Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

A bizottság tagjai
Tag
Elnök
Külsős tag

Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

KIVONATOK

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról[A 34/2013. (XI. 29. ), a 10/2014. (II. 28.), a 27/2014. (VI. 25.) és a 36/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

BIZOTTSÁG FELADATKÖREI:

...

1.1. Feladatkörébe tartozik a rendelettervezetek véleményezése.
1.2. Véleményezi az alpolgármester illetményére tett javaslatot, valamint javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester jutalmazására minden év december végéig.
1.3. Kivizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyeit.
1.4. Közreműködik a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításában.
1.5. Véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szerződéseket.
1.6. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatait.
1.7. A képviselő személyes érintettsége bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának kivizsgálása.
1.8. Feladatkörébe tartozik az éves költségvetés koncepciójának, rendelettervezetének a véleményezése.
1.9. Ellenőrzi az előző évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), folyamatosan figyelemmel kíséri a tárgyévi költségvetés időarányos teljesítését.
1.10. Kontrollálja az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának szabályszerűségét.
1.11. Az önkormányzatnál és intézményeinél:
1.11.1. véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
1.11.2. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre; a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
1.11.3. vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
1.11.4. kezdeményezi a képviselő-testületnél a közös önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzat intézménye vonatkozásában pénzügyi-gazdasági ellenőrzés megtartását, javaslatot tesz az ezt elvégző szakértő vagy szervezet megjelölésére;
1.11.5. javaslatot tesz a közös önkormányzati hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél belső vagy külső szerv által végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzés megállapításai alapján az adott ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítására, a szükségessé vált intézkedések megtételére.
1.12. A közrend, közbiztonság és a bűnmegelőzés terén együttműködik az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel a sértetté válás megelőzésében.

AZON ELŐTERJESZTÉSEK KÖRE, AMELYEKET A BIZOTTSÁG
NYÚJT BE:

1.1. A polgármester jutalmának megállapítása.
1.2. Az alpolgármester jutalmának megállapítása.
1.3. Képviselők tiszteletdíjának, juttatásainak megállapítása.
1.4. Képviselői összeférhetetlenség, méltatlanság kivizsgálásáról szóló előterjesztés.
1.5. A képviselői vagyon-nyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás megindítása.
1.6. Az éves vagyongazdálkodási irányelvek meghatározása.
1.7. A képviselő személyes érintettsége bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának kivizsgálása.

AZON ELŐTERJESZTÉSEK KÖRE, AMELYEK A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYEZÉSÉVEL NYÚJTHATÓK BE:

...


1.1. Az önkormányzat gazdasági programja.
1.2. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezet.
1.3. Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, zárszámadásának és rendeletének megállapítása, módosítása.
1.4. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló.
1.5. Bármely, költségvetést érintő előterjesztés.
1.6. Önkormányzati jelvények, kitüntetések, elismerő címek adományozása.
1.7. Eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál.
1.8. A képviselő-testület által kezdeményezett helyi népszavazás kiírása.
1.9. Az alakuló ülést kivéve a képviselő-testület szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt választási, kinevezési, megbízási ügyek.
1.10. Rendelettervezetek, módosítások, kiegészítések.
1.11. Nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás.
1.12. Testvérvárosi szerződés megkötése.
1.13. Önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb szerződések megkötése.
1.14. Önkormányzati érdekszövetséghez való csatlakozás.
1.15. Intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltoztatása.
1.16. A képviselő-testület általi hitel felvétel, kötvény kibocsátása.
1.17. A pénzügyi vonzattal járó pályázatok benyújtása.
1.18. A címzett, illetve a céltámogatások, valamint működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
1.19. Az önkormányzati vagyonalap és a lakásprivatizációs számla felhasználásáról szóló döntések.
1.20. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak meghatározása, vagyonkoncepció kialakítása.
1.21. A városi rendőrkapitány éves tájékoztatója.
1.22. A közrend, közbiztonság tárgyában készült előterjesztések.
1.23. Közbiztonsági feladatkörű, önkormányzati alapítású közalapítványok éves beszámolóival és a velük kapcsolatos egyéb képviselő-testületi előterjesztések.

A BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK:

...

1.1. Lebonyolítja a képviselő-testület titkos szavazásait.
1.2. Az önkormányzat költségvetési szerveinél pénzügyi-gazdasági ellenőrzést végez.
1.3. Koordinálja a közbiztonság és a bűnmegelőzés helyi feladatait.