19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 22/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel módo-sított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tör-vény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kőszeg Város Önkormányzata köz-igazgatási területén a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót, alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsa-tornára nem kötöttek rá (a továbbiakban: kibocsátó).

2. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

2. §

(1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhá-lózat üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzé-se érdekében adatot szolgáltat:
a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsá-tók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locso-lási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivó-vízvezeték meghibásodása következtében elszivár-gott vízmennyiséggel,
b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a beval-lások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátók-ról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkor-mányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.
1(4) A települési szennyvízhálózat üzemeltetője által szolgáltatott adatok alapján az önkormányzati adóha-tóság évente ellenőrzést végez.

3. Díjkedvezmény, -mentesség

3. §

A talajterhelési díj mérséklésére vagy elengedésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Bevallás és a díj megfizetése

4. §

(1) A bevallást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. mel-lékélete szerinti nyomtatványon kell teljesíteni.
(2) A talajterhelési díjat Kőszeg Város Önkormányzata Talajterhelési díj 11747051-15420909-03920000 számú számlájára kell megfizetni. Az önkormányzat talajterhe-lési díj számláján rendelkezésre álló összeget negyed-évente, a negyedévet követő hónap 10. napjáig a telepü-lési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.”

5. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-tályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljá-rásokban is alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 28/2004. (XI. 4.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 29/2005. (IX. 5.) önkormányzati rendelet.


Kőszeg, 2014. április 29.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző