24/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-6. § és 9-11. §, 14-15. § vonatkozásában Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 7-8. § és 12. § vonatkozásában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 2. pontjában, a 13. § vonatkozásában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Közterület-rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvényben szabályozott rendezvényekre, valamint a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (a továbbiakban: Művelődési Központ) használatában lévő hirdetőtáblákra.”

2. §

A Közterület-rendelet 3.§ f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
”f) Idényjellegű (szezonális) árusítás: időszakonként megismétlődő, saját gazdaságban termelt szezonális termékek közterületi értkesítése (pl.: zöldség, gyümölcs, virág)”
g) Alkalmi árusítás: közterületre szervezett a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti alkalmi rendezvényen, továbbá az idényjellegű árusítás kivételével ugyanezen Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti közterületi értékesítés keretében folytatott kereskedelmi tevékenység.”

3.§

A Közterület-rendelet 5/B.§ f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f) kulturális rendezvény, vásár, mutatványos tevékenység, egyéb rendezvény esetében a terület takarítására vonatkozó, a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft-től történő megrendelő vagy szerződés másolatát.”

4. §

A Közterület-rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes
a) a közterületet az engedélytől eltérően használja (engedélytől eltérő módon, időben használja, az engedélyben meghatározottnál nagyobb, vagy más területet foglal el) vagy
b) a közterület-használati jogot más személynek átengedte, vagy
c) a közterület-használati díjat ez előírt határidőben nem fizette be.
(2) Az engedély visszavonásával egyidejűleg a polgármester kötelezi a közterület-használót a jogellenes közterület-használat haladéktalan megszüntetésére, a közterület eredeti állapotának helyreállítására, valamint a használat módjára és időtartamára tekintettel az egyébként irányadó közterület-használati díj kétszeresének megfizetésére, de legfeljebb természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint megfizetésére. Az önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezett költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó kötelezésnek az érintett a közlést követő 8 napon belül nem tesz eleget.”

5. §

A Közterület-rendelet 14.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Zöldterületen kutyát futtatni – a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 13/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott területeket kivéve –, valamint állatot legeltetni tilos.”
6.§

A Közterület-rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. §

A Közterület-rendelet 3. mellékletének 4. pontja helyébe a következő pont lép:
„4. Hirdetőtábla (hirdetési felület után):
4.1. földhöz rögzített I-II. zóna 1200 Ft/m²/hó
egyéb 600 Ft/m²/hó
4.2. mozgatható I-II. zóna 1200 Ft/m²/hó
egyéb 600 Ft/m²/hó
4.3. közterületbe 10 cm-nél jobban benyúló (kandelláberon is) I-II. zóna 1000Ft/m²/hó
egyéb 500 Ft/m²/hó
4.4. alkalmi rendezvény reklámozása
I-II. zóna, egyéb 500 Ft/m²/nap
4.5.molinó: I-II. zóna, egyéb 500 Ft/m²/nap”

8. §

A Közterület-rendelet 3.§-a a következő j) ponttal egészül ki:
„j) Molinó: az épületek vagy közterületen lévő oszlopok között kifeszített textil vagy műanyag reklámhordozó.”

9. §

A Közterület-rendelet a következő, a 11. §-t megelőző alcímmel egészül ki:
„A jogellenes közterület-használat következményei”

10. §

A Közterület-rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § Aki közterületet engedély nélkül használ, a polgármester a használat módjára és időtartamára tekintettel, az egyébként irányadó közterület-használati díj háromszorosának, de legfeljebb természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint megfizetésére kötelezi. Egyidejűleg kötelezi a közterület-használót a jogellenes közterület-használat haladéktalan megszüntetésére, továbbá a közterület eredeti állapotának helyreállítására. Az önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezett költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó kötelezésnek az érintett a közlést követő 8 napon belül nem tesz eleget.”
11. §

A Közterület-rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A polgármester döntéseinek végrehajtására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásra vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.”

12. §

A Közterület rendelet 17. §-a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Transzformátorházakra, villamos elosztószekrényekre, gáznyomás-csökkentő műtárgyakra, telefonfülkékre, autóbuszváró-helyiségekre, hídra és annak szerkezére plakát nem helyezhető el.”

13. §

A Közterület rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.§ (1) Az önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása során a választási kampány időszaka alatt a jelöltek az önkormányzat által kihelyezett, a 11. mellékletben szavazókörönként kijelölt közterületen 3-3 db mobil hirdető-berendezésen helyezhetnek el díj fizetése nélkül plakátot a Művelődési Központ útján.
(2) Az (1) bekezdésen túl a jelöltek a választási kampány időszaka alatt szavazókörönként legfeljebb kétoldalú, oldalanként 1 m2 nagyságot el nem érő, jelöltenként 2 darab mobil hirdető berendezést helyezhetnek el közterületen közterület-használati díj fizetése nélkül az 1. mellékletben felsorolt közterületek és a Fő tér kivételével.
(3) A (2) bekezdése szerinti, a választási kampány célját szolgáló hirdető-berendezés közterületi elhelyezésének engedélyezésére e rendelet általános szabályait kell alkalmazni.

14. §

A Közterület-rendelet a 2. melléklettel egészül ki.

15. §

A Közterület-rendelet 2. § (1) bekezdésében a „gazdasági társaságra” szövegrész helyébe a „szervezet” szöveg lép.

16.§

(1) Hatályát veszti a Közterület-rendelet 9. § (7) bekezdése, 13/A. §-a, 18. § (1) bekezdése, a 2. számú melléklet b) pontja, 3. számú melléklet 14. pontja.
(2) Hatályát veszti a Közterület-rendelet 3.§ a) pontjában az „állami vagy” szövegrész, a 6. § (1) bekezdés d) pontjában a „számú” szövegrész, 16. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész.

17.§

E rendelet 2014. július 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2014. június 24.
Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)