28/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 7. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„f) a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény általános iskolájában és speciális szakiskolájában:
tízórai 80,- Ft
ebéd 290,- Ft
uzsonna 80,- Ft
napi 450,- Ft

g) a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kollégiumában:
reggeli 130,- Ft
tízórai 80,- Ft
ebéd 290,- Ft
uzsonna 80,- Ft
vacsora 235,- Ft
napi 815,- Ft”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2014. augusztus 28.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(Az alaprendelet egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegét lsd. a "hatályos" rendeletek között.)