35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 18/2006. (VI. 2.), a 35/2006. (XI. 1.), az 5/2007. (II. 2.), a 9/2007. (IV. 1.), a 20/2007. (V. 25.), az 1/2008. (II. 1.), a 10/2009. (III. 30.) és a 25/2010. (X. 1.), a 17/2012. (IV. 30.), a 23/2012. (VII. 1.), a 25/2012. (VII. 2.) a 30/2012. (IX. 3.), a 37/2012. (XI. 30.), a 8/2013. (III. 29), a 28/2013. (IX. 28.), az 1/2014. (I. 31.), a 18/2015. (VIII. 28.) és a 11/2016. (IV. 1.), a 19/2016. (VII. 4.), az 1/2018. (I. 26.), a 10/2018. (VI. 1.) és a 17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a történelmi belváros épí-tett örökségének megóvása, az idegenforgalom érdekeinek szolgálata és az egészségesebb lakókör-nyezet létrehozása céljából az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kőszeg Város közigazgatási területén a Jurisics térre, a Rajnis József, a Táblaház, a Schneller István, a Chernel István, a Bem József, a Kelcz-Adelffy, a Városház utcákra, a Diáksétányra (történelmi belváros), a Fő térre, a Szűk utca és a Kossuth L. u. 12, 14. és 16. szám alatti ingatlanok által határolt területre (un. „Csónaktömb”), az azon keresztül megközelíthető közterületekre, illetve a mindezeken gépjárművel közlekedőkre.


2. §

Az 1. §-ban felsorolt közterületekre gépjárművel kizárólag a jelen rendeletben meghatározott feltételek esetén és a polgármester által kiállított engedély birtokában lehet behajtani, illetve ott várakozni.


A behajtás és várakozás rendje

3. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó területre behajtási engedélyt a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelete (KRESZ) 14. § (14) bekezdésében meghatározottak kaphatnak. A behajtási engedély kiegészíthető a várakozásra is kiterjedő hozzájárulással a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint.
(2) A behajtási engedéllyel együtt várakozási engedélyt a korlátozással érintett területen azok a lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, valamint ott ingatlan-tulajdonjoggal rendelkezők kaphatnak, akiknek ingatlanán gépjármű nem helyezhető el.
(2a) A jelen rendelet hatálya alá tartozó azon területeken, amelyeket a fizető parkolók működés-ének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Parkolási rendelet) díjköteles várakozási területté jelölt ki, a behajtási és várakozási engedély mellett parkolójegy vagy parkolóbérlet birtokában lehet várakozni.
(3) Hatályon kívül helyezve.
(4) A Szűk u. 2. szám alatti ingatlanon ki-alakított parkoló megközelítésére behajtási engedélyt az ott dolgozók kaphatnak.
(5) A Kossuth L. u. 12-14. és a 16. számú ingatlanok által határolt területre - a saját ingatlanukon kialakított parkoló és garázsok megközelítésé-re - behajtási engedélyt a Kossuth L. 16., Rákóczi u. 15., Munkácsy M. 2. és 4. szám alatti ingatlanokban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, ott székhellyel vagy telep-hellyel rendelkező jogi személyek, valamint ott ingatlan-tulajdonjoggal, garázsbérlettel rendelkezők kaphatnak.
(5a) A Kossuth L. u. 12-14. és a 16. számú ingatlanok által határolt területre behajtási és várakozási engedélyt a Kossuth L. 16. szám alatti ingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, ott székhellyel vagy telep-hellyel rendelkező jogi személyek, valamint ott ingatlan-tulajdonjoggal rendelkezők kaphatnak.
(6) A Fő tér keleti részén húzódó gazdasági feltöltő (szervíz) útra a Fő tér 2. számú épület mögötti belső parkoló (az ún. „Csónaktömb”) megközelítése céljából behajtási és várakozási engedélyt a (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Fő téren, a Kossuth L. u. 6-14. szám alatti ingatlanban, a Szűk utcában lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, valamint ott ingatlantulajdonnal rendelkezők, az Írottkő Szálló és a Portré Panzió vendégei, továbbá a bírósági és ügyészségi dolgozók kaphatnak. Az engedély kizárólag az oda kiadott parkoló bérlettel együtt érvé-nyes. A „Csónaktömbben” garázzsal rendelkezők a garázs megközelítésére behajtási engedélyt kapnak.
(7) A (6) bekezdésben körülírott területre a megjelölt szálláshelyek a szobaszámuknak megfelelő mennyiségű, de legfeljebb 30 darab behajtási és várakozási engedélyt vehetnek igénybe. Az Írottkő Szálloda saját ingatlanán kiépített parkoló-helyeknek megfelelő számú (8 darab) megközelítési célú behajtási engedélyt kérhet. További 12 darab kedvezményes éves parkoló bérletet, e rendelet hatálya alá nem tartozó, más fizető parkolóra szólóan vásárolhat meg a vendégei részére. A rendelet hatálya alá tartozó egyéb közterületeken lévő szálláshelyek a hozzájuk legközelebb eső fizető parkolóhelyekre vásárolhatnak szobaszámuknak megfelelő mennyiségű kedvezményes éves parkoló bérletet. 18
(7a) A történelmi belvárosban lévő szálláshelyek a szobaszámuk után vásárolt kedvezményes éves parkoló bérlettel, valamint a behajtási- és várakozási engedéllyel péntek 14.00 órától hétfő 7.00 óráig a Brenner-ház udvarára jogosultak be-hajtani és várakozni, amely alól kivételt képeznek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a város-kép védelméről szóló 1/2000. (II.1.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében felsorolt kiemelt rendezvények ideje.
(8) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár, a Kőszegi Városi Múzeum, a Plébániahivatal dolgozói, a Kőszegi Járási Hivatal vezetői és dolgozói, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületének vezetője, Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője, Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai és bizottságainak külső tagjai, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt Kőszeg városával együtt fenntartó települések polgármesterei a Brenner-ház udvarára jogosultak behajtani és a Parkolási rendeletben foglaltak szerint jogosultak várakozni.
(8a) Az Írottkő Natúrparkért Egyesület a „Csónaktömb területén egy darab behajtási és várakozási engedélyt vehet igénybe.
(8b) A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének dolgozói a Chernel u. 14. – 16. szám közötti közterületen kedvezményes éves bérlet birtokában jogosultak behajtani és várakozni.
(8c) A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. üzembentartásában lévő gépjárművek a rendelet hatálya alá tartozó területekre behajtási-és várakozási engedélyt kaphatnak.
(9) A Városház utcába, a Chernel utcába, a Diák sétányra, a Schneller, a Táblaház utcákba, a Jurisics térre, a Rajnis utcába behajtani áruszállítás céljából 6-tól 18 óráig, a Fő téri szervízútra 6-tól 12 óráig lehet. Az erről kiállított behajtási engedély egy naptári évre szól és megújításakor a kérelemhez csatolni kell a tevékenységre jogosító dokumentum másolatát is.
(9a) A Jurisics téren található melegkonyhás vendéglátóüzlet ételfutára behajtási és várakozási engedélyt kaphat a Szent Jakab templom keleti oldalán lévő közterületre, mely az éves parkoló bérlettel együtt érvényes. Az erről kiállított behajtási és várakozási engedély egy naptári évre szól és a kérelemhez csatolni kell a tevékenységre jogosító dokumentum másolatát is.
(10) Alkalmi behajtási és várakozási engedélyt kaphatnak egy nap, egy hét, vagy három hónap időtartamra a rendelet hatálya alá tartozó területre az ott ideiglenes munkát végzők (pl. építkezés, tüzifa, fűrészelés, bútorszállítás) gépjárművei, valamint a kulturális, oktatási, szórakoztató és ünnepi programok idejére a vendégelőadók, árusok és az önkormányzat vendégei. Az alkalmi engedélyben fel kell tüntetni az igénybevétel várható kezdő és befejező időpontját.
Az alkalmi engedélyben fel kell tüntetni az igénybevétel várható kezdő és befejező időpontját.

Vegyes és záró rendelkezések

5. §

(1) A behajtási, illetve a behajtási és várakozási engedélyeket az 1. melléklet, az alkalmi behajtási, illetve az alkalmi behajtási és várakozási engedélyeket a 2. melléklet szerinti nyomtatvány benyújtásával lehet igényelni. Az engedélyeket a gépjármű szélvédője mögött, jól látható és teljesen olvasható módon kell elhelyezni.
(1a) Az egyes behajtási, illetve behajtási és várakozási engedélyeket a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az engedélyes haladéktalanul köteles bejelenteni az engedélyt kiállító hatóságnak minden olyan változást, amely az engedély kiállításának feltételeit befolyásolná, így különösen a lakóhelyében, illetve a tulajdonos vagy az üzembetartó személyében történt módosulásokat. A hatóság jogosult és köteles évente legalább egy ízben felülvizsgálni az engedély használata feltételeinek meglétét.

6. §

(1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2016. május 1. előtt kiadott behajtási, be-hajtási és várakozási, alkalmi behajtási, valamint alkalmi behajtási és várakozási engedélyek 2016. augusztus 31-én érvényüket vesztik. Jelen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő engedélyek kiadása iránti kérelmeket 2016. május 2. napjától lehet benyújtani.


7. §
Hatályon kívül helyezve.


Kőszeg, 2005. október 25.Kuntner Ferenc s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban, továbbá a mellékletek között is.)