9/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 35/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 35/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontjában a „11.000 Ft/év” szövegrész helyébe a „9.000 Ft/év” szöveg lép.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


Kőszeg, 2014. február 27.


Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző