12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 6/2020. (II. 28.) és az 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya Kőszeg Város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelőire vagy egyéb jogcímen használóira (a továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező háztartási szennyvíz közüzemi csatornahálózatba, vagy külön jogszabályban meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nincs vezetve.

A közszolgáltatás ellátásának rendje
2. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján a város teljes közigazgatási területén biztosítja.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás, vagy - ha jogszabály alapján az nem szükséges - pályázat útján jogosultságot nyert és a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató végezheti.
1(3) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár - amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni - és a (2) bekezdés alapján kiírt közbeszerzési eljárás vagy pályázat eredménytelenül zárult, a képviselő-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató közbeszerzési eljárás vagy pályázat útján történő kijelölésére nem kerül sor.
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) jogosult és köteles ellátni Kőszeg Város teljes közigazgatási területén.
(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye kizárólag a Szombathely, Újvilág utca végében lévő 10811/32 hrsz-ú területen kialakított, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott, hatósági engedéllyel rendelkező, Szombathely és térsége tulajdonát képező szennyvíztisztító telep. Üzemeltetője: VASIVÍZ Zrt.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
3. §

(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és az ártalmatlanítás céljából történő átadásra vonatkozó közszolgáltatást.
2(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására a tulajdonos megrendelése alapján kerül sor. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számítva 7 munkanapon belül a tulajdonossal egyeztetett időpontban elvégezni úgy, hogy megrendeléskor a tulajdonos számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját 2 órás időintervallumban megjelölni.

(3) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), személyesen vagy telefonon.
(4) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg.
(5) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevő aláírásával igazoltatni.
(6) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni.
(7) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyező telepre történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.
(8) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
(9) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás összesített adatairól minden év március 1-ig az Önkormányzat részére adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálati tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendeletben előírtakon túl tartalmazza az igénybevevő tulajdonos adatait, az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait és a szállítás időpontját.

Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei

4. §

(1) A tulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás igénybevételéhez köteles az ingatlanán megfelelő közműpótló létesítményt elhelyezni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze. Azzal a tulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a háztartási szennyvizet, a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni.
(2) A tulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni úgy, hogy évente a tényleges vízfogyasztása legalább 60 %-ának megfelelő háztartási szennyvíz közszolgáltatóval történő elszállítását köteles számlával igazolni, kivéve ha a tulajdonos okirattal igazolja, hogy a tényleges vízfogyatásából szennyvíz nem keletkezett. Ez a szabály érvényes az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosaira is.
(3) A közszolgáltatást a tulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól.
(4) A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a szolgáltatót – annak előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.
2(5) A tulajdonos köteles a közszolgáltatás ellenértékeként az 1. mellékletben meghatározott közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak megfizetni és a számlát 5 évig megőrizni. A 3 m3 alatti nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának megrendelése esetén a tulajdonos 3 m3 utáni díjat köteles megfizetni.
(6) A tulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni a 3. § (8) bekezdésben rögzített személyes adatait.
(7) Azon ingatlanok esetében, melyeken vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy a jegyző által kibocsátott hatósági engedéllyel rendelkező, saját szennyvíztisztító található, és az ott keletkező háztartási szennyvíz e tisztítóban kerül elhelyezésre, az ingatlan tulajdonosa, tisztítás után csak a tárolóban fennmaradó szennyvíziszap közszolgáltatónak történő átadására köteles. Ez esetben a tulajdonos a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal köteles igénybe venni.

A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés és egyes tartalmi elemei

5. §

1 2(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 10 évre köti meg.
1(2) A szerződés lejártát megelőzően legalább 2 hónapon, vagy a felmondás kézhezvételét követő 2 hónapon belül közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, vagy – ha jogszabály alapján nem szükséges – pályázatot kell kiírni a közszolgáltatás ellátására.
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, szerződés tárgyát, a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, a teljesítés helyét, a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, a felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatási díj megállapítását, a számla kiegyenlítésének módját.

6. §

Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy:
a) a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e,
b) a tulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e,
c) a szolgáltató e rendeletben foglaltak alapján végzi-e a tevékenységét.

7. §

(1) E rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.
1(2)
1(3)

Kőszeg, 2014. március 27.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző1. melléklet a 12/2014. (III. 28. ) önkormányzati rendelethez


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja


I. Természetes személy ingatlantulajdonosok, vagyonkezelők, vagy egyéb jogcímen használók, valamint a költségvetési szerv és más tulajdonában álló ingatlant – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti – lakásbérleti jogviszony keretében bérlő természetes személyek tekintetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja 2013. július 1. napjától:

1714 Ft/m3 + ÁFA

II. Az I. pont hatály alá nem tartozó ingatlantulajdonosok, vagyonkezelők, vagy egyéb jogcímen használók tekintetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja:

2128,- Ft/m3 + ÁFA