13/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kőszeg Város közigazgatási területén valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, aki kedvtelésből tartott állatot tart (a továbbiakban: állattartóra).
(2) E rendelet alkalmazásában kedvtelésből tartott állat a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott állat.

2.§

Társasházi közösségek házirendjükben jelen rendeletben foglaltaknál szigorúbb szabályokat is meghatározhatnak.

3.§

(1) Ha a kutya harapós, vagy támadó természetű, a lakóház, lakás vagy egyéb terület bejáratán jól látható helyen a harapós kutyára utaló figyelmezető táblát kell elhelyezni.
1(2) Hatályon kívül helyezve.
(3) A több lakó által használt közös udvaron kutya bármely lakó kérésére csak elkerítve tartható. Ez esetben az ebet úgy kell elkeríteni, hogy az udvaron a közlekedést, az onnan megközelíthető közös helyiségeket, kapubejárók stb. használatát ne akadályozhassa.
(4) Oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmények területére, bölcsődébe, óvodába, iskolába, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, strandokra ebet - a vakvezető és mozgáskorlátozottakat segítő kutya és a fegyveres és rendészeti szervek szolgálati ebek kivételével - még pórázon sem szabad bevinni, kivéve ha ehhez az intézmény működtetője hozzájárul.
(5) Vendéglátó üzletekbe és szórakozóhelyekre ebeket kizárólag az üzemeltető engedélyével, pórázon szabad bevinni.
(6) Köztéri szökőkutakban ebet itatni, fürdetni tilos.
(7) Ebet csak az 1. mellékletben felsorolt, táblával kijelölt területeken lehet póráz nélkül futtatni a mellékletben megjelölt korlátozásokkal.
1 (8) Hatályon kívül helyezve.


4.§

(1) Kőszeg város közigazgatási területén a kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladatokat a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Városüzemeltető Kft.) látja el.
(2) A talált állatok tulajdonosainak értesítését a Városüzemeltető Kft. a rendelkezésére álló eszközökkel megkísérli.
(3) A Városüzemeltető Kft. az (1)-(2) bekezdésben foglalt feladatokat szerződés alapján harmadik személlyel is elláttathatja.

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 25/2008. (IX. 1.) önkormányzati rendelete.


Kőszeg, 2014. március 27.Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző


1. melléklet a 13/2014. (III. 29.) önkormányzati rendelethez:


Kutyafuttatásra kijelölt területek:


1. Felső-Gyöngyös-híd és a mini gázcseretelep közötti terület (a Nemezgyár irányában) – időkorlátozás nélkül.
2. a Kórház utca, a Gyöngyös patak és a Malomárok összefolyó ágai által határolt ingatlan – időkorlátozás nélkül.
3. az ún. V. ütem területe a Cáki út mellett – 17 órától reggel 7 óráig.