6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 8/2016. (IV. 1.), a 2/2017. (II. 24.), a 11/2018. (VI. 1.), a 15/2018. (VIII. 31.) és az 5/2024. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdésében és 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1.§

(1) A város területén üzemelő köztemetők: Kőszeg, Temető u. 30. (3524, 3525 hrsz), Lóránt Gyula u. 13. (0195/15 hrsz) és a Kőszegfalvi u. 169 hrsz alatt nyilvántartott temetők (a továbbiakban: köztemetők).
(2) A köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásáról az önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik.
(3) A köztemetők területe és az ott található létesítmények feletti rendelkezési jog az üzemeltetőn kívül harmadik személynek – az üzemeltető által megbízott alvállalkozói szerződéses jogviszony jogalanyain kívül – még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés nem köthető.
(4) A köztemetőkben elhelyezett sírok síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli.


2. A köztemetők rendje, használatuk, igénybevételük szabályai

2.§

A köztemetőkön belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a köztemetőkben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás) kötelező.

3.§

(1) A köztemetők nyitvatartási ideje:
a) április 1-től november 15-ig: 7-20 óráig,
b) november 16-tól március 31-ig: 7-17 óráig.
(2) A köztemetők rendjét szabályozó hirdetményeket a köztemetők bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.
(3) A köztemetőkben csak a sírok, síremlékek stb. díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el. Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad letenni.
(4) A köztemetőkön belüli úthálózatot – gépjárművel is – járható állapotban kell tartani.
(5) A köztemetőkben tilos járművel közlekedni, kivéve
a) a súlyos mozgássérültet szállító járművet,
b) a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
c) síremlék állítási munkát végzők járműve.
2 (6) A köztemetőkben keletkezett hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő hely kijelölésével kell gondoskodni. A keletkezett szemét elszállításáról az üzemeltető a szilárd hulladék szállítását végző közszolgáltató útján gondoskodik.
(7) A köztemetőkben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt fél órával szabad, a Halottak Napját kivéve. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.
(8) A köztemetőkbe állatokat bevinni tilos.
(9) Fát, cserjét a köztemetők területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra ültetett örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem több 0,6 m-nél. A 2 méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket a köztemetők üzemeltetője eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti.
(10) A köztemetőkben végzendő minden munkát – kivéve a sírok gondozását – 3 nappal előbb írásban be kell jelenteni az üzemeltetőnek.


3. A temetési helyek

4.§

A temetési helyek méretei (hosszúság x szélesség):
a) egyes sírhely: 2,1 m x 0,9 m,
b) kettős sírhely: 2,1 m x 1,9 m,
c) gyermeksírhely: 1,3 m x 0,6 m,
d) díszsírhely: 2,5 m x 1 m.
e) urnafülke (kolumbáriumban): 0,3 m x 0,3 m.
f) urnasírhely: 0,8 m x 0,6 m.

5.§

(1) A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 m. A régi temetők esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni.
(2) A sírgödröt kifalazni tilos.
(3) A díszsírhelyek a köztemetőkben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete örök temetkezési hely céljára adományoz. A képviselő-testület díszsírhelyek síremlékeinek felállításáról esetenként határoz.
(4) Egy urnafülkébe vagy urnasírba elhelyezhető urnák száma:
a) egyes urnafülkébe: 1 db,
b) kettes urnafülkébe: 2 db,
c) hármas urnafülkébe: 3 db.
(5) A sírhelybe (sírboltba) temethető urnák száma:
a) felnőtt sírhely esetén: 6 db,
b) gyermek sírhely esetén: 2 db.

6.§

(1) A művészettörténeti, vagy művészi értéket képviselő sírjeleket, temetési helyeket lebontani, felszámolni nem lehet, azok kijelöléséről, fenntartásáról, esetleges áthelyezéséről a képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott sírjelekről, temetési helyekről az üzemeltető külön nyilvántartást vezet.


4. A temetési hely feletti rendelkezési jog

7.§

(1) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog (használati idő) időtartama:
a) egyes sírhely használati ideje: 25 év,
b) kettős sírhely használati ideje: 25 év,
c) gyermeksírhely használati ideje: 25 év,
d) sírbolt (kripta), használati ideje: 60 év,
e) urnasírhely használati ideje: 10 év,
f) urnafülke (kolombárium) használati ideje: 10 év.
(2) A rendelkezési jog az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható.


5. Díjak

8.§

(1) A temetési helyek megváltási és újraváltási díjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzatot a temető létesítményeinek – építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények –, illetve az üzemeltetőt az általa biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzőtől díjazás illeti meg. A díjak mértékét a rendelet 2. melléklete szerint kell megállapítani.
(3) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a sírbolt, síremlék állítás, elhelyezés, karbantartás, felújítás, vállalkozásszerű sírgondozás, díszítés tevékenységük után, valamint a temetőbe történő behajtásért temetőfenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni. A hozzájárulás mértékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A megváltási és újraváltási díjat, az igénybevételi díjat és a temetőfenntartási hozzájárulást az üzemeltető szedi be. Az elszámolás rendjét a kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozza meg.


6. Záró rendelkezések

9.§

(1) Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 7/2001. (III. 8.), 18/2004. (VII. 1.), 4/2005. (II. 5.), 44/2005. (XII. 23.), 33/2006. (X. 1.), 16/2007. (IV. 20.), 1/2008. (II. 1.), 20/2009. (VII. 1.) és 25/2010. (X. 25.) önkormányzati rendelet.

Kőszeg, 2014. február 27.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző1. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


Temetési hely megváltási és újraváltási díjak

A B C D
1 Nettó díj Áfa (27%) Bruttó díj
2 Urnafülke 10 évre 4 800 Ft 1 296 Ft 6 096 Ft
3 Kettes urnafülke 10 évre 9 600 Ft 2 592 Ft 12 192 Ft
4 Urnasírhely 10 évre 6 000 Ft 1 620 Ft 7. 620 Ft

5 Urnasírbolt 20 évre 36 000 Ft 9 720 Ft 45 720 Ft

6 Egyes sírhely 25 évre 18 000 Ft 4 860 Ft 22.860 Ft
7 Kettes sírhely 25 évre 36 000 Ft 9 720 Ft 45 720 Ft
8 Gyermek sírhely 25 évre 7 500 Ft 2 025 Ft 9 525 Ft

9 Kettes sírbolthely 60 évre 150 000 Ft 40 500 Ft 190 500 Ft
10 Négyes sírbolthely 60 évre 180 000 Ft 48 600 Ft 228 600 Ft
11 Hatos sírbolthely 60 évre 210 000 Ft 56 700 Ft 266 700 Ft


2. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1 2 4A) temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:


A B C D
Nettó díj Áfa (27%) Bruttó díj
1 Létesítmények igénybevételi díja (a ravatal és a hűtő használatának díja) 12 000 Ft 3 240 Ft 15 240 Ft
2 Egyszeri hulladékszállítási hozzájárulás 3 600 Ft 972 Ft 4 572 FtB) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által
fizetendő díjak:

A B C D
Nettó díj Áfa (27%) Bruttó díj
1 Az elhunyt hűtése 1 500 Ft 405 Ft 1 905 Ft
2 Sírhelynyitás és visszahantolás urnás temetés esetén 17 500 Ft 4 725 Ft 22 225 Ft
3 Sírhelynyitás és visszahantolás koporsós temetés esetén 25 000 Ft 6 750 Ft 31 750 Ft
4 Teljes körű ravatalozás az eszközök biztosításával 12 000 Ft 3 240 Ft 15 240 Ft
3. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethezA temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők álta
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja

A B C D
Nettó díj/nap Áfa (27%) Bruttó díj/nap
1 Sírbolt, síremlék állítás esetén 4 000 Ft 1 080 Ft 5 080 Ft
2 Sírbolt, síremlék karbantartás, felújítás, egyéb munkák esetén 3 000 Ft 810 Ft 3 810 Ft
3 Síremlék állítási munkát végzők temetőbe történő behajtása gépjárművenként 500 Ft 135 Ft 635 Ft