Önkormányzat Feladat- és Hatásköre

Az Önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabályok:

 Magyarország Alaptörvénye
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


KIVONAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról[A 34/2013. (XI. 29. ), a 10/2014. (II. 28.), a 27/2014. (VI. 25.) és a 36/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


...
II. Fejezet
A települési önkormányzat feladata, hatásköre

2. §
(1) Az önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-vényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott feladatokat, saját hatáskörében dönti el a feladatok ellátási módját.
2(2) Az önkormányzat által ellátandó alap-tevékenységek kormányzati funkciók szerint:
- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés,
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 031030 Közterület rendjének fenntartása
- 041140 Területfejlesztés igazgatása
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045120 Út, autópálya építése
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átraká-sa
- 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhe-lyezése
- 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartá-sa, üzemeltetése
- 061020 Lakóépület építése
- 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
- 064010 Közvilágítás
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 081041 Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása
- 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
- 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
- 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
- 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással össze-függő ellátások.

Önkormányzat önként vállalt feladatai:

KIVONAT

...
(3) Az önkormányzat önként vállalja az alábbi feladatok ellátását:
a) civil szerveződések támogatása,
b) közösségi és verseny sport támogatása,
c) városi hagyományőrző- és tömegrendezvények (Szőlő Jövések ünnepség, szüreti ünnepség stb.) fenntartása,
d) időszaki várszínház fenntartása,
e) városi újság megjelentetése,
f) nemzetiségi óvodai nevelés
g) külföldi testvér- és partner települési kapcsolatok ápolása az 1. függelékben felsorolt települések-kel,
h) helyi elismerő címek, kitüntetések adományozása,
i) a turisztikai fejlesztések támogatása,
j) gyermekek nyári táboroztatásának támogatása,
k) városfejlesztő vállalkozásban való részvétel,
l) helyi autóbusz közlekedés fenntartása,
m) egészségügyi járóbeteg szakellátás biztosítása,
n) nem kötelező pénzbeni szociális ellátások biztosítása (adósság csökkentési támogatás, gyógyszer-támogatás, Bursa Hungarica támogatás, intézményi térítési díj támogatás, városrehabilitációs (ingatlan felújítási) támogatás,
o) lakáshoz jutás támogatása,
p) hajléktalan ellátás biztosítása,
q) idősek otthona ellátás biztosítása
3(4) A képviselő-testület által átruházott hatáskörök felsorolását a 4-6. és a 8. melléklet tartalmazza.
3(5) A polgármester, a bizottságok és a jegyző az át-ruházott hatáskörben hozott döntésekről - eltérő rendelkezés hiányában - a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni kötelesek.