202/2011. (XII. 6.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi koncepcióját, és annak alap-elveit elfogadja, és elrendeli a 2012. évi költségvetés összeállításánál ezek betartását.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Dr. Tóth László jegyző.
Határidő: 2012. február 15.

2. A képviselő-testület fentieken túl elrendeli:
a) A mezei őrszolgálat megszüntetését, az erről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.
b) A közvilágítás üzemeltetésének felülvizsgálata legyen elvégezve a költségek csökkentése érdekében március 30-ig, továbbá tárgyalásokat kell kezdeni a szolgáltatóval az üzemeltetés átvétele érdekében.
c) A díszvilágítás üzemeltetés legyen szüneteltetve 2012. január 7-március 31-ig.
d) Az önként vállalt feladatok között a zeneiskola önkormányzati támogatása csökkentésének lehetőségeit a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészség-ügyi és Sport Bizottság vizsgálja felül, és tegyen javaslatot a lehetséges megtakarításokra.
e) Az Írottkő Natúrparkért Egyesület és Tourinform irodák jelenlegi elhelyezését felül kell vizsgálni és amennyiben lehetséges a Kőszeg, Rákóczi u. 3. alatti épületben kell számukra helyet biztosítani.

Felelős: Huber László polgármester,
a 2/d) pont tekintetében: Dr. Mátrai István bizottsági elnök.
Hivatali felelős: 2/a)-c) és e) pontok tekintetében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: értelemszerűen.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. évi költségvetési koncepciójáról
Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint terjesztem elő:
A koncepció kialakítása, előkészítése során – a végleges központi jogszabályok hiányából adódóan – több bizonytalansági tényező áll fenn.

A Kormány gazdaságpolitikai elképzelései:
A Kormány elképzelése szerint 2012-ben a bruttó hazai termék (GDP) növekedése 0,5-1,0 % körülire tehető, a fogyasztói árszínvonal 4,2%-ban, az államháztartás hiánya a GDP 2,5 %-ában tervezett.
A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása áll. Az államadósság tartós csökkentése növekedésorientált, munkahelyeket teremtő gazdaságpolitikával lehetséges. Magyarország célja 2012-ben az elrugaszkodás az euróválság-zónától. Az ország cél megvalósulását szolgáló intézkedések: az arányos adórendszer kiterjesztése, az adócsalási kiskapuk bezárása, munkahelyteremtés a Start-munka program keretében, a nyugdíjkassza lábra állítása, és az egészségügyi kassza helyzetének rendezése.

Központi forrásból származó bevételek:
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatása a korrigált bázishoz viszonyítva 2012-ben összességében nem csökken, Kőszeg vonatkozásában az előző évhez viszonyítva a következők szerint alakul:

- A központi költségvetésből származó bevételek az előző évi korrigált bázishoz viszonyítva növekednek (2011. 370 522 E Ft, 2012. koncepció 386 015 E Ft). A 2011. évi bázist – az összehasonlíthatóság miatt - korrigálni kellett az Arany J. Tehetséggondozó program támogatásával, amely év közben igényelhető a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján, illetve a tűzoltóság működtetése állami feladat lesz 2012. január 1-jétől. Várhatóan emelkedik a település-üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok támogatása, valamint a jövedelempótló támogatások központi forrására tervezett összeg is. Átkerül a normatív kötött állami támogatások közé a kedvezményes intézményi étkeztetés támogatása, az ingyenes tankönyv biztosítása, és a szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása.
Az átengedett személyi jövedelemadó helyben maradó része 2012. évben változatlanul 8%, az átengedés mértéke 40%. A helyben maradó Szja összege már ismert (100 278 E Ft), a 2011. évihez képest 7 524 E Ft-tal csökkent. A jövedelemkülönbség mérséklésénél az előző évi összeggel számoltunk.
A gépjárműadó összegének számításánál a tapasztalati adatokat vettük figyelembe, az adó alapja a gépjárművek teljesítménye, a koncepcióban 71 468 E Ft bevétel szerepel.
A fentiekből következően a központi forrásból származó bevételek a korrigált bázishoz viszonyítva 7 729 E Ft-tal emelkednek, amely a dologi kiadások emelését nem teszi lehetővé.

A költségvetési törvényjavaslat elvei alapján az intézményeknek egységes szempontrendszert határoztunk meg.

A működés egyéb forrásai:
A működési saját bevételek az előző évi teljesítés alapján tervezettek, az intézményi saját bevételek, és a hatósági bevételek esetében további bővülés nem várható.
A működésbe bevont kamatbevételeknél 10 000 E Ft-tal számoltunk, amely az előző évinél alacsonyabb. A tervezésnél az önkormányzat likvid pénzeszközeit vettük figyelembe, amely a beinduló nagy beruházások saját erő szükségletének biztosítása, valamint a bérlakás számlán lévő összegek csökkenése miatt várhatóan alacsonyabb lesz.
A működési bevételek között a helyi adó bevételek hangsúlyos részt képviselnek, ugyanakkor a teljesített bevételek alapján tervezett adóbevétel az előző évi szintet összességében 459 E Ft-tal haladja meg. (Koncepcióban: 296 364 E Ft) Az önkormányzat szempontjából tehát továbbra is fontos feladat a vállalkozások letelepedésének segítése, amely forrásbővülést jelentene.
A Kőszeg és Vidéke kiadásánál a hirdetési bevételek teljesítése 2011-ben nem éri el a tervezett szintet, így a bevételek emelésének vagy a kiadások csökkentésének lehetőségeit a 2012. évi költségvetés készítéséig felül kell vizsgálni.

A működési célú támogatás értékű bevételek között legjelentősebb az Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása (53 655 E Ft), amellyel a forrás igénylés módjának változása miatt a hivatalnál kalkuláltunk. További bevétel a Kőszeg és Vidéke kiadásához a környékbeli önkormányzatok hozzájárulása, a mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása, a kisebbségi önkormányzatok működési támogatása, valamint egyszeri szociális ellátáshoz igényelt támogatás.

ALAPELVEK

A működési kiadások tervezése:
Az önkormányzat számára elsődleges cél az intézményrendszer és az önkormányzat működőképességének megőrzése, a kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük figyelembe.
1. A személyi juttatásoknál a központi bértábla emelkedése nem várható, így a jelenleg érvényben lévő bértábla szerinti illetményekkel számoltunk. A rendszeres személyi juttatásokat személyenként vettük figyelembe a bértábla alapján. Az alapilletmények előirányzata a tervezetben 95 %-os szinten szerepel. A pótlékok körét nem bővítettük. A kötelező átsorolásokat, és az egyéb törvény szerinti kötelező juttatásokat figyelembe vettük. A nem rendszeres személyi juttatások között adható juttatások nem szerepelnek, egyéb juttatások a 2011. évi szinten tervezettek.

2. A köztisztviselők illetményalapja várhatóan nem változik. A polgármesteri hivatal személyi kiadásainál a személyi állományban bekövetkezett változásokkal és átsorolásokkal számoltunk, illetménykiegészítésnél a rendeletben hatályos mértékkel kalkuláltunk. Az egyéb béren kívüli juttatások tekintetében a 2011. évi mértékkel számoltunk. A közalkalmazotti illetménytábla, és a köztisztviselői illetményalap ugyan 2012-ben is változatlan, ugyanakkor a nettó jövedelmet az adórendszer változása jelentősen befolyásolja.

3. A létszám önkormányzati szinten nem növelhető, a képviselő-testület bővítést nem engedélyez.

A munkaadói járulékok változatlanul 27%-kal terhelik a munkaadókat.

4. A dologi kiadásoknál alapelvként a várható teljesítést vettük figyelembe, a források elégtelensége nem teszi lehetővé a dologi kiadások emelését, ugyanakkor az általános forgalmi adó mértéke 25%-ról 27%-ra emelkedik, amely kb. 8 M Ft emelkedést eredményez.
Néhány területen azonban szükséges a kiadási szint emelése is.
Ilyenek a következők:
- Az önkormányzat folyószámla vezetési szerződését 2012-ben ismételten meg kell újítani, az egész évben forintban biztosított hitelkeret miatt a kamatkiadások, és a számlavezetési költségek emelkedése várható (kb. 5 M Ft).
- A városgazdálkodás területén a digitális közműtérkép elkészítése, és a csapadékcsatorna rendszer felülvizsgálata 2012. évre húzódik át (összesen 6 300 E Ft), amely egyszeri kiadást jelent.
- A Volán Zrt-nek fizetendő hozzájárulás összegét az önkormányzat határozta meg a jegyárak megállapításával, amely az előző évinél magasabb összegű (6 600 E Ft).
- A Városüzemeltetési Kft-nek fizetendő szolgáltatási díjak nettó összege változatlan, az áfa mértékének változása miatt viszont emelkedik.

5. A rendezvényekhez kapcsolódó, illetve kulturális kapcsolatokra, kitüntetésekre szánt előirányzatok összességében a 2011. évi szinten tervezettek, az Ottlik év, valamint a sportegyesület 100. évfordulójának méltó megünneplése viszont egyszeri 1 000 E Ft-1 000 E Ft kiadást jelent.

6. A kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatot ellátó egyesületek, civil szervezetek, nem önkormányzati intézmények támogatását a dologi kiadásokhoz hasonlóan alapelvként az előző évi szinten vettük figyelembe. A gyermeküdültetési keret, valamint a polgármesteri támogatási keret összege megegyezik a 2011. évi összeggel.
Az egyházi óvodára kötött új közoktatási megállapodás alapján az intézmény támogatása 2012-ben 2 611 E Ft-tal emelkedik.

7. Az úszásoktatás finanszírozásánál a 2011/12. tanév végéig 5 500 E Ft-ot vettünk figyelembe.

8. A többcélú társulás által fenntartott intézményeknél a normatíván felüli önkormányzati támogatásról kell majd döntést hozni. A 2012. évi költségvetést a kőszegi önkormányzat által fenntartott és finanszírozott intézményeknél egységes elvek alkalmazásával kell tervezni, azaz az alapilletmények előirányzatának tervezése 95%-on történhet, nem rendszeres juttatások között adható juttatások nem szerepelhetnek, illetve a dologi kiadások - beleértve a közüzemi költségeket is - az előző évi szinten, emelés nélkül tervezhetők. A társulás a fenti egységes elveket figyelembe véve az előző évinél 21 667 E Ft-tal alacsonyabb támogatást igényel.

9. A kisebbségi önkormányzatok önkormányzatunktól 600 E Ft támogatásban részesülnek kisebbségi önkormányzatonként.

10. A turisztikai feladatok támogatása szintén előző évi szinten tervezett.

11. A szociális ellátások tervezésénél az ellátotti kör változását, a nyugdíjminimum emelkedését, illetve a közfoglalkoztatás rendszerének változásait követtük le.

12. Az év közben felmerülő esetleges vis maior helyzetek kezelésére, és az intézmények pályázatainak saját erejére 5 000 E Ft összegű céltartalék képzése elengedhetetlenül szükséges.

13. A működési kiadásokat a működési forrásokkal összevetve az intézmény rendszerben 176 917 E Ft működési hiány mutatkozik, amely önkormányzati bevétellel nem fedezhető, ezért ténylegesen szükségessé válhat működési hitel felvétele is. A fentiekből következően a működési hiány szintje a költségvetésben nem haladhatja meg a 170 000 E Ft-ot, hiszen a magas összegű hiány a likviditás biztosítását veszélyezteti.

A működési kiadások-bevételek között szerepel az önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátásához kapcsolódó önkormányzati támogatás is, amelyről a 4. számú melléklet tartalmaz tájékoztató adatokat.

14. Önként vállalt feladat a mezei őrszolgálat támogatása 1 653 E Ft-tal, amelynél a megszüntetést javasoljuk. A szolgálat megszüntetéséhez az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése szükséges.


15. A fejlesztési tervek meghatározásánál számba kell venni, hogy mennyi fejlesztési forrás áll rendelkezésre (2. számú melléklet). Fontos szempont a fejlesztési bevételek és kiadások összhangja. A vagyonhasznosítás bevételére tervezett összeg tovább nem növelhető, hiszen az eladható ingatlanok köre egyre szűkül, így a kiadási oldalon is csökkenteni kell az igényeket. A vagyonhasznosítás bevételeinek tényleges teljesítését figyelembe véve a 2012. évi fejlesztési terveket még felül kell vizsgálni a költségvetés készítéséig.

A lehetőségek figyelembe vételével a fejlesztési kiadások területén a kötvénykibocsátás bevételéből fedezhető beruházások szerepelnek elsődlegesen. Az önkormányzat forrásai egyéb célok megvalósításához elégtelenek, csak az előző évekről áthúzódó feladatok megvalósítására nyújtanak fedezetet.
A felújítási és fejlesztési kiadások között ismét szerepel a belterületi vízrendezés pályázat saját erő része, amelyre 2011-ben történt kötelezettségvállalás. Továbbá szerepel egy új egészségház építésére vonatkozó pályázat saját erő része is, hiszen az egészségügyi alapellátás megfelelő elhelyezése égető kérdés a városban.
Az önkormányzat jelenleg futó nagy beruházásainak saját erejére a pénzmaradvány nyújt fedezetet, hiszen ezek megvalósítására bocsátottuk ki az önkormányzati kötvényeket.
A gimnázium kollégiumának felújítását szintén meg kell valósítani, hiszen az egyházi kártalanításra kapott összeget öt éven belül kell felhasználni.

Az önkormányzat 2011-ben kezdte meg a kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek tőketörlesztését, amely ez évben kb. 21,5 M Ft lesz (a CHF árfolyamtól függően). A tőketörlesztés az első öt évet követően progresszíven növekszik.
A céltartalékok között a vagyonhasznosítással összefüggő kiadások fedezetére 5 100 E Ft-ot terveztünk.

A hiány nagyságrendje miatt nélkülözhetetlen folyószámla hitel igénybevétele a továbbiakban is a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása céljából.
A fentieken túl szükséges a működési kiadások jelentős visszafogása, elengedhetetlen a saját bevételek növelése, valamint a fejlesztési egyensúly megtartása.


Kőszeg, 2011. december 7.

Huber László s. k.
polgármester


(A koncepció mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)