8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 28/2014. (VIII. 29.), a 35/2014. (X. 3.), a 2/2015. (I. 30.), a 13/2015. (V. 29. ), a 20/2015. (VIII. 28., a 6/2016. (II. 26.), a 21/2016. (VII. 4. ), a 28/2016. (X. 28.), a 14/2017. (IX. 1.) és a 19/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

5.2. 7 91. §

(1) A rendelet hatálya a 2. és 4. alcím tekintetében Kőszeg város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya a gyermekjóléti szolgálat tekintetében Bozsok, Kőszeg és Velem települések közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet hatálya a gyermekjóléti központ tekintetében Bozsok, Bük, Cák, Csepreg, Gyöngyösfalu, Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lócs, Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Tormásliget, Tömörd és Velem települések közigazgatási területére terjed ki.


2. §

Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján az alábbi ellátási formákat biztosítja:
a) gyermekek napközbeni ellátása,
b) gyermekjóléti szolgáltatás,
c) gyermekétkeztetés.


2. Gyermekek napközbeni ellátása


3. §

(1) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat bölcsődében biztosítja.
(2) Az ellátás iránti kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézménybe kell benyújtani, arról az intézmény vezetője dönt.
(3) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátásban részesülő törvényes képviselőjével a megállapodást az intézmény vezetője köteles megkötni.
(4) A panasztevő az általa sérelmesnek vélt intézkedés esetén -- a Gyvt. szerinti jogorvoslati lehetőségen kívül -- 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.

4. §

A bölcsődében a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére, és a vele történő foglalkoztatásra vonatkozóan személyi térítési díjat nem kell fizetni, így az intézményi térítési díj 0,- Ft/fő/nap.

5. §

A bölcsődében a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére, és a vele történő foglalkoztatásra vonatkozó intézményi térítési díjat a képviselő-testület az intézményvezető javaslata alapján minden év február 28-ig felülvizsgálja és azokat a helyben szokásos módon kihirdeti. Ezt követően az intézményi térítési díj év közben csak egy alkalommal – a szolgáltatási önköltség korrigálása esetén – módosítható, amennyiben ezt tárgyidőszaki folyamatok indokolják.


3. Gyermekjóléti szolgáltatás

6. §

6Az önkormányzat a Gyvt. 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást a Kőszegi Szociális Gondozási Központ által működtetett Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Család- és Gyermekjóléti Központ útján biztosítja.


4. Gyermekétkeztetés

7. §

5.2. (1) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatással biztosítja.
2 3.1 3.2 4 5.1. 7 8 10(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) bölcsődében:

aa) reggeli 74,- Ft
tízórai 38,- Ft
ebéd 269,- Ft
uzsonna 77,- Ft
napi 458,- Ft

ab) diétás reggeli 86,- Ft
diétás tízórai 44,- Ft
diétás ebéd 291,- Ft
diétás uzsonna 88,- Ft
napi 509,- Ft

b) óvodában:

ba) tízórai 82,- Ft
ebéd 267,- Ft
uzsonna 82,- Ft
napi 431,- Ft

bb) diétás tízórai 105,- Ft
diétás ebéd 278,- Ft
diétás uzsonna 100,- Ft
napi 483,- Ft

c) általános iskolában:

ca) tízórai 117,- Ft
ebéd 305,- Ft
uzsonna 83,- Ft
napi 505,- Ft


cb) diétás tízórai 147,- Ft
diétás ebéd 326,- Ft
diétás uzsonna 126,- Ft
napi 599,- Ft

d) középfokú iskolában és kollégiumban:

da) reggeli 120,- Ft
tízórai 84,- Ft
ebéd 315,- Ft
uzsonna 84,- Ft
vacsora 185,- Ft
napi 788,- Ft

db) diétás reggeli 147,- Ft
diétás tízórai 84,- Ft
diétás ebéd 336,- Ft
diétás uzsonna 84,- Ft
diétás vacsora 210,- Ft
napi 861,- Ft”


5.2.8. §

(1) A megállapított személyi térítési díj vitatása, csökkentése és elengedése iránti a kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani. A jegyző a kérelmet 15 napon belül elbírálja.
(2) A személyi térítési díj összege nem csökkenthető és nem engedhető el.


9. §

(1) Ha a térítési díj fizetésére kötelezettnek díjhátraléka van, a 5.2.7 7. § (2) bekezdés a)-b) pontja esetében az intézményvezető, a 5.2.7 7. § (2) bekezdés c)-d) pontja esetében – az intézményvezető jelzése alapján – a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Pénzügyi Osztály) 15 napos határidő megjelölésével írásban fizetésre szólítja fel.
(2) Ha az érintett a felszólításnak sem tesz eleget, úgy a hátralékot az intézményvezető, illetve a Pénzügyi Osztály a jogszabály szerint nyilvántartásba veszi, és az intézményvezető értesíti a Pénzügyi Osztályt.
(3) A Pénzügyi Osztály az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.


5. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.


Kőszeg, 2014. február 27.

Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyzőZáradék:

A rendelet jelen szövege hatályos: 2018. január 1-től.

Kőszeg, 2017. december 1.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző