17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Mi tartozik még a rendelethez:
Mellékletek olvasása
1. melléklet: Hulladékot égetéssel megsemmisíteni az alábbi területeken tilos.
2. melléklet: A helyi jelentőségű védett természeti területek adatai
3. melléklet: Természetvédelmi kezelési terv
[A 23/2014. (V. 30.), a 36/2014. (X. 21.) a 18/2016. (VII. 4.), az 5/2017. (III. 31.), a 16/2018. (VIII. 31.), a 18/2018. (X. 26.), a 4/2020. (II. 28.) és a 2/2021. (I. 14.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában, 48.§ (1) bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24.§ (1) bekezdés b) pontjában és 36.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48.§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet célja, hogy az emberi egészség megóvása, a környezeti károk megelőzése, csökkentése, megszüntetése, valamint a természeti környezet meglévő állapotának fenntartása, fejlesztése érdekében
a) a levegővédelem területén megállapítsa az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat;
b) a természetvédelem területén védetté nyilvánítson egyes helyi jelentőségű természetvédelmi területeket és természeti értékeket, valamint meghatározza az azokat érintő tevékenységek szabályait,
c) a környezeti zaj elleni védelem területén megállapítsa a helyi zajvédelmi szabályokat,
d) az ingatlanok gyommentesítésére vonatkozó szabályokat megállapítsa.


2. Levegővédelem

2.§

Kőszeg és Környéke - Vaskeresztes és Környéke Hegyközsége által Kőszeg közigazgatási területén nyilvántartott külterületi és zártkerti ingatlanokon a tél végi nyesedék égetése hétfőn, 7.00-19.00 óra között szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez történő írásbeli bejelentése alapján történhet.


3.§

Hatályon kívül helyezve.


3. Egyes helyi jelentőségű természeti értékek és természetvédelmi területek
védetté nyilvánítása

4.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város területén helyi jelentőségű védett természeti értéknek, illetve természetvédelmi területnek nyilvánítja az alábbi fákat, fasorokat és területeket:
a) Pontszerűen védett természeti értékek:
aa) Borostyánok a várfalon
ab) Gyöngyös parti öreg hársak
ac) Hunyadi utcai szomorú japánakác
ad) Királyvölgyi gesztenyefa torzója
ae) Szent Lénárd kápolna hársfái
af) Szova kertész hársfája
ag) Várárok mocsárciprusa
ah) Várköri öreg hárs
ai) Városmajori platánfa
aj) Vasútállomási császárfák
b) Vonalas jellegű védett természeti értékek:
ba) Felső körúti hársfasor
bb) Hunyadi utcai hársfasor
bc) Lóránt Gyula sporttelep keleti fasora
c) Természetvédelmi területek:
ca) Árpád tér
cb) Az egykori MÁV Nevelőotthon parkja
cc) Az egykori Dreiszker intézet parkja
cd) Chernel-kert
ce) Csónakázó tó
cf) Dr. Nagy László EGYMI parkja
cg) Evangélikus templom kertje
ch) Fehér sáfrányos terület
ci) Hunyadi Mátyás park
cj) Kálvária utcai park
ck) Küttel villa és a parkja
cm) Széchenyi park és a Gyöngyös-parti sétány hársfasora
cn) Hidegvölgyi mélyút (Ördögárok)
cp) Kenyér-hegyi gyertyános - tölgyes
(2) A védett értékek, területek címét, helyrajzi számát, védetté nyilvánításának indokát, természetvédelmi célját, a középpont koordinátákat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A védett területek természetvédelmi kezelési tervét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A jelen rendelettel védetté nyilvánított természetvédelmi területet érintő, a (3) bekezdésben hivatkozott kezelési tervtől való eltérést az ingatlanhasználónak, a tervezett tevékenység megkezdése előtt 30 nappal benyújtott, indoklással ellátott kérelme alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője adhat.
(5) Amennyiben a kezelési tervtől való eltérés iránti kérelem előzetes benyújtását, az életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető ok halaszthatatlansága nem teszi lehetővé, a tevékenységet végző személy a tervtől való eltérő tevékenység megkezdését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül, a köteles azt a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének bejelenteni, egyidejűleg engedélyt kérni.


3/A. Zaj elleni védelem

5.§

Az építőipari gépek és a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések használata belterületen a vasárnapot és a munkaszüneti napot megelőző napon 21.00 órától a vasárnapot és a munkaszüneti napot követő napon 06.00 óráig tilos. Kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő berendezésnek minősül a fűnyíró gép, sövénynyíró gép, fűkasza, robotkapa, lombszívó, lombfújó, motorfűrész, gépi körfűrész, szalagfűrész.

3/B. Gyommentesítés

5/A. §

Az ingatlanhasználó köteles folyamatosan gondoskodni az ingatlan gyommentesítéséről, a fű kaszálásáról, az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről.


4. Záró rendelkezések

6.§

(1) Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályon kívül helyezve.


Kőszeg, 2014. április 29.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző


1. melléklet a 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez:

Hulladékot égetéssel megsemmisíteni az alábbi területeken tilos.

Hatályon kívül helyezve.A rendelet 2. mellékletét (A helyi jelentőségű védett természeti területek adatai) és 3. mellékletét (Természetvédelmi kezelési terv) lsd. a letölthető formátumban.