16/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés teljesítéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 1 895 628 E Ft
Módosított előirányzat 2 073 126 E Ft
Teljesítés 2 064 329 E Ft


A 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Belső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 175 141 E Ft
Módosított előirányzat 215 722 E Ft
Teljesítés 215 728 E Ft


Külső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 0 E Ft
Módosított előirányzat 51 412 E Ft
Teljesítés 51 412 E Ft


A 2013. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

3. §

Teljesítés 3 859 E Ft


A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2013. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 054 914 E Ft
Módosított előirányzat 2 268 234 E Ft
Teljesítés 1 851 668 E Ft


A 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

5. §

Eredeti előirányzat 15 855 E Ft
Módosított előirányzat 72 026 E Ft
Teljesítés 72 026 E Ft


A 2013. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

6. §
Teljesítés 20 601 E Ft

A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.


A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

7. §

A képviselő-testület a 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 499 607 E Ft
 működési célú központi bevételek 862 583 E Ft
 átengedett központi bevételek 29 658 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 140 480 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 532 328 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 105 826 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 406 939 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 1 601 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 17 635 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 532 001 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 064 329 E Ft

Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 244 957 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 63 628 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 663 718 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 282 551 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 62 681 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 2 524 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 315 011 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 2 828 E Ft
 fejlesztési kiadások 498 238 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 28 523 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 4 544 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 2 524 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 536 657 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 851 668 E Ft

A 9. melléklet az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 10. melléklet az önkormányzat fejlesztési bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 11. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 13. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

8. §

(1) A képviselő-testület a 2013. évben képződött pénzmaradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár 1 653 E Ft
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 3 359 E Ft
Kőszegi Városi Múzeum 3 462 E Ft
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 12 110 E Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 386 644 E Ft
2013. évi pénzmaradvány összesen: 407 228 E Ft

Kőszeg Város Önkormányzata 2013. évi korrigált maradványa: 374 079 E Ft,
így az önkormányzat és intézményei 2013. évi korrigált maradványa: 394 663 E Ft


A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6., 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.
A képviselő-testület az intézmények 2013. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 1 653 E Ft pénzmaradványából 292 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 1 361 E Ft felhasználását a 8. melléklet szerint engedélyezi.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 3 359 E Ft pénzmaradványából 474 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 2 885 E Ft felhasználását a 8. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Városi Múzeum képződött 3 462 E Ft pénzmaradványából 1 309 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 2 153 E Ft felhasználását a 8. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 12 110 E Ft pénzmaradványából 6 427 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi, a fennmaradó szabad maradvány, 5 683 E Ft visszautalását a finanszírozó önkormányzatoknak elrendeli. A szabad maradványból Velem községi Önkormányzatot 189 808 Ft, Bozsok községi Önkormányzatot 143 188 Ft, Kőszeg Város Önkormányzatát 5 349 799 Ft illeti meg az eredeti finanszírozási arányban felosztva.
Az önkormányzat 2013. évi képződött 386 644 E Ft pénzmaradványából 335 500 E Ft az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 7.) számú rendelete szerinti működési és fejlesztési célokra felhasználható. A 2013. évi maradványt 12 565 E Ft összegben csökkenti a helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek összege. A fennmaradó 38 579 E Ft, valamint Kőszegnek visszautalt 5 350 E Ft maradvány felhasználását a fennálló kötelezettségekre, illetve feladatokra a 8. melléklet szerint engedélyezi.
(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

A 12. melléklet az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit, a 14. melléklet az önkormányzat tartós részesedéseinek állományát tartalmazza.


9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kőszeg, 2014. április 29.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(Valamennyi mellékletet, könyvvizsgálói kimutatást stb. lsd. a letölthető formátumban.)