Petkovics Sándor-tól lehet vásárolni. A belépőjegyen kívül támogató jegy is vásárolható 2.000 ft-os áron.

6) A Jubiláns Házaspárok Találkozója június 24-én, szombaton 10 órakor szent-misével kezdődik, amelyet a Székesegyházban tartanak. Azokat a házaspárokat hívják, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve ötévenkénti felosz-tásban a házassági évfordulójukat. Az egyházmegye kialakított egy könnyen használható internetes regisztrációs felületet, ahol minden házaspárnak egyéni-leg kell regisztrálni www.martinus.hu. Az idősebb házaspárok családjaiban is mindenhol vannak fiatalok, akik a szülők, nagyszülők vagy épp dédszülők ada-tait gépre tudják vinni. Jelentkezési határidő: június 9. A határidő lejárta után jelentkezést már nem tudnak fogadni.

7) Római zarándoklatunk idején Kálinger Roland tábori lelkész, alezredes úr végzi a szolgálatot plébániánk területén. Minden szentmise és fogadóóra meg lesz tartva, fogadjuk szeretettel a szolgálatát.

8) Jövő vasárnap Pünkösd ünnepe lesz, ezzel a vasárnappal zárul a húsvéti idő.

Húsvét 6. vasárnapja - 2023. május 14.1) Május a Szűzanya hónapja, hétköznap az esti szentmisék után Lorettói litániát imádkozunk. Kőszegfalván a lorettói litániát minden este fél 6-kor imádkozzuk a temetői kápolnánál.

2) Hétfő este fél 7-től Taizé imaóra lesz a Zárda templomban, mindenkit szeretettel várnak!

3) Csütörtökön délelőtt 10 órakor a nyugdíjas klub tagjai találkoznak a Köszházban.

4) Csütörtökön délután 5 órakor a bibliakör tagjai találkoznak a Brenner János közösségi házban.

5) Csütörtökön este 6 órakor felnőtt hittan lesz a nővérek rendházában.

6) Jövő vasárnap a 11 órai szentmise keretében az Árpádházi Iskola diákjainak elsőáldozása lesz.

7) Május 19-től a Zárda templomban este 6 órakor Szentlélek váró kilencedet tartanak pünkösd ünnepére készülve.

8) Hagyományteremtő szándékkal Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódóan, június 17-én szombaton este 7 órától egyházközségi batyus bált szeretnénk tartani a Nagy László Iskola dísztermében. A bálban a zenét Tímár János szentpéterfai lakós fogja szolgáltatni. Belépőjegy ára 3.500 ft, amely nem tartalmazza a fogyasztást. Batyus bál, tehát mindenki az általa hozott süteményekből, ill. ételekből, italokból tud fogyasztani. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a sekrestyébe vagy a plébániára a fogadóórákra vagy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a sekrestyében lehet vásárolni szentmisék előtt és után vagy a plébániai fogadóórában illetve az egyházközségi elnőktől Polgárné Molnár Katalintól vagy Petkovics Sándortól lehet vásárolni. A belépőjegyen kívül támogató jegy is vásárolható 2.000 ft-os áron.

9) A Jubiláns Házaspárok Találkozója június 24-én, szombaton 10 órakor szentmisével kezdődik, amelyet a Székesegyházban tartanak. Azokat a házaspárokat hívjuk, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban a házassági évfordulójukat. Az egyházmegye kialakított egy könnyen használható internetes regisztrációs felületet, ahol minden házaspárnak egyénileg kell regisztrálni www.martinus.hu. Az idősebb házaspárok családjaiban is mindenhol vannak fiatalok, akik a szülők, nagyszülők vagy épp dédszülők adatait gépre tudják vinni. Jelentkezési határidő: 2023. június 9. A határidő lejárta után jelentkezést már nem tudnak fogadni.

Húsvét 5. Vasárnapja - 2023. május 7.1) Ma az Édesanyák vasárnapja van, a jó Isten áldja meg szolgá-latukat, az elhunyt édesanyáknak pedig érdemeik jutalmául adja meg az örök élet boldogságát!

2) Május a Szűzanya hónapja, hétköznap az esti szentmisék után Lorettói litániát imádkozunk. Kőszegfalván a lorettói litániát minden este fél 6-kor imádkozzuk a temetői kápolnánál.

3) Hétfőn délután fél 5-kor a Szeretetláng imaközösség tagjai ta-lálkoznak a Jézus Szíve templom lourdesi kápolnájában.

4) Csütörtökön délután 5 órakor a Szent Mónika imaközösség tagjai találkoznak a Brenner János közösségi házban.

5) A leendő elsőáldozók oktatása csütörtökön lesz a Jézus Szíve templomban délután fél 6-tól. Első szentgyónásukat szomba-ton reggel 8 órától végzik a Jézus Szíve templomban, majd ezt követően lesz a próbájuk. Szombaton reggel az elsőáldozók hozzátartozóinak is lehetőségük lesz a szentgyónás elvégzésé-re. A szentgyónást és a próbát követően az elsőáldozók szülei társadalmi munkában a templomot készítik elő az ünnepre. Az elsőáldozás jövő vasárnap a fél 10-kor kezdődő szentmise ke-retében lesz, ezért jövő vasárnap a 11 órai szentmise elma-rad. 30 gyermek járul első alkalommal a szentáldozáshoz az Önkormányzati Iskoláinkból.

6) Május 14-én, vasárnap zarándoklatot szervez a Kőszegi Német Önkormányzat Ausztriába, Steinbergbe. A gyalogosok a kő-szegfalvi templom elől délben indulnak kisbusszal Ratters-dorfba, onnan fél 1-kor gyalog folytatják útjukat. Délután 3 órakor szintén a kőszegfalvi templomtól indul a nagy busz, a volt Kulacs vendéglőt is érinti, ott is fel lehet szállni. 16 óra-kor német nyelvű szentmise lesz a Bründl- kápolnánál. Visz-szaérkezés 18 óra körül. Mindenkit szeretettel várnak.

7) A Jubiláns Házaspárok Találkozója június 24-én, szombaton 10 órakor szentmisével kezdődik, amelyet a Székesegyházban tartanak. Azokat a házaspárokat hívjuk, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban a házassági évfordulójukat. Az egyházmegye kialakított egy könnyen használható internetes regisztrációs felületet, ahol minden házaspárnak egyénileg kell regisztrálni www.martinus.hu. Az idősebb házaspárok családjaiban is mindenhol vannak fiatalok, akik a szülők, nagyszülők vagy épp dédszülők adatait gépre tudják vinni. Jelentkezési határ-idő: 2023. június 9. A határidő lejárta után jelentkezést már nem tudnak fogadni.

8) A május fatimai engesztelésünk a német nemzetiség közremű-ködésével 13-án, szombaton az előesti szentmise keretében lesz. Fél 7-től rózsafüzér, majd 7 órakor a szentmise, amelynek főcelebránsa Brenner József nagyprépost, ny. püspöki helynök úr, akivel fél 7-től a gyónók rendelkezésé-re állunk. A szentmisén koncelebrál Johann Ghinari rőtfalvi atya is. Minél többen jöjjünk el közösen engesztelni városun-kért, családjainkért, valamint saját bűneink engeszteléséért! S ne feledjük az imaszándék kéréseket sem!

9) A ministránsok áprilisi pontversenyén Vajai Mira (98), Lack-ner Dávid (78), Lackner Máté (78), Petősi Ádám (48) Petősi Emma (48), Kovács Luca (47) és Idaházi Anna (47) pontot szereztek. Köszönjük valamennyi ministráns szolgálatát.

10) Imádkozzunk ballagó és érettségiző diákjainkért!

Húsvét 4. vasárnapja - 2023. április 30.1) Május a Szűzanya hónapja, hétköznap az esti szentmisék után Lorettói litániát imádkozunk. Kőszegfalván a lorettói litániát minden este fél 6-kor imádkozzuk a temetői kápolnánál.

2) Csütörtökön délelőtt 9 órakor a nyugdíjas klub tagjai találkoznak a Köszház-ban.

3) A Bibliakör tagjai délután 5 órakor találkoznak az Árpádházi Iskolában.

4) Csütörtökön 6 órától felnőtt hittan lesz a nővérek rendházában.

5) A leendő elsőáldozók oktatása csütörtökön lesz a Jézus Szíve templomban dél-után fél 6-tól.

6) Csütörtökön este 7 órakor lesz a szentmise Szent Flórián tiszteletére, majd ezt követően a koszorúzás a Szent Flórián szobornál.

7) Pénteken elsőpéntek délelőtt a házaknál látogatjuk meg az elsőpéntekes betege-ket, valamint a szociális otthonok lakóit. Este fél 7-től gyóntatás lesz a Jézus Szíve templomban, majd a szentmise után szentségimádás, városunkért, család-jainkért!

8) Május 6-án, szombaton délután fél 4-től a ministránsoknak és hozzátartozóik-nak szeretném bemutatni a Püspöki Palotában kialakított Látogatóközpontot, valamint a Székesegyház tornyait. Találkozó Szombathelyen lesz a Székesegy-ház előtt délután fél 4-kor. Szeretettel hívom és várom a ministránsokat és hoz-zátartozóikat!

9) Jövő vasárnap Kőszegfalván Szent Flórián ünnepéhez kötött búcsúnap van, a búcsúi szentmisét a kőszegfalvi temető kápolnánál mondjuk 11 órakor.

10) Április hónapban a Jézus Szíve templom javára 110.000 ft-ot adományoztak, a Plébániaépület fenntartására pedig 260.000 ft amelyet ezúton is köszönünk.

11) Már előre hirdetjük, hogy az Önkormányzati Iskolákba járó gyermekeink első-áldozása május 14-én, vasárnap lesz a fél 10-kor kezdődő szentmise keretében, ezért május 14-én, a 11 órai szentmise az elsőáldozás miatt elmarad templo-munkban.

Húsvét 3. vasárnapja - 2023. április 23.1) A Szent Mónika imaközösség tagjai csütörtökön délután 5 órakor találkoznak az Árpádházi Iskolában.

2) Felnőtt hittan lesz a nővérek rendházában csütörtökön este 6 órakor.

3) A leendő elsőáldozók oktatása csütörtökön lesz a Jézus Szíve templomban dél-után ½ 6-tól.

4) A Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központ-ja április 27-én, csütörtökön 9.00 órai kezdettel nyílt napot tart. A nyílt napon a következő tanévre meghirdetett szakok bemutatására kerül sor: osztatlan egy-szakos hittanár-nevelőtanár, rövid ciklusú tanárképzés (2 vagy 4 félév), kateké-ta-és lelkipásztori munkatárs (alapszak), kántor, hitoktató mentor (szakirányú továbbképzési szak) Szeretettel várják az érdeklődőket!

5) Jövő vasárnap a pápalátogatás miatt templomunkban módosul a miserend, an-nak érdekében, hogy a Televízió segítségével, az itthon maradottak is be tudja-nak kapcsolódni a délelőtti pápai szentmisébe. Ezért jövő vasárnap reggel 8 órakor és délután fél 6-kor és este 7 órakor lesz szentmise a Jézus Szíve temp-lomban.

6) Örömmel hirdetjük, hogy Brenner János vértanú papunkról egy 8 részes film készült, Legyetek szeretettel címmel, amelyet a Hír TV -n láthatnak hét-főtől, naponta 20.10 perckor.

7) Május 6-án, szombaton délután fél 4-től a ministránsoknak és hozzátartozó-iknak szeretném bemutatni a Püspöki Palotában kialakított Látogatóköz-pontot, valamint a Székesegyház tornyait. Találkozó Szombathelyen lesz a Székesegyház előtt délután fél 4-kor. Szeretettel hívom és várom a ministrán-sokat és hozzátartozóikat!

Húsvét 2. vasárnapja - 2023. április 16.1) A Szeretláng Imaközösség tagjai hétfőn délután fél 5-kor találkoznak az Árpád-házi Iskolában.

2) A kőszegi esperesi kerület papjainak koronagyűlése csütörtökön lesz Nemesbő-dön.

3) Csütörtökön délelőtt 10 órakor a nyugdíjas klub tagjai találkoznak a Köszház-ban.

4) A Bibliakör tagjai délután 5 órakor találkoznak az Árpádházi Iskolában.

5) A leendő elsőáldozók oktatása csütörtökön lesz a Jézus Szíve templomban dél-után ¼ 5-től.

6) A leendő bérmálkozók gyóntatása, próbája és közös szentségimádása csütörtö-kön délután 5 és 7 óra között lesz a Jézus Szíve templomban.

7) Jövő szombaton az előesti szentmise keretében elvégezzük a búza szentelő szer-tartását.

8) Jövő vasárnap a 11 órai szentmise keretében lesz az Árpádházi Iskola és az Ön-kormányzati Iskolákba járó diákjaink bérmálása. 44 fiatal részesül a bérmálás szentségében. Imádkozzunk fiataljainkért, akik a nagykorúság, a bérmálás szentségében részesülnek.

9) Már előre hirdetjük, hogy a pápalátogatás miatt április 30-án, vasárnap temp-lomunkban módosul a miserend, annak érdekében, hogy a Televízió segítségével be tudjunk kapcsolódni a délelőtti pápai szentmisébe. Ezért április 30-án, va-sárnap reggel 8 órakor és délután fél 6-kor és este 7 órakor lesz szentmise a Jézus Szíve templomban.

Húsvétvasárnap - 2023. április 9.1) A Szentatya húsvétvasárnap déli 12-kor Urbi et Orbi áldásban részesíti a világ min-den jóakaratú emberét, amely áldást a Duna TV közvetít.

2) Húsvéthétfőn a Jézus Szíve templomban reggel 8 órakor és fél 10-kor lesz szentmise, Kőszegfalván pedig 11 órakor.

3) Jövő héttől szeptemberig a Jézus Szíve templomban az esti szentmisék beleértve a szombat előesti szentmisét is, este 7 órakor kezdődnek.

4) A leendő elsőáldozók oktatása csütörtökön kezdődik a Jézus Szíve templomban délután fél 6-tól.

5) Csütörtökön egyben fatimai engesztelő napunk is lesz. Este fél 7-től rózsafüzért imádkozunk, majd 7 órakor szentmise. A szentmise főcelebránsa Németh Tamás egykori kőszegi káplán, jelenlegi vépi plébános úr lesz, akivel fél 7-től a gyónók ren-delkezésére állunk. Minél többen jöjjünk el húsvét nyolcadában imádkozni magyar hazánkért, városunkért, valamint saját bűneink engeszteléséért! S ne feledjük az ima-szándék kéréseket sem.

6) A MKPK a szentmisék árát 3.000 ft-ról 4.000 forintra emelte. A már befizetett szentmisék után a különbözetet nem kell pótolni. Plébániánk területén mindössze-sen 33 üres hely maradt még erre az évre, azok is október, november és december hónapokra. A húsvét után felvett miseszándékért 4.000 ft kell befizetni a szentmise felíratásakor. Ugyanígy a temetés és esketés díját is emelte a Püspöki Kar. A felvett összeg a templom, a kántor, a sekrestyés, valamint a plébános között oszlik meg, szintén a Püspöki Kar előírása alapján.

7) A húsvéti oltárok díszítésére Kőszegen 261.500 forint, Kőszegfalván pedig 20.500 ft jött össze, amelyet ezúton is hálásan köszönünk.

8) A Feltámadt Üdvözítő békéjét és szeretetét kívánjuk mindnyájatoknak!