108/2011. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal működési rendjéről szóló 1/2010. (I. 28.) képviselő-testületi határozattal elfogadott szabályzatának 1.§. (3.) bekezdése szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„(3.) A Polgármesteri Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező, helyi önkormányza-ti, önálló gazdálkodási jogkörrel működő költségvetési szerv.”

2. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal egyes szervezeti egységeinek feladatköri jegyzékét megállapító 1. számú mellékletét az alábbiak szerint állapítja meg:


„1. sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal működési rendjéről szóló szabályzathoz:


A polgármesteri hivatal egyes szervezeti egységeinek
feladatköri jegyzéke

1. Szervezési osztály
- képviselő-testületi, bizottsági, kisebbségi önkormányzati ülésekkel összefüggő szerve-zőmunka;
- képviselő-testületi, bizottsági és kisebbségi önkormányzati ülések jegyzőkönyveinek el-készíttetése, nyilvántartása, kezelése;
- magasabb vezetők munkájának segítése;
- hivatali személyzeti ügyek intézése;
- intézményvezetők személyzeti és munkáltatói ügyeinek nyilvántartása, szabadságolások engedélyezésének előkészítése;
- hivatali informatika;
- hivatali működéssel kapcsolatos gazdálkodási és gondnoksági feladatok;
- ügyiratkezelés (iktatás, irattározás);
- hivatali leírói és postázási feladatok;
- lakossági kapcsolatok szervezése;
- be nem sorolható egyéb törzskari feladatok (pl. címerhasználat engedélyezése);
- testvérvárosi és külkapcsolatok szervezése;
- európai uniós, valamint hazai pályázatok figyelése, elkészítése; projektek koordinálása, pályázatok nyilvántartása;
- civil kapcsolatok bonyolítása;
- alapítványokkal kapcsolatos feladatok ellátása;
- reprezentációs feladatok ellátása;
- választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos szervezési és jogi fel-adatok;
- a hivatali tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása, intézményi szintű koordinálása,
- sajtóval kapcsolatos ügyintézés;
- kitüntetésekkel és elismerő címekkel kapcsolatos ügyintézés;
- hivatalos honlap önkormányzati részének szerkesztése;
- védelmi igazgatási feladatok ellátása;
- belső ellenőrzési feladatok ellátása;
- belső kontrollok működtetése;
- hivatali gépjárművek üzemeltetése;
- kulturális, idegenforgalmi, oktatási és sport bizottság jegyzőkönyvvezetése;
- a helyi kisebbségi önkormányzatok adminisztrációs feladatainak segítése;
- az ISO 9001 minőségirányítási rendszer osztályra vonatkozó ME eljárásainak napraké-szen tartása, fejlesztése (jogszabályoknak illetve a feladatrendszernek megfelelően).


2. Hatósági osztály
- anyakönyvi feladatok;
- hagyatéki ügyek;
- szabálysértés;
- birtokvédelmi ügyek;
- temetők, piacok, vásárok törvényességi ellenőrzése;
- kereskedelmi ügyek;
- játéktermek üzemeltetéséhez való hozzájárulás;
- szálláshely szolgáltatással kapcsolatos ügyek;
- állatvédelmi hatósági jegyzői feladatok ellátása;
- helyi adók, gépjárműadó, luxusadó hatósági feladatai;
- tartozások megkeresésen alapuló behajtása;
- a Ket-en alapuló eljárási bírságok behajtása;
- helyi, körzeti és átvett építéshatósági ügyek intézése;
- helyi és körzeti telep-engedélyezés;
- az ISO 9001 minőségirányítási rendszer osztályra vonatkozó ME eljárásainak napraké-szen tartása, fejlesztése (jogszabályoknak illetve a feladatrendszernek megfelelően).


3. Gyámügyi és szociális osztály
- gyámhivatali feladatok;
- jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági ügyek;
- önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó szociális igazgatási feladatok;
- lakásügyek (bérlakások, lakástámogatások);
- egészségügyi alapellátással összefüggő ügyek;
- Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. lakásgazdálkodási tevékenységének törvényességi ellenőrzése;
- hadigondozási ügyek;
- kárpótlási, jóvátételi ügyek;
- humán erőforrás bizottság jegyzőkönyvvezetése.
- oktatási-nevelési, közművelődési intézmények alapítói és tulajdonosi feladatainak előkészítése, végrehajtása;
- oktatási-nevelési, közművelődési intézmények vezetői pályázatainak előkészítése;
- városi sport ügyek bonyolítása;
- jegyzői hatáskörbe tartozó oktatási hatósági ügyek intézése;
- ifjúságpolitikai feladatok előkészítése, végrehajtása;
- lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos jegyzői hatáskörű ügyek;
- az ISO 9001 minőségirányítási rendszer osztályra vonatkozó ME eljárásainak napraké-szen tartása, fejlesztése (jogszabályoknak illetve a feladatrendszernek megfelelően).


4. Városfejlesztési és üzemeltetési osztály
- a beruházások előkészítése, lebonyolítása;
- tervkészíttetés;
- önkormányzati vagyongazdálkodás;
- hulladékgazdálkodás;
- utak, hidak, járdák, közművek kezelői feladatai;
- közvilágítási ügyek;
- forgalomszabályozási, közlekedéshatósági feladatok;
- közreműködés a terület- és térségfejlesztési feladatok ellátásában, a kistérségi feladatok végrehajtásában;
- közreműködés a helyi településrendezési döntések meghozatalában, felülvizsgála-tában,
- vízgazdálkodási feladatok ellátása;
- külföldiek ingatlanszerzési ügyei;
- városrehabilitációs kölcsönök ügyintézése;
- helyi autóbusz-közlekedéssel, távhőszolgáltatással, víz- és csatornadíjakkal kapcsolatos árhatósági feladatok ellátása;
- közterület-használati engedélyek kiadása;
- belterületbe vonással kapcsolatos ügyek;
- önkormányzati telekalakítás;
- közbeszerzések bonyolítása;
- önkormányzati vagyonbiztosítási ügyek;
- közterület-felügyelet működtetése;
- a mezőőri szolgálat működtetése;
- Kőszegi Városüzemeltetési és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel való szerző-déses és megrendeléses településüzemeltetési feladatok elláttatása;
- közreműködés a beruházásokkal, fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos hazai és uniós pályázatok figyelésében, elkészítésében, valamint az ezekhez kapcsolódó beruházások megvalósításában;
- önkormányzati halászati joggal összefüggő ügyintézés;
- temető üzemeltetési feladatok ellátása.
- behajtási- várakozási engedélyek kiadása;
- környezetvédelmi hatósági ügyek;
- zaj- és rezgés védelemmel kapcsolatos körzeti jegyzői feladatok ellátása;
- vadászterületek haszonbérleti feladatai;
- állattartással kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyek intézése;
- mezőgazdasági ügyek (külterületi elővásárlási jog érvényesítése, növényi és állati kárte-vők elleni védekezés, méhészet, gyümölcs ültetvények engedélyezése, vadkárok);
- az ISO 9001 minőségirányítási rendszer osztályra vonatkozó ME eljárásainak napraké-szen tartása, fejlesztése (jogszabályoknak illetve a feladatrendszernek megfelelően)
- a pénzügyi, jogi és vagyonügyi bizottság jegyzőkönyvvezetői feladatainak ellátása,
- a városfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és rendészeti bizottság jegyző-könyvvezetői feladatainak ellátása.


5. Pénzügyi osztály (kiskincstárral)
- önkormányzati pénzügyek;
- számvitel;
- költségvetési ügyek;
- önkormányzati kiskincstári feladatok;
- lakossági elszámolások;
- kisebbségi önkormányzatok számviteli és házi pénztári feladatainak ellátása;
- az önkormányzati vagyon nyilvántartása;
- szerződések nyilvántartása;
- költségvetéshez kapcsolódó pályázatok figyelése, elkészítése;
- előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésben való közreműködés, tanácsadás;
- belső kontrollok működésével kapcsolatos tanácsadás;
- pénzügyi jellegű szabályzatok elkészítése és naprakészen tartása;
- közreműködés a beruházásokkal, fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos hazai és uniós pályázatok figyelésében, elkészítésében;
- az önkormányzati vagyonkataszter vezetése;
- az ISO 9001 minőségirányítási rendszer osztályra vonatkozó ME eljárásainak napraké-szen tartása, fejlesztése (jogszabályoknak illetve a feladatrendszernek megfelelően).


6. Okmányiroda
- személyazonosító igazolvány kiállítása;
- lakcímigazolvány kiállítása;
- útlevél ügyintézés;
- egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézés;
- mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos közlekedési ügyintézés,
- közlekedésigazgatási (járműigazgatás és vezetői engedély) feladatok ellátása;
- ügyfélkapu regisztráció;
- adatszolgáltatások nyújtása;
- hatósági bizonyítványok kiállítása;
- helyi szintű népesség-nyilvántartás;
- választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos nyilvántartási és in-formatikai feladatok ellátása;
- az ISO 9001 minőségirányítási rendszer osztályra vonatkozó ME eljárásainak napraké-szen tartása, fejlesztése (jogszabályoknak illetve a feladatrendszernek megfelelően).

3. A képviselő-testület a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatokat ellátó osztály fel-építésére vonatkozó 2. számú mellékletét továbbá a vezetőjének és ügyintézőinek mun-kaköri feladatjegyzékét tartalmazó 3. számú mellékletet a következők szerint határozza meg:

(A határozat további részét és az egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot lsd. a letölthető formátumban.)