22/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (4) bekezdésben meghatározott vagyonelemeken és vagyontárgyakon kívül minden egyéb az önkormányzat üzleti vagyonának minősül. A forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tételes felsorolását a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

(2) A Vagyonrendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A képviselő-testület – kivéve a törvény által forgalomképtelennek vagy korlátozottan forgalomképesnek nyilvánított törzsvagyont – kivételesen indokolt esetben rendelettel a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó vagyontárgy besorolását megváltoztathatja, a forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyoni körből kivonhatja, és korlátozottan forgalomképes vagy üzleti vagyonná nyilváníthatja.”


2.§

A Vagyonrendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont
a) törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen,korlátozottan forgalomképes és
b) üzleti vagyon bontásban tartalmazza.”


3.§

A Vagyonrendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A korlátozottan forgalomképes és az üzleti önkormányzati vagyon feladatellátáshoz nem szükséges része bérbe,- használatba adás, egyéb reklámcélú felhasználás céljára az alapfeladat sérelme nélkül hasznosítható. A hasznosításra 6 hónapot meg nem haladó időtartamra a vagyonkezelő, valamint a használó jogosult. Ezt meghaladó időtartam esetén a vagyonkezelő, valamint a használó köteles beszerezni a polgármester előzetes hozzájárulását. A vagyonkezelő, valamint a használó köteles gondoskodni a hasznosításra irányuló szerződések, megállapodások megkötéséről is.”

4.§

A Vagyonrendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Kétszeri sikertelen pályáztatás után a döntéshozó testület új eljárást köteles lefolytatni, amelynek során az eredeti értékbecslést felülvizsgálhatja, a vagyontárgy árát legfeljebb 25 %-kal csökkentheti és részletfizetést engedélyezhet. A kamat mértéke az év elején irányadó jegybanki alapkamat + 3%.”

5.§

(1) A Vagyonrendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Vagyonrendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

6.§

A Vagyonrendelet 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati vagyon politikai célú tevékenységre (pl. politikai kampány, hirdetés, reklám) – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 145. § (2) bekezdése szerinti választási gyűlés kivételével – nem hasznosítható, valamint a vagyonkezelő, a használó ilyen célra nem használhatja, nem hasznosíthatja.”


7.§


(1) A Vagyonrendelet 3. § 8. pontjában, a 6. § (3) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdésében a „forgalomképes” szövegrészek helyébe az „üzleti” szöveg lép.
(2) A Vagyonrendelet 5. § (1) bekezdésében, a 22. § (5) bekezdésében és a 30/B. § (1) bekezdésében a „polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe a „Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.
(3) A vagyonrendelet 8. § (1) bekezdésében a „ szociális és egészségügyi, a pénzügyi, jogi és rendészeti, valamint a városfejlesztési, vagyonügyi és környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport, a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi, valamint a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti” szöveg lép.
(4) A Vagyonrendelet 17. §-t megelőző alcímben az „A forgalomképes” szövegrész helyébe az „Az üzleti” szöveg lép.
(5) A Vagyonrendelet 26/A. §-ban a „Vr.” szövegrész helyébe az „e rendelet” szöveg lép.
(6) A Vagyonrendelet 27. § (1) bekezdésében a „közös önkormányzati hivatal” szövegrész helyébe a „Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.
(7) A Vagyonrendelet 30. § (1) bekezdésében a „3. számú mellékletét” szövegrész helyébe a „3. mellékletét” szöveg lép.
(8) A Vagyonrendelet 30/A. § (4) bekezdésében a „4. számú melléklete” szövegrész helyébe a „4. melléklete” szöveg lép.
(9) A Vagyonrendelet 2. mellékletének 28. § (1) bekezdésében a „városfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és rendészeti bizottság” szövegrész helyébe a „pénzügyi, jogi és vagyonügyi bizottság” szöveg lép.

8.§

(1) Hatályát veszti a Vagyonrendelet 2. § (2) bekezdése, a 10. § (7) bekezdése, a 11. § (5) bekezdése, a 12. § (1)-(3) bekezdése, a 14. § (4) bekezdése, a 18. § (3) bekezdése, a 26. § (1) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Vagyonrendelet 14. § (2) bekezdésében a „való” szövegrész, 16. § (2) bekezdésében a „- a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott - ” szövegrész, a 22. § (2) bekezdésében a „ - havonta egyenlő mértékben elosztott - ” szövegrész.


9.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2014. május 29.
Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)