11/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi sportélet támogatásáról szóló 13/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi ön-kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi sportélet támogatásáról szóló 13/2009. (IV.22.) ön-kormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1.§ (2) be-kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a város köz-igazgatási területén működő , valamennyi hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetre, sport szövetségre.”

2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatként
a) felülvizsgálja kétévenként a helyi sportkoncepciót, módosítja, értékeli megvalósulását,
b) fenntartja, működteti – önmaga vagy harmadik sze-mély által - a tulajdonában lévő játszótereket, sport-létesítményeket, sportolásra alkalmas közterülete-ket,
c) támogatja a helyi sporttevékenységet, amelynek formái: diáksport, szabadidő sport, versenysport és utánpótlás nevelés,
d) együttműködik a sportkoncepció szerinti célok megvalósítása érdekében a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.

(2) Az önkormányzat sportfeladatait a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, a Kőszeg Város Önkormányzata sportért felelős illetékes bizottsága, a Városi Diáksport Bizottság, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket üzemeltető egyesületek, vállalkozók, társaságok útján látja el.”

3. §

Az R. 11.§ (3) bekezdésében és a 12. § (2) bekezdésé-ben a „Kulturális, Idegenforgalmi Oktatási és Sportbizott-ság” szövegrész, valamint a 12. § (1) bekezdésében a „Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „ Kőszeg Város Önkormányzata sportért felelős illetékes bizottsága” szöveg lép.

4. §

Hatályát veszti az R 4.§ (2) és (3) bekezdése valamint a 7.§-a és az ahhoz tartozó alcím.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2014. február 27.Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző