10/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képvi-selő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogal-kotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete (a to-vábbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat által ellátandó alap-tevékenységek kormányzati funkciók szerint:
- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés,
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 031030 Közterület rendjének fenntartása
- 041140 Területfejlesztés igazgatása
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045120 Út, autópálya építése
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
- 061020 Lakóépület építése
- 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
- 064010 Közvilágítás
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 081041 Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása
- 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
- 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
- 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
- 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások.”

2. §

A Rendelet 63. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja – annak székhelyén – az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról az alábbi módon:
a) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havi 16 órában, heti 4 órás bontásban biztosítja a Kőszegi Közös Önkor-mányzati Hivatal épülete (Kőszeg, Jurisics tér 8., 1858 hrsz.) I. emelet 117. számú, 31,5 négyzetméter alapterületű irodájának használatát az ott található számítástechnikai és sokszorosító berendezésekkel együtt, az ott helyet foglaló szervezési ügyintéző jelenlétében és közreműködésével az ügy-intéző munkaidejében, továbbá az előbbi időkereten belül, legkésőbb 5 munkanappal előbb történő bejelentést követően a képviselő-testületi ülések megtartására az I. emelet 137. számú, 34 négyzetméter alapterületű tanácskozó termét munkaidőben, vagy azon kívül 16-18 óra között.
b) Az a) pontban megjelölt irodahelyiségben a helyi önkormányzat rendelkezésre bocsátja a nemzetiségi önkormányzatok testületi, tisztségviselői, képviselői feladatai ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére minden héten hétfőn délelőtt 8-10 óra között és pénteken délelőtt 8-10 óra között, a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére minden héten kedden délelőtt 8-12 óra között, a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkor-mányzat részére minden héten szerda délelőtt 8-12 óra között.
c) A helyi önkormányzat gondoskodik a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek előkészítéséről, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítésével és valamennyi hivatalos levelezése előké-szítéséről, postázásáról.
d) Előkészíti a testület és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.
e) Ellátja a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatban a nemzetiségi önkormányzattal kötött Megállapodásban részletezett feladatokat.
f) A nemzetiségi képviselő-testületi ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal bejelentett igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.
g) Az a)-f) pontokban meghatározott fel-adatellátáshoz szükséges valamennyi kiadást – beleértve a helyiséghasználattal kapcsolatos rezsiköltségeket is, de nem beleértve a nemzetiségi önkormányzati tisztségviselők telefonhasználatának díját – a helyi önkormányzat viseli.
h) Az a), c)-d), és f) pontokkal járó fel-adatokat a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Humánpolitikai Osz-tályába besorolt szervezési ügyintéző, az e) és g) pontban foglaltakat pedig a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály végzi.
(2) Kőszeg Város Önkormányzata közösségi célokra biztosítja a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes használat formájában, külön megállapodás alapján a Kőszeg, Rákóczi F. u. 91. szám alatti helyiségcsoportot, a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes használat formájában, külön megállapodás alapján a Kőszeg, Kossuth Lajos u. 15.szám alatti helyiségcsoportot, a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes használat formájában, külön megállapodás alapján a Kőszeg, Chernel u. 6.szám alatti helyiségcsoportot. A helyiségek fenntartásának, karbantartásának költségei a nemzetiségi önkormányzatokat terhelik.”

3. §

Hatályát veszti a Rendelet 63. § (3) bekez-dése, 65. §-a és a 66. §-ában a „népi kezdeményezéssel” szövegrész.

4. §

Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2014. február 27.

Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző