Önkormányzat Feladat- és Hatásköre

Az Önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabályok:

 Magyarország Alaptörvénye
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról


KIVONAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról[A 34/2013. (XI. 29. ), a 10/2014. (II. 28.), a 27/2014. (VI. 25.), a 36/2014. (X. 21.), az 1/2015. (I. 30.), a 20/2015. (VIII. 28.), a 4/2016. (II. 26.), a 25/2016. (IX. 30.), a 34/2016. (XII. 16.), a 13/2017. (IX. 1.) és a 15/2017. (IX. 29.) és a 25/2017. (XII. 22.) a 4/2018. (III. 2.), a 12/2019. (VI. 28.) és a 15/2019. (IX. 27.), a 17/2019 (X.28.) a 8/2021. (II.13.) és a 31/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


...
II. Fejezet
A települési önkormányzat feladata, hatásköre

2. §
(1) Az önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-vényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott fel-adatokat, saját hatáskörében dönti el a feladatok ellá-tási módját.
(2) Az önkormányzat által ellátandó alaptevé-kenységek kormányzati funkciók szerint:
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés,
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
133a. 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
4. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
5. 031030 Közterület rendjének fenntartása
6. 041140 Területfejlesztés igazgatása
7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8. 041232 Start-munka program, téli közfoglalkoztatás
9. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
10. 045120 Út, autópálya építése
11. 045130 Híd, alagút építése
12. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
13. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése,fenntartása
14. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
15. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
16. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
17. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
18. 061020 Lakóépület építése
19. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
20. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
21. 064010 Közvilágítás
22. 066010 Zöldterület-kezelés
23. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1423.a 072111 Háziorvosi alapellátás
24. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
25. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
26. 081043 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
27. 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
28. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
29. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
30. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben
31. 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményé-ben
33. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások.

Önkormányzat önként vállalt feladatai:

KIVONAT

...
(3) Az önkormányzat önként vállalja az alábbi fel-adatok ellátását:
a) civil szerveződések támogatása,
b) közösségi és verseny sport támogatása,
c) városi hagyományőrző - és tömegrendezvények 16 fenntartása,
d) időszaki várszínház fenntartása,
e) városi újság megjelentetése,
f) nemzetiségi óvodai nevelés,
g) külföldi testvér- és partner települési kapcsolatok ápolása az 1. függelékben felsorolt települések-kel,
h) helyi elismerő címek, kitüntetések adományozá-sa,
i) a turisztikai fejlesztések támogatása,
j) gyermekek nyári táboroztatásának támogatása,
k) 16
16l) helyi autóbusz közlekedés megszervezése,
m) egészségügyi járóbeteg szakellátás biztosítása,
4 16n) nem kötelező pénzbeli és természetbeni szoci-ális feladatok biztosítása, városrehabilitációs kölcsön,
o) 16
p) hajléktalan ellátás biztosítása,
q) idősek otthona ellátás biztosítása
3(4) A képviselő-testület által átruházott hatáskörök felsorolását a 4-6. és a 8. melléklet tartalmazza.
3(5) A polgármester, a bizottságok és a jegyző az át-ruházott hatáskörben hozott döntésekről - eltérő ren-delkezés hiányában - a képviselő-testület soron követ-kező ülésén beszámolni kötelesek.