Közszolgáltatások

Városüzemeltetési és kommunális közszolgáltatási szerződés

Az Önkormányzat megbízásából ellátott feladatok:

- Település tisztaság, úttisztítás
- Téli hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés
Minden év november 15.- március 15. között ügyeleti rendszerben.
- Önkormányzati intézmények műszaki fenntartása
- Ingatlankezelés:
- Város köztéri berendezéseinek felújítása, karbantartása, illetve pótlása
- A város zöldterületeinek fenntartása, virágosítás
- A városi piac üzemeltetése
- Gyepmesteri tevékenység
- Önkormányzati belterületi, külterületi, üdülőterületi utak javítása, karbantartása
- Nyilvános WC üzemeltetés

A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. elérhetősége:
9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3. Tel.: 94/562-210

Parkolás

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről alkotott rendeletet 16/2015. (VI. 26.) szerint, a kijelölt várakozási területek járművel történő várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni. A rendelet hatálya Kőszeg város közigazgatási területén található helyi közutak, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, valamint terek, parkok és egyéb közterületek várakozásra kijelölt részére terjed ki. A meghatározott területeken járművel történő várakozási közszolgáltatást Kőszeg Város Önkormányzata a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Kőszegi Városüzemeltető Kft.), mint az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságával látja el. Azon díjköteles várakozási területeken, amelyek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Behajtási rendelet) hatálya alá tartoznak, a várakozási díj megfizetése mellett a Behajtási rendelet szerinti behajtási, vagy behajtási és várakozási engedély birtokában lehet várakozni. A díjköteles várakozási területeken hétfőtől péntekig 8.00 – 17.00 óra között díjfizetés ellenében lehet várakozni.


Temetkezés

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosított rendelkezéseit figyelembe véve megalkotta a köztemetőkről és a temetkezésről 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletét.
A köztemetők üzemeltetési feladatait Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft látja el Vas Megyei Temetkezési Kft. bevonásával. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását kegyeleti közszolgáltatási szerződés szabályozza. A rendelet mellékletében rögzített díjakat a Képviselő-testület állapítja meg.

A Vas Megyei Temetkezési Kft elérhetősége:
9700 Szombathely, Ferenczy I. u. 1. Tel: 94/314-082
9730 Kőszeg, Temető u. 30. Tel.: 94/361-174


Nem közművel szállított háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása

Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2014. március 27-én tartott ülésén rendeletet alkotott a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről.
A rendelet értelmében azon ingatlanok esetében, ahol a szennyvízcsatorna nem érhető el, vagy az ingatlant nem csatlakoztatták a hálózatra, a 12/2014.(III. 28.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályok betartásával kötelesek elszállíttatni a keletkezett háztartási szennyvizet.

Ennek 4. §-a az ingatlan tulajdonosának kötelezettségét határozza meg. Ezek szerint:
„A tulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni úgy, hogy évente a tényleges vízfogyasztása legalább 60 %-ának megfelelő háztartási szennyvíz közszolgáltatóval történő elszállítását köteles számlával igazolni, kivéve ha a tulajdonos okirattal igazolja, hogy a tényleges vízfogyasztásából szennyvíz nem keletkezett. Ez a szabály érvényes az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosaira is.”
A rendelet 2014. április 1-jén lépett hatályba.
A 2014. évben a tulajdonosnak a rendelet fenti kötelezettségét azzal az eltéréssel kell teljesítenie, hogy 2014. április 1. napja utáni tényleges, erre vonatkozó adat hiányában az időarányos vízfogyasztása legalább 60 %-ának megfelelő háztartási szennyvíz közszolgáltatóval történő elszállítását köteles számlával igazolni.
Az ingatlantulajdonos a számlát köteles 5 évig megőrizni, és ellenőrzés során bemutatni.

Ha az érintettek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatban a jogszabálytól vagy a bejelentésben foglaltaktól eltérően járnak el, közszolgáltatási bírságot kötelesek fizetni, melyet a vízügyi hatóság szab ki, valamint vízszennyezés szabálysértés elkövetése miatt feljelentés tehető.

Kőszeg város közigazgatási területén a kötelező közszolgáltatást a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) jogosult és köteles ellátni.

A szolgáltatás megrendelése személyesen a Kft székhelyén, telefonon a 06/94/563-118, 06-30/600-6324 telefonszámokon lehetséges, ahol szükség esetén az illetékes munkatársak részletes tájékoztatást nyújtanak.

A nonprofit kft. a szolgáltatást díj megfizetése ellenében végzi el.
A rezsicsökkentés szabályairól szóló törvény hatálya alapján természetes személy, költségvetési szerv ingatlan tulajdonos vagy bérlő esetében a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás díja 1.714,- Ft/m3 + Áfa.
A rezsicsökkentés szabályairól szóló törvény hatálya alá nem tartozó igénybevevők a szolgáltatást idén 2.128,- Ft/m3 + Áfa díj ellenében vehetik igénybe.

Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat a fenti címen és telefonszámon tájékozódjanak, és jogkövető magatartást tanúsítva vegyék igénybe a kötelező közszolgáltatást.

E-mail cím: ingatlan@varosgkoszeg.axelero.net
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08 - 15 óra
Szerda: 08 - 15 óra
Péntek: 08 - 12 óra


Kéményseprő- ipari közszolgáltatás

Kőszeg város közigazgatási területén, 2014. május 10. napjától, a kéményseprő –ipari közszolgáltatás, - a korábbi átmeneti hatósági kijelölést követően állandó jelleggel - a Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. (9700 Szombathely, Nárai u. 3.) végzi.

Az ellenőrzést csak munkahelyi igazolással (kitűzővel) rendelkező kéményseprő végezheti.

Kőszeg városban a sormunkát végző kéményseprő – ipari munkatárs Toplak Péter.


Szilárdhulladék–szállítási közszolgáltatás

Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Város Polgármestere 89/2020 (XII.21.) számú határozata alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.) amely alapján a szolgáltatás e keretek közt 2025.december 31. napjáig biztosított.

(Szilárdhulladék-szállítási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (9) bekezdése alapján csatolva.
(9) A lakosság tájékoztatása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodik.)