25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 8/2015. (III. 27.), a 18/2016. (VII. 4.) és az 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályai azok a szabályok, melyet e rendelet annak minősít.
(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése, amennyiben a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, vagy magasabb szintű jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.

2. §

(1) E rendelet alapján lefolytatott eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával, megszegésével kapcsolatos elsőfokú hatáskör gyakorlását Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) ruházza át.
(3) Helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt indult eljárás bejelentés, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

3. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztójával, megszegőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás
a) a cselekmény elkövetésétől, a jogellenes állapotnak a hatóság tudomására jutásától számított 60 napon belül indítható meg,
b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül indítható meg.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén annak elmulasztójával, megszegőjével szemben
a) természetes személyek esetén harmincezer forintig, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, vagy
b) természetes személyek esetén százötvenezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

4. §

(1) A jelen rendelet alapján kiszabott helyszíni bírságot a jogerőre emelkedéstől számított 30 napon belül kell megfizetni átutalással vagy készpénzátutalási megbízáson Kőszeg Város Önkormányzata 11747051-15420909-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára.
(2) A jelen rendelet alapján kiszabott közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetni átutalással vagy készpénzátutalási megbízáson Kőszeg Város Önkormányzata 11747051-15420909-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára.
(3) A kiszabott helyszíni bírság és közigazgatási bírság határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén a Ket. végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. §

E rendelet alkalmazásában:
1. Vendégjárda: a közútnak a járda és az úttest közötti része, kivéve a csapadékvíz-elvezető árkot.
2. 1Zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése szerinti terület, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 47.§ 7. és 13. pontjában meghatározott út területének növényzettel borított része.


II. Közösségi együttélés alapvető szabályai

6. §

(1) A több lakó által használt közös udvaron kutya bármely lakó kérésére csak elkerítve tartható. Ez esetben az ebet úgy kell elkeríteni, hogy az udvaron a közlekedést, az onnan megközelíthető közös helyiségeket, kapubejárók stb. használatát ne akadályozhassa.
(2) Oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmények területére, bölcsődébe, óvodába, iskolába, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, strandokra ebet - a vakvezető és mozgáskorlátozottakat segítő kutya és a fegyveres és rendészeti szervek szolgálati ebek kivételével - még pórázon sem szabad bevinni, kivéve ha ehhez az intézmény működtetője hozzájárul.
(3) Vendéglátó üzletekbe és szórakozóhelyekre ebeket kizárólag az üzemeltető engedélyével, pórázon szabad bevinni.
(4) Köztéri szökőkutakban ebet itatni, fürdetni tilos.

7. §

(1) Transzformátorházakra, villamos elosztószekrényekre, gáznyomás-csökkentő műtárgyakra, telefonfülkékre, autóbuszváró-helyiségekre, hídra és annak szerkezére plakát nem helyezhető el.
(2) Mozgatható reklámtáblát csak a hirdetett üzlet előtt, ennek nyitva tartási ideje alatt lehet tárolni a közterületen, feltéve, hogy elhelyezésével más jogszabály előírásai nem sérülnek és a gyalogos közlekedést nem akadályozza.
(3) A hirdető szervezeteknek, valamint a berendezések tulajdonosainak gondoskodnia kell a hirdető eszközök karbantartásáról, az elavult hirdetések 3 napon belüli eltávolításáról, a megrongált, de még aktuális hirdetések cseréjéről vagy eltávolításáról.

8. §

(1) Zöldterületre, vendégjárdára gépjárművel való ráhajtás, illetve a zöldterületen, vendégjárdán való várakozás tilos. Zöldterületre, vendégjárdára való ráhajtásnak, megállásnak, várakozásnak minősül, ha a gépjármű legalább egy kerékkel a zöldterületre, vendégjárdára hajt, illetve azon megáll, várakozik.
(2) Tilos gördeszkázni, görkorcsolyázni, rollerezni, kerékpározni a közterületen elhelyezett emlékműveken, utcabútorzaton, virágágyás szegélyén, lépcsőkön, utcaszegélyeken, kőpadokon, szökőkutakon és a közutak tartozékain.

9. §

(1) A köztemetőkben csak a sírok, síremlékek stb. díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el. Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad letenni.
(2) A köztemetőkben tilos járművel közlekedni, kivéve
a) a súlyos mozgássérültet szállító járművet,
b) a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
c) síremlék állítási munkát végzők járműve.
(3) A köztemetőkben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt fél órával szabad, a Halottak Napját kivéve. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.
(4) A köztemetőkbe állatokat bevinni tilos.
(5) Fát, cserjét a köztemetők területén - Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján a sírra ültetett örökzöld kivételével - magánszemély nem ültethet.
(6) A köztemetőkben végzendő minden munkát – kivéve a sírok gondozását – 3 nappal előbb írásban be kell jelenteni az üzemeltetőnek.


29/A. §.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete szerinti kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések és az építőipari gépek használata belterületen a vasárnapot és a munkaszüneti napot megelőző napon 21.00 órától a vasárnapot és a munkaszüneti napot követő napon 06.00 óráig tilos.


39/B. §

(1) A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben és a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltak szerint, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében foglalt közterületek kivételével, a közutak, közterületek rendjének és tisztaságának fenntartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
(2) Az ingatlanhasználónak a belterületen levő nyílt árkok kapubejárók alatti átereszeit, a folyókákat, a zárt vízelvezető csatornák víznyelő aknáit és rácsait tisztán kell tartani.
(3) Téli időszakban, vagy amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, az ingatlanhasználók gondoskodnak az ingatlanjaikkal határos járdaszakaszok hótól való megtisztításáról, illetve jegesedés esetén csúszásmentesítéséről. E kötelezettségeiknek minden reggel legkésőbb 7 óráig eleget kell tenniük, majd a nap folyamán az időjárástól függően legalább még egyszer szükség szerint meg kell ismételniük.

39/C. §

Az ingatlanhasználó köteles folyamatosan gondoskodni az ingatlan gyommentesítéséről, a fű kaszálásáról, az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről.

10.§

(1) E rendelet 2014. július 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően elkövetett cselekmények, vagy mulasztások esetén kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 13/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (8) bekezdése.


Kőszeg, 2014. június 24.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző