16/2001. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 29/2001. (XII. 25.), a 24/2004. (IX, 1.), a 21/2009. (VII. 1.) és a 11/2010. (IV. 6.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában 2kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §2 3

A rendelet hatálya Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalával határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre, a szociális keretből adható támogatás tekintetében Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalából vagy jogelőd szervezetétől nyugállományba vonult, a hatályos köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján köztisztviselőnek számító nyugdíjasokra is kiterjed.


II. fejezet

Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások

2. §

(1) A munkáltatói jogok gyakorlója a köztisztviselőt kérelmére lakásépítési és -vásárlási támogatásban részesítheti.
(2) A támogatásra fordítható összeg nagyságát a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében állapítja meg. A képviselő-testület a költségvetési szervekre vonatkozó egységes alapot is létesíthet.
(3) A támogatás jogcímeit, mértékét, igénybevételének és visszafizetésének rendjét a hivatalvezető szabályzatban állapítja meg.

3. §2 3

(1) A képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására 500 000 forint induló összeggel szociális keretet hoz létre.
(2) A szociális keret terhére a következő támogatások nyújthatók:
– eseti szociális segély
– jövedelem kiegészítés
– kedvezményes étkeztetés
– kedvezményes üdültetés
– egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele
– temetési segély
– temetési költség átvállalása.
(3) A keretösszegből történő felhasználás a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vonatkozó szabályai alapján a hivatalvezető hatáskörébe tartozik.

3/A. §3 4

Hatályon kívül helyezve.

4. §

(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselő részére az adóügyi jogszabályban adómentesként megjelölt mértékig illetményelőleg felvételét engedélyezheti.
(2) Az illetményelőleg mértékét, felvételének, visszafizetésének szabályait a hivatalvezető állapítja meg.


5. §

(1) A munkáltatói jogok gyakorlója a költségvetés személyi kiadásai adta lehetőségek között a köztisztviselővel (vagy közszolgálati jogviszonyban nem állóval) tanulmányi ösztöndíjszerződést, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatásra vonatkozó szerződést köthet abban az esetben, ha a magasabb képzettség megszerzése a hivatali munka szempontjából fontos.
(2) Nem köthető szerződés alkalmazási feltételként, vagy minősítésben előírt képesítés megszervezésére, továbbá olyan tanulmányok folytatására, amely a hivatal feladatkörébe nem hasznosítható képesítést eredményez, vagy amelyből egyoldalúan a köztisztviselőnek származik előnye.
(3) Nem köthető olyan szerződés, amelyben minden költséget a munkáltató vállal. A hivatal által biztosított juttatásoknak arányban kell állnia a kedvezményezett által vállalt saját hozzájárulással és jogviszonyfenntartási kötelezettséggel.
(4) A szerződéskötés feltételeit, a juttatás mértékét, a finanszírozás szabályait, a szerződés nem teljesítésének következményeit a hivatalvezető állapítja meg.


III. Fejezet

Hatályba léptető rendelkezések

6. §

(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az 5/1998. (III. 1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
2(2) Hatályon kívül helyezve.Kőszeg, 2001. augusztus 30.Básthy Tamás s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző