Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

A bizottság tagjai
Tag
Elnök
Külsős tag

Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

KIVONATOK

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról[A 34/2013. (XI. 29. ), a 10/2014. (II. 28.), a 27/2014. (VI. 25.) és a 36/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

BIZOTTSÁG FELADATKÖREI:

3.1. Közreműködik:
3.1.1. a város köznevelési intézményei helyi feltételeinek szervezésében, az ifjúsági- és sportügyek képviseletében és támogatásában,
3.1.2. a közművelődés helyi feltételeinek tervezésében, hosszú távú koncepciójának kialakításában, a közművelődés és kulturális igények feltárásában,
3.1.3. a város testvérvárosi és egyéb külkapcsolatainak alakításában,
3.1.4. a képviselő-testület köznevelésre, közművelődésre, helyi televízióra, sajtóra, sportra, nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó előterjesztések, határozati javaslatok elkészítésében,
3.1.5. a társulásban fenntartott, a városban működő köznevelési intézményeket érintő döntések előkészítésében,
3.1.6. a gyermek és ifjúságvédelmi, családsegítő tevékenységben,
3.1.7. az egészségügyi, valamint a szociális alap- és szakellátás feladat- és intézményrendszerének szervezésében,
3.1.8. elemzi és véleményezi az egészségügyi és szociális alapellátás, valamint szakellátás helyzetét, hatékonyságát.


3.2. Feladatkörében rendszeresen együttműködik:
3.2.1. a városban működő nem önkormányzati fenntartású köznevelési, szociális intézményekkel,
3.2.2. a városban működő, önszerveződő közösségekkel,
3.2.3. a sport egyesületekkel,
3.2.4. az egészségügyben és a szociális ellátásban érdekelt vállalkozásokkal,
3. 2.5. hatóságokkal, civil és karitatív szervezetekkel,
3.2.6. az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel a drogellenes intézkedésekben és az ifjúságvédelemben, az elkövetővé válás megelőzésében, a bűnmegelőzési szervezet fejlesztése terén, a város polgárai elvárásainak és a jogszabályok előírásainak képviseletében.
3.3. Részt vesz az önszerveződő közösségek önkormányzati támogatási ügyeinek lebonyolításában.

AZON ELŐTERJESZTÉSEK KÖRE, AMELYEK A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYEZÉSÉVEL NYÚJTHATÓK BE:

...

3.1. Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, rendeletének és zárszámadásának megállapítása.
3.2. A közművelődési, köznevelési intézmények alapítása, megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltoztatása.
3.3. A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységgel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési, fenntartási és működtetési feladatokkal kapcsolatos előterjesztések.
3.4. Az önkormányzat gazdasági programja.
3.5. Megállapodás külföldi önkormányzattal való kulturális, köznevelési és sport együttműködésről.
3.6. A köznevelési tevékenységgel, valamint a sporttal kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési, fenntartási és működtetési feladatokkal kapcsolatos előterjesztések.
3.7. Az önkormányzat által kiírt közművelődési, köznevelési intézményvezetői állások pályázati feltételeinek meghatározása, a benyújtott pályázatok véleményezése, valamint az intézményvezetőkkel kapcsolatos alapvető munkáltatói döntések.
3.8. A képviselő-testület által elrendelt vizsgálat, beszámoltatás alkalmával a köznevelési intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló.
3.9. Más intézményfenntartóval kötött köznevelési megállapodások.
3.10. Feladatkörében a címzett, illetve a céltámogatások igénylésére javaslat.
3.11. A kulturális, sport illetve köznevelési feladatkörű önkormányzati alapítású közalapítványok éves beszámoltatása és a velük kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések előkészítése.
3.12. Egészségügyi és szociális intézmény alapítása, megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltoztatása, szakmai és gazdálkodási beszámolója.
3.13. Szociálpolitikai és lakásügyi tárgyú rendelet-tervezetek.
3.14. Egészségügyi és szociális vállalkozásokkal kapcsolatos ügyek.
3.15. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása.
3.16. Az egészségügyi és szociális feladatkörű önkormányzati alapítású közalapítványok beszámolója.
3.17. Egészségügyi alap- és szakellátást biztosító vállalkozások előterjesztései.
3.18. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak meghatározása, vagyonkoncepció kialakítása.

A BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK:

...

3.1. Jóváhagyja az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi intézményeinek szervezeti és működési szabályzatát, éves munkaterveit.
3.2. Felügyeli a Kőszeg és Vidéke című önkormányzati tulajdonú időszaki lap pártatlanságát, szerződésszerű működését, eltérés esetén eljárást kezdeményez a képviselő-testületnél.
3.3. Jóváhagyja a társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat.
3.4. A „Jó tanuló, jó sportoló” elismerésre történő felhívások kibocsátása, a felterjesztések elbírálása és javaslattétel elkészítése a polgármester felé.
3.5. Véleményezi a Kőszeg Város és Térsége Társulása által fenntartott köznevelési, szociális, egészségügyi intézményekkel kapcsolatban az önkormányzat képviselő-testületéhez megküldött dokumentumokat.
3.6. Meghatározza a megüresedett önkormányzati bérlakások bérbeadásának módját.
3.7. Kijelöli az önkormányzati bérlakások bérlőit.