14/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2013. évi költségvetését
2 073 126 E Ft költségvetési bevétellel
2 268 234 E Ft költségvetési kiadással
195 108 E Ft hiánnyal
72 026 E Ft finanszírozási kiadással
215 722 E Ft belső finanszírozási bevétellel
51 412 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”


2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 493 279 E Ft
 működési célú központi bevételek 862 583 E Ft
 átengedett központi bevételek 28 594 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 136 142 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 520 598 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 105 544 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 428 339 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 1 601 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 17 044 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 552 528 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 073 126 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 253 518 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 67 588 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 693 199 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 283 281 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 65 647 E Ft
 céltartalék 332 563 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 3 309 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 692 487 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 6 760 E Ft
 fejlesztési kiadások 519 441 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 32 273 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 5 444 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 3 309 E Ft
 céltartalék 8 520 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 575 747 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 268 234 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 171 889 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 23 219 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 195 108 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2012. évi pénzmaradvány 169 586 E Ft
 fejlesztési célú 2012. évi pénzmaradvány 46 136 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 51 412 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 72 026 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 20 614 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 195 108 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.”


3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4.melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2014. március 28.

Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)