74/2011. (V. 12.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27 millió forint visszatérítendő támogatást nyújt az ISES Alapítvány részére a jelen határozat mellékletében szereplő megállapodásban rögzített feltételekkel a bérlakás értékesítési alap terhére.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.


SZERZŐDÉS
VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRA

Amely létrejött egyrészről
Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. KSH 15420909-7511-321-18, képviseli: Huber László polgármester) mint támogató

Másrészről
Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. képviseli: Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc kuratóriumi elnök) mint ISES Alapítvány, illetve támogatott között az alábbi feltételekkel.

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a támogatott az ,,Új Iskola a határon” című projekt keretében,- mely a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott program – 222.225.638,-HUF összegű támogatást nyert el.

2. A projekt megvalósításának előkészítése elkezdődött, azonban az elszámolási és előfinanszírozási előírások szükségessé tették, hogy a támogatott kérelemmel forduljon a támogatóhoz annak érdekében, hogy az átmeneti finanszírozási nehézségek megoldásában segítséget nyújtson. A támogatott ennek keretében 27 000 000 Ft, azaz huszonhétmillió forint visszatérítendő támogatás biztosítását kérelmezte a támogatótól.

3. A fentiekre tekintettel a támogató 27 000 000 Ft, azaz huszonhétmillió forint visszatérítendő támogatást nyújt a támogatott részére Kőszeg Város Önkormányzata 74/2011. (V. 12.) sz. határozata alapján.
A 27 000 000 Ft összegű támogatást a támogató legkésőbb 2011. június 1. napjáig átutalja a támogatott ……………………. bankszámlája javára.

4. A szerződő felek megállapodnak, hogy a támogatott köteles a jelen szerződés keretében biztosított 27 000 000 Ft összegű támogatási összeget legkésőbb 2011. szeptember 30. napjáig visszafizetni a támogató részére. Amennyiben a megjelölt határidőben visszatérítésre kerül a teljes támogatási összeg, akkor a támogató kamatfizetés iránti igényt nem támaszt a támogatottal szemben.

5. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget a 4. pontban megjelölt határidőn túl téríti vissza a támogató részére, akkor a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű éves késedelmi kamatot köteles megfizetni.

A felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg, helybenhagyólag aláírták.

Kőszeg, 2011. .………………


………………………………….. ……………………………………
Kőszeg Város Önkormányzata ISES Alapítvány
támogató támogatott
képviseli: Huber László polgármester képviseli: Dr. Miszlivetz Ferenc