27/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A képviselő-testület által átruházott hatáskörök felsorolását a 4-6. és a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A polgármester, a bizottságok és a jegyző az átruházott hatáskörben hozott döntésekről - eltérő rendelkezés hiányában - a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni kötelesek.”

2. §

A Rendelet 53. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 4. melléklet tartalmazza a bizottságokra, az 5. melléklet a polgármesterre, a 6. melléklet a társulás tanácsára, a 8. melléklet a jegyzőre átruházott hatásköröket.”

3. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §

A Rendelet 4. mellékletében a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzéke a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete alapján dönt a helyi jelentőségű védett természeti értékek esetében és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken fák kivágása, csonkolása egyedi engedélyezéséről.”

5. §

A Rendelet 5. melléklete a következő 17. ponttal egészül ki:
„17. Előzetes hozzájárulását adja a korlátozottan forgalomképes és az üzleti önkormányzati vagyonnak az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. §-a szerinti hat hónapon túli hasznosításához.”

6.§

A Rendelet a 2. melléklettel egészül ki.

7. §

Hatályát veszti a Rendelet 4. mellékletében a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottságra átruházott határkörök jegyzékének 4. pontja.

8. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. július 16-án hatályát veszti.
(2) Az 1-2. § és a 6. § 2014. július 15-én lép hatályba.


Kőszeg, 2014. június 24.Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző


1. melléket a 27/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


AZON ELŐTERJESZTÉSEK KÖRE, AMELYEKET BIZOTTSÁG NYÚJT BE


1. Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság

1.1. A polgármester illetményének, jutalmának megállapítása.
1.2. Az alpolgármester tiszteletdíjának, jutalmának megállapítása.
1.3. Képviselők tiszteletdíjának, juttatásainak megállapítása.
1.4. Képviselői összeférhetetlenség, méltatlanság kivizsgálásáról szóló előterjesztés.
1.5. A képviselői vagyon-nyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás megindítása.
1.6. Az éves vagyongazdálkodási irányelvek meghatározása.
1.7. A képviselő személyes érintettsége bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának kivizsgálása.


2. Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2.1. Közterület elnevezése, valamint elnevezésének megváltoztatása