63/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 2515 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló öltöző építésére vonatkozó, Kőszeg Város Önkormányzata, a Kőszegi Sportklub és Tóth Szilárd között kötendő megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő: azonnal.


MEGÁLLAPODÁS
ingatlan fejlesztés támogatásáról


Amely létrejött egyrészről

Kőszeg Város Önkormányzata ( 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. képviseli: Huber László polgármester ) továbbiakban: Önkormányzat, mint tulajdonos és támogató

Másrészről

Kőszegi Sportklub ( 9730 Kőszeg, Petőfi tér 14/A.; képviseli: Kenyeri András elnök ) továbbiakban: KSK, Egyesület,
Tóth Szilárd egyéni vállalkozó (9730 Kőszeg, Rákóczi F. u.6.) továbbiakban: bérlő, beruházó, továbbiakban mindketten: beruházók között az alábbi feltételekkel.


1. Az Önkormányzat, mint bérbeadó és Tóth Szilárd, mint bérlő között a kőszegi 2515 hrsz-ú-ú ingatlanon lévő 4 db salakos teniszpálya és a hozzátartozó öltöző, kiszolgáló helyiségek tárgyában bérleti szerződés van hatályban.

2. Az Egyesület és a bérlő szándéka, hogy a jelenlegi korszerűtlen öltöző, kiszolgáló helyiséget a mellékelt tervdokumentáció és költségvetés alapján, részben saját beruházásukban átépítsék és létrehozzanak egy olyan létesítményt, mely teljes körűen alkalmas lesz a tenisz sportot kiszolgáló, klubház-öltöző funkció betöltésére.( továbbiakban: épület)

3. A KSK tenisz szakosztálya képviseletében kérelmet terjesztettek elő az Önkormányzat felé annak érdekében, hogy a hivatkozott beruházáshoz a tulajdonos is nyújtson anyagi támogatást.

4. Kőszeg Város Önkormányzata 217/2010. (XII. 16.) sz. határozata alapján 12,6 millió Ft. összeggel támogatja a beruházás megvalósítását.

5. Jelen megállapodás alapját képezi a beruházásról készült költségvetés az alábbi adatokkal.
- A költségvetés főösszesítő szerinti teljes bekerülési költség 21.163.963,-Ft.
- Az Önkormányzat által nyújtandó támogatás 12.600.000,-Ft.(60%)
- A bérlő által ráfordításra kerül 8.563.963,-Ft.( 40%).

6. Tulajdonos tudomásul veszi és jelen okirattal hozzájárul ahhoz, hogy a KSK és a bérlő a nevezett beruházáshoz szükséges tervezési és építési engedélyezési eljárást - mint építtetők - lefolytassák, és a jogerős építési engedély birtokában megvalósítsák a beruházást.

7. Az építési munkálatok megkezdése előtt a tulajdonos szakvéleményt készíttet a jelenlegi épület forgalmi értékéről annak érdekében, hogy az építkezés befejezésekor összehasonlító értékként rendelkezésre álljon.

8. Szerződő felek megállapodnak, hogy a beruházók az építési munkálatok azon szakaszában, amikor az 5. pontban rögzített, bérlő által vállalt, legalább 8.563.963,-Ft összeget ráfordították az épület létesítésére, kötelesek a tulajdonos felé számlákkal igazolni, hogy ezen összeget a beruházás kivitelezéséhez felhasználták, a szükséges anyagköltségekre és munkadíjra megfizették.

9. a) Azt követő 30 napon belül, hogy a tulajdonos a számlák alapján és helyszíni ellenőrzéssel a tényleges műszaki megvalósulást – a 8. pontban írt értékben - leigazolja, köteles átutalni a KSK bankszámlája javára a teljes támogatási összeg 1/3 részét, azaz 4.200.000,-Ft támogatást.
b) Azt követő 15 napon belül, hogy az a) pontban írt támogatási részösszeg felhasználását is számlák alapján és a műszaki tartalom megvalósulásával igazolja, az Önkormányzat átutalja a KSK részére a támogatás további 1/3 részét, azaz további 4.200.000,-Ft összeget.
c) A fennmaradó 4.200.000,-Ft támogatási részösszeget az Önkormányzat a jogerős használatbavételi engedély kiadását követő 15 napon belül utalja át az Egyesület részére.

10. A tulajdonos jogosult a támogatás első részletének folyósítását követően egészen a beruházás megvalósulásáig – a beruházás műszaki tartalmának helyszíni ellenőrzésével és a támogatási összegnek anyag- és munkadíjra történt ráfordításáról kiállított számlák bekérésével – bármikor ellenőrizni a támogatás felhasználását. A KSK ezen támogatási összegen túl nem köteles további költségekkel hozzájárulni a beruházáshoz.

11. Amennyiben az Önkormányzat a hivatkozott ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a támogatás teljes összegét a beruházók nem fordították rá az építkezésre, akkor az Egyesület köteles a támogatás arányos részét visszafizetni az Önkormányzat részére.

12. Amennyiben az 5. pontban írt, tervezett bekerülési költség nem elég ahhoz, hogy az épület az engedélyes terv szerinti, használatba vételi engedély kiadására alkalmas műszaki készültséget elérje, akkor az ehhez még szükséges költségeket a bérlő, mint beruházó köteles az építkezéshez rendelkezésre bocsátani. Ezen további költségek megtérítését se igényelhetik a beruházók a tulajdonostól.

13. A beruházók kötelezettséget vállalnak, hogy a jogerős építési engedély kiadásától számított egy éven belül az épület műszaki készültsége eléri a használatbavételi engedély kiadására alkalmas állapotot.

14. A KSK és a bérlő nyilatkozik, hogy a beruházás eredményeként létesülő épület változatlanul marad 1/1 arányú önkormányzati tulajdonban, arra se ráépítés, se egyéb jogcímen nem érvényesítenek tulajdonjogi igényt, és megtérítési igénnyel se fordulnak a tulajdonos felé a beruházás folytán előálló értéknövekedés miatt.

15. A jogerős használatbavételi engedély kiadását követő 30 napon belül a tulajdonos által megbízott szakértő felméri az épületet és megállapítja, hogy a 7. pontban írt forgalmi értékhez képest milyen értéknövekedést idézett elő a beruházás megvalósítása. Az értéknövekedés létrehozásához való hozzájárulás mértékét az 5. pont szerint a bérlő részéről 40%-os, a tulajdonos részéről 60%-os arány figyelembe vételével állapítják meg.

16. Az értéknövekedés elszámolása a következők szerint történik. Az értéknövekedés összegének azon része, mely a 15. pont szerint a bérlőnek tudható be, a tulajdonos oly módon számolja el a bérlővel, hogy a fent hivatkozott, hatályos bérleti szerződés időtartamát a képviselő-testület által meghatározásra kerülő időtartammal meghosszabbítja, és ezen hosszabbítás időtartamára a bérlő részben mentesül a bérleti díj megfizetése alól.

17. Szerződő felek nyilatkoznak, hogy amennyiben a szerződés hosszabbítás időtartama és ennek folytán a bérleti díj alóli mentesülés nem fedezi azt az összeget, mely a beruházás folytán a 15. pont szerint megállapítható a bérlő javára, valamint, ha a meghosszabbított bérleti szerződés a tulajdonosnak fel nem róható okból, a határozott idő lejárta előtt megszűnik, akkor se érvényesítenek a beruházók a tulajdonossal szemben megtérítési és tulajdoni igényt.

18. Jelen okirat aláírásával a tulajdonos nem vállal kötelezettséget a bérleti szerződés 16. pontban írt módosítását érintően a határidő hosszabbítás konkrét időtartamára vonatkozóan. Bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlan értéknövekedése miatt az elszámolás során a tulajdonos jogosult emelt összegű bérleti díjat alapul venni, amikor a bérleti szerződés meghosszabbításának idejéről dönt.

Jelen megállapodás létrehozására Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete…………sz. határozata adott felhatalmazást.
Szerződő felek e szerződést elolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és napon helybenhagyólag aláírták.


Kőszeg, 2011………………


……………………………… ………………………… ……….…………………
Kőszeg Város Önkormányzata Kőszegi Sportklub Tóth Szilárd
tulajdonos beruházó bérlő, beruházó