31/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Közterület-rendelet) 11.§ (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
„d) közterület-használatával összefüggésben benyújtott panasz vagy közérdekű bejelentés alaposnak bizonyul.”

2. §

A Közterület-rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a közterület-használattal összefüggésben panasz vagy közérdekű bejelentés érkezik, annak elbírálásáig az engedély azonnali hatállyal visszavonható. Az engedély visszavonásával egyidejűleg rendelkezni kell a közterület-használati díj időarányos részének visszafizetéséről. Az engedély visszavonásával egyidejűleg a polgármester kötelezi a közterület-használót a közterület-használat haladéktalan megszüntetésére.”

3. §

A Közterület-rendelet 14. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
14.§ (7a) bek „Vendéglátóipari előkert 8 és 24 óra között működtethető, kivéve a 10. mellékletben meghatározott rendezvények idején. Vendéglátóipari előkertben állandó, vagy alkalmi jelleggel hangosító berendezés üzemeltetése, rádió- és televízióadás közvetítése, zene, élőzene szolgáltatása tilos.”


4. §

Ez a rendelet 2014. szeptember 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2014. augusztus 28.Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve a Városháza hirdetőtábláján.
A rendelet kihirdetésének a napja: 2014. augusztus 29.
A rendelet hatályba lépésnek a napja: 2014. szeptember 15.
A rendelet hatályon kívül helyezésének a napja: 2014. szeptember 16.

Kőszeg, 2014. augusztus 29.
Dr. Zalán Gábor
jegyző
(Az alaprendelet hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a "hatályos" rendeleteknél.)