18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 28/2003. (XII. 9.), a 35/2004. (XII. 1.) és a 26/2007. (IX. 1.) önkormányzati rendelettel módosított, illetve kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyagi teherviselés megosztása, illetve az út- és a közműépítés elősegítése céljából az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

Jelen rendelet hatálya kiterjed a Kőszeg város közigazgatási területén a helyi építési szabályzatban, illetőleg a szabályozási tervben előírtak alapján az önkormányzat által létesített helyi közutakkal és közművekkel érintett ingatlanok tulajdonosaira.

2. §

A rendelet alkalmazása során
a) közút alatt a jogszabályi előírások által megkívánt méretű és műszaki jellemzőkkel rendelkező úttest, járda, vendégjárda, egyéb úttartozék, védőkerítés, fal;
b) közmű alatt víz főnyomóvezeték, szennyvíz főgyűjtő vezeték, csapadékvíz csatorna és ezek bekötései, csapadékvíz elvezető árok, illetőleg ezek műtárgyai, elektromos hálózat, földgázvezeték és ezek berendezései, közvilágítási elektromos vezetékek, az ezekhez tartozó lámpaoszlopok, lámpatestek és egyéb műszaki létesítmények;
c) ingatlanegység alatt a belterületi beépítetlen földterület, illetve lakás;
d) beruházási költség alatt a
– tervezési és engedélyezési költségek,
– kivitelezési munkák teljes költségei, csökkentve a
nem önkormányzati forrásból származó (pl.pályázat)
egyéb bevételekkel, továbbá az önkormányzati ingat-
lanokra eső költséghányaddal,
– bonyolítói és műszaki ellenőri díjak,
közmű-szakfelügyelet költségei értendők.

3. §

(1) A jelen rendelet alapján nem kell hozzájárulást fizetni
a) a meglévő út, illetve közmű korszerűsítése (felújítása, cseréje) esetében,
b) a vízvezeték, illetőleg a szennyvízcsatorna után, ha az érintett ingatlan egészséges ivóvízellátása, illetve szennyvíz kezelése – a létesítményre vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő és a beruházás megkezdése előtt megvalósított, rendeltetésszerű használatra alkalmas közműpótló beruházás (fúrt vagy ásott kút, vízkivételi mű, házi szennyvíztároló vagy -tisztító) útján megoldott.
(2) Mentességet élveznek a hozzájárulás fizetése tekintetében Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok.
(3) A képviselő-testület a 4városfejlesztési, vagyonügyi és környezetvédelmi, valamint a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottságok véleményezése alapján – az út és a közművesítési hozzájárulást részben vagy egészben elengedheti, amennyiben ezt nyomós városfejlesztési, vagy műszaki szempontok indokolják.

A hozzájárulás módja, mértéke és aránya

4. §

A külterületen létesítendő közút és közmű beruházási költségei viselésének arányairól az érintett ingatlanok tulajdonosai és az önkormányzat megállapodást kötnek.

5. §

3(1) Az önkormányzati beruházásban megvalósuló és e rendelet hatálya alá eső útépítési és közművesítés után fizetendő hozzájárulás aránya belterületi beépítetlen földterületenként, illetve lakásonként a beruházási költség egy ingatlanegységre eső hányadának közműépítés esetén 80 %-a, útépítés esetén 50 %-a.
(2) Ha a beépítetlen földterület nagysága a hatályos építésügyi jogszabályokban előírt legkisebb építési teleknagyságot legalább kétszeresen meghaladja, a hozzájárulás mértéke szempontjából annyi ingatlanegységnek kell tekinteni, ahány építési telekre megosztható.
(3) Ha a belterületi földingatlanon családi üdülő vagy egyéb, a 6. § hatálya alá nem eső építmény található, a hozzájárulást az (1) bekezdés alapján kell megállapítani.
4(4) A hozzájárulás mértékét csökkenteni kell a rendelet hatályba lépését követően és az azt megelőző 10 éven belül az ingatlantulajdonos által az önkormányzat részére ingyenesen átadott terület értékével. A terület értékét a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetésének időpontjában irányadó értéken állapítja meg az önkormányzat.


6. §

(1) Amennyiben a belterületi földingatlanon intézmény, vállalkozási célú kereskedelmi, szolgáltató, ipari vagy mezőgazdasági építmény található, a hozzájárulás mértékét – a szolgáltatónál bejelentett igények alapján – kell megállapítani az igénybe veendő szolgáltatás mennyisége után, az alábbi alapegységek figyelembevételével:
– víz, szennyvíz: 1 m3/nap,
– gáz: 2 m3/óra,
– villany: 25 kW óra.
(2) A ténylegesen fizetendő hozzájárulás összege az érintett területen lévő lakásokra egyébként megállapított hozzájárulás megfelelő szorzata.

Az útépítési és a közművesítési hozzájárulás
megállapítása

7. §

(1) Az önkormányzati beruházásban megvalósuló és e rendelet hatálya alá eső útépítés és közművesítés után fizetendő hozzájárulás mértékét és fizetési feltételeit – figyelemmel a 3. § (3) bekezdésében, a 6. §-ban, továbbá a 8. §-ban foglaltakra – a 3jegyző határozatban állapítja meg a jelen rendelet mellékletében a képviselő-testület által évente megállapítandó mérték alapján.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt határozat indokolásának tartalmaznia kell a megvalósítandó beruházás leírását, a beruházási költségeket, a befejezési határidőt.

A hozzájárulás fizetési feltételei

8. §

(1) Az útépítési és a közművesítési hozzájárulás
a) 50%-át egy összegben a beruházás megkezdése előtt, a kötelezést tartalmazó határozat kézhezvételét követő 30 napon belül;
b) 50%-át pedig a beruházás műszaki átadását követően, legfeljebb 36 havi, egyenlő részletekben, kamatmentesen kell megfizetni.
(2) Amennyiben a beruházás több ütemben valósul meg, a hozzájárulást is a megvalósulás ütemében, illetve a tényleges igénybevétel alapján kell megállapítani.
(3) A képviselő-testület a 4városfejlesztési, vagyonügyi és környezetvédelmi, valamint a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottságok véleményezése alapján az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulást megelőlegezheti, ha a fizetésre kötelezett legkésőbb a beruházás megkezdéséig lakástakarékpénztári szerződést köt és az abból származó megtakarítást az önkormányzatra engedményezi.
1(4) A lakástakarékpénztári módozat megtakarítási ideje nem haladhatja meg az 53 hónapot.
1(5) Az engedményezés alapján az önkormányzatot megillető betét, a betétre jóváírt kamat, az állami támogatás és az állami támogatásra jóváírt kamat együttes összege nem lehet kevesebb a fizetendő hozzájárulás mértékénél.
1(6) Az engedményezéssel egyidejűleg a hozzájárulás fizetésére kötelezett felhatalmazza a vele szerződést kötő lakástakarékpénztárt, hogy megtakarításának alakulásáról az önkormányzat részére adatot szolgáltasson.
1(7) Az ingatlanegység elidegenítése vagy öröklése esetén az új tulajdonos a hozzájárulást egy összegben köteles megfizetni.

9. §

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a részletfizetési kötelezettségének a határozatban előírt határidőre nem tesz eleget, a hozzájárulásból még hátralévő tartozását a Ptk.-ban meghatározott mindenkori késedelmi kamattal növelve egy összegben kell megfizetnie.

10. §

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló út- és közmű beruházásokra, továbbá a hatálybalépését megelőzően befejezett azon beruházásokra is alkalmazni kell, amelyeket még nem helyeztek üzembe.


Kőszeg, 1999. október 28.


Básthy Tamás s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző


1. sz. melléklet a 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez:

1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg, Rőtivölgyi utcában folyó csapadékelvezető rendszer építés és úthelyreállítás beruházás 2005. évi lakossági közműfejlesztési hozzájárulásának mértékét ingatlanonként 150 000 forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat mindazon kötelezettek részére megelőlegezi a hozzájárulást, akik lakástakarék pénztári szerződést kötnek és az abból származó megtakarítást az önkormányzatra engedményezik.