5/1992. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények víz- és csatornadíjának elszámolásáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

Kőszeg Város Képviselő-testülete -- a helyi önkor-mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében, továbbá a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990. (I. 31.) MT rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -- az alábbi rendeletet alkotja:


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

1(1) A rendelet hatálya a város közigazgatási területén lévő kizárólag önkormányzati tulajdonú lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre, illetőleg területre (a továbbiakban együtt: bérlemény) terjed ki.
(2) Az e rendeletben meghatározott bérbeadói feladatokat a mindenkori önkormányzati bérleményeket kezelő szervezet látja el (továbbiakban: bérbeadó).


A VÍZ-- ÉS CSATORNADÍJ ALAPJA

2. §

(1) A bérlők a közüzemi vízfogyasztásért és csatorna-használatért a bérbeadónak -- a lakbéren (helyiségbéren) felül -- víz- és csatornadíj térítést kötelesek fizetni.
(2) A víz- és csatornadíj megállapítása az épület fő-mérőjén (főmérőhelyeken) mért 1éves vízmennyiség alapján, a vízhasználók számához igazodóan történik.
1 (3) Hatályon kívül helyezve.


A VÍZ-- ÉS CSATORNADÍJ
KIVETÍTÉSÉNEK MÓDJA

3. §

1 (1) Hatályon kívül helyezve.
(2) A mellékvízmérővel rendelkező lakásokban a bér-beadó 1 évente olvassa le a lakásokban mért vízfogyasztást. A bérlő a mellékvízmérő leolvasását köteles lehetővé tenni.
1 (3) A mellékvízmérővel nem rendelkező lakások esetén a fizetendő díjat a 2. § (2) bekezdése alapján számlázza a bérbeadó a bérlők részére.
(4) A műszaki meghibásodásból eredő, főmérőhely utáni vezetékszakaszon elfolyt vízmennyiség díja a bérbeadót terheli. Ebben az időszakban a mérőórával nem rendelkező bérlő átalánydíjat fizet.
(5) A központi melegvíz szolgáltatásba bekapcsolt lakások esetén a melegítendő víz díjának számlázását az előző bekezdésekben meghatározottak szerint kell végezni.

4. §

(1) A bérlő a bérbeadó felhívására 15 napon belül köteles írásban nyilatkozni a lakásban állandó jelleggel tartózkodó személyek számáról és az egyéb vízhasználatról (pl. gépkocsi mosás, kertöntözés).
(2) A lakásban lakók számának megváltozását a bérlő a bérbeadónak 15 napon belül írásban köteles bejelenteni.
A vízdíj megállapítása szempontjából változásnak kell tekinteni olyan -- be nem jelentett -- személy jelenlétét is, aki a lakásban 15 napon túl tartózkodik.
(3) Amennyiben a bérlő a lakásban lakó személyek számáról -- az (1) bekezdés szerint -- nem ad írásban nyilatkozatot, illetve azt -- szükség esetén a (2) bekezdésben megjelölt -- határidőn belül nem módosítja, a bérbeadó jogosult a lakáshasználók létszámát -- a rendelkezésre álló adatok alapján -- megállapítani.


NEM LAKÁSCÉLÚ BÉRLEMÉNYEK
VÍZHASZNÁLATÁNAK MÉRÉSE

5. §

(1) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén -- ahol a műszaki adottságok azt lehetővé teszik -- vízmérőt (mellékvízmérőt) kell felszerelni, amelynek költségei elsősorban a bérbeadót terheli.
1 (2) Ahol a mellékvízmérő nem helyezhető el, ott a díjmegtérítés a felek megállapodása szerinti átalányösszeg, amely az egész épületben mért éves vízfogyasztáshoz igazodik.


VEGYES RENDELKEZÉSEK

6. §

(1) A víz- és csatornadíj megfizetésének kötelezettsége a bérleti jogviszony keletkezésének időpontjával kezdődik, és -- a bérleti jogviszony megszűnése esetén -- a bérlemény bérbeadó részére történő átadásának napjáig tart.
(2) A víz- és csatornadíj fizetésének kötelezettsége szünetel
- ha a bérleti jogviszony is szünetel (felújítás, kiköltöztetés), vagy
- ha a bérleményt legalább 30 napot meghaladóan nem használják és azt a bérbeadónak előzetesen bejelentik, vagy utólag -- hitelt érdemlően -- igazolják (pl. nyaralás, kórházi kezelés stb.).

7. §

(1) A vegyes tulajdonú épületekben lévő önkormányzati bérlakások bérlői a társasházközösség által megállapított számítási mód alapján kötelesek a vízdíjat megfizetni.
(2) Azon lakóépületek esetében, ahol a közös használatra szolgáló helyiségben vízvételi lehetőség van, a közös célú felhasználás (takarítás, felmosás) a lakóközösséget terheli.

8. §

(1) A lakásban a bérlő saját költségére felszerelt mellékvízmérő által mért fogyasztás csak abban az esetben számolható el, ha
- ahhoz a bérbeadó -- illetve 1vegyes tulajdonú házban a társasházközösség képviselője is -- előzetesen írásban hozzájárult,
- a bérbeadó a műszaki munkát átvette és a vízórát hitelesítette,
- az ólomzár és a vízóra sértetlen állapotban van.
(2) A bérbeadó -- illetve vegyes tulajdonú házban a társasházközösség képviselője -- csak műszakilag indokolt esetben tagadhatja meg a mellékvízmérő felszereléséhez való hozzájárulást.
(3) Ha a mellékvízmérő meghibásodik, a bérlő haladéktalanul köteles a hibát a bérbeadónak bejelenteni, javításáról, illetve kicseréléséről gondoskodni.
(4) Ha a mellékvízmérő megjavításáig -- a hiba keletkezésétől számítva -- legalább 10 nap eltelik, a bérlő a tárgyhónapra vonatkozóan -- 2. § (2) bekezdés szerint -- köteles a víz- és csatornadíjat megfizetni.

1 9. §

Hatályon kívül helyezve.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1992. július 1-jétől kell alkalmazni.
1 (2) Hatályon kívül helyezve.


Kőszeg, 1992. április 30.


Básthy Tamás s. k. Dr. Varga Tibor s. k.
polgármester városi jegyző