36/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51. § A külön rendeletben megállapított havi tiszteletdíj egésze a jogosultakat abban az esetben illeti meg, ha az adott hónapban tartott rendes képviselő-testületi ülésen, valamint a személy szerint illetékes bizottság rendes ülésén részt vettek. Amennyiben valamely ülésen nem, vagy az ülés idejének kevesebb mint felén voltak jelen, e tényt - a jelenléti ív és a jegyzőkönyv másolatával alátámasztva - a jegyzőkönyvvezető jelzi a polgármesternek. A polgármester - átruházott hatáskörben - a képviselő adott hónapra eső tiszteletdíjának összegét annak 50%-ától 100 %-áig terjedő mértékben csökkentheti. A hiányzás következményei alól a jogosult a polgármesterhez, valamint a bizottsági elnökhöz előzetesen megtett, alapos indokkal ellátott bejelentés esetén mentesül.”

2. §

A Rendelet 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre a megjelölt - képviselők és nem képviselő tagok - összetétellel:
a) Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság, tagjainak száma: 4+3 fő
b) Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, tagjainak száma: 4+3 fő
c) Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, tagjainak száma 4+3 fő.
A belső használatra szánt ügyiratokban és előterjesztéseken a bizottságok következő rövidített elnevezései is használhatóak: Pénzügyi Bizottság, Humánerőforrás Bizottság, Városfejlesztési Bizottság.”

3. §

A Rendelet 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester illetményét, költségtérítését a képviselő-testület a jogszabály keretei között határozza meg.”

4. §

A Rendelet 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § (1) A képviselő-testület 1 fő főállású alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármester jutalmáról - a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság javaslatára -, valamint illetményének, költségtérítésének mértékéről a képviselő-testület dönt.”

5. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. §

A Rendelet 2. melléklet 1.1. és 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.1. A polgármester jutalmának megállapítása.
1.2. Az alpolgármester jutalmának megállapítása.”

7. §

A Rendelet 3.§ (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
„f) települési önkormányzati képviselőtől.”8. §

A Rendelet a következő, Határozathozatal alcímet követő 42/A. §-sal egészül ki:
„42/A. § (1) Határozat meghozatalát kezdeményezheti
a) a polgármester,
b) a képviselő,
c) a képviselő-testület bizottsága,
d) a jegyző.
(2) A képviselő és a bizottság az indítványt a polgármesterhez nyújtja be. A polgármesternek vagy a jegyzőnek az indítványt közvetlenül a képviselő-testülethez kell előterjesztenie.
(3) A határozati javaslat szakmai előkészítése a jegyző feladata.”

9. §

A Rendelet 5. melléklete a következő 18. ponttal egészül ki:
„18. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) rendeletében meghatározott behajtási engedélyek kiadásáról.”

10. §

A Rendelet 15. §-ában, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (3) bekezdésében, 48. §-ában és 49. §-ában a „Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság” szöveg lép.

11. §

Hatályát veszti a Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a..

12. §

E rendelet 2014. október 21-én 17 óra 30 perckor lép hatályba és 2014. október 22-én hatályát veszti.


Kőszeg, 2014. október 21.
Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző1. melléket a 36/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


A BIZOTTSÁGOK FELADATKÖRÉRŐL


1. Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

1.1. Feladatkörébe tartozik a rendelettervezetek véleményezése.
1.2. Véleményezi az alpolgármester illetményére tett javaslatot, valamint javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester jutalmazására minden év december végéig.
1.3. Kivizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyeit.
1.4. Közreműködik a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításában.
1.5. Véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szerződéseket.
1.6. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatait.
1.7. A képviselő személyes érintettsége bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának kivizsgálása.
1.8. Feladatkörébe tartozik az éves költségvetés koncepciójának, rendelettervezetének a véleményezése.
1.9. Ellenőrzi az előző évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), folyamatosan figyelemmel kíséri a tárgyévi költségvetés időarányos teljesítését.
1.10. Kontrollálja az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának szabályszerűségét.
1.11. Az önkormányzatnál és intézményeinél:
1.11.1. véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
1. 11.2. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre; a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
1.11.3. vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
1.11.4. kezdeményezi a képviselő-testületnél a közös önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzat intézménye vonatkozásában pénzügyi-gazdasági ellenőrzés megtartását, javaslatot tesz az ezt elvégző szakértő vagy szervezet megjelölésére;
1.11.5. javaslatot tesz a közös önkormányzati hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél belső vagy külső szerv által végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzés megállapításai alapján az adott ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítására, a szükségessé vált intézkedések megtételére.
1.12. A közrend, közbiztonság és a bűnmegelőzés terén együttműködik az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel a sértetté válás megelőzésében.

2. Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

2.1. Kiemelt feladata a városfejlesztés és a városrendezés, a közlekedés és hírközlés kérdései, a kommunális szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos feladatok, az energiaszolgáltatás kérdései, a természeti és épített környezet védelme, városunk műemlékeinek védelme.
2.2. Feladatkörébe tartozik: a vagyonmérleg értékelése, az önkormányzat gazdasági vállalkozásainak létrehozásával kapcsolatos döntések előkészítése, a privatizációs tervek és folyamat értékelése, az önkormányzat tulajdonával összefüggő ügyek és a velük való gazdálkodás.
2.3. Közreműködik a város idegenforgalmi stratégiájának és fejlesztési programjainak megalkotásában és véleményezésében.
2.4. Feladatkörébe tartozik: a természeti környezet védelme, a természettel összhangban lévő fenntartható fejlődés követelményeinek érvényre juttatása a város programjaiban, beruházásaiban és a képviselő-testület által alkotott rendeletekben.


3. Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészség-
ügyi és Sport Bizottság

3.1. Közreműködik:
3.1.1. a város köznevelési intézményei helyi feltételeinek szervezésében, az ifjúsági- és sportügyek képviseletében és támogatásában,
3.1.2. a közművelődés helyi feltételeinek tervezésében, hosszú távú koncepciójának kialakításában, a közművelődés és kulturális igények feltárásában,
3.1.3. a város testvérvárosi és egyéb külkapcsolatainak alakításában,
3.1.4. a képviselő-testület köznevelésre, közművelődésre, helyi televízióra, sajtóra, sportra, nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó előterjesztések, határozati javaslatok elkészítésében,
3.1.5. a társulásban fenntartott, a városban működő köznevelési intézményeket érintő döntések előkészítésében,
3.1.6. a gyermek és ifjúságvédelmi, családsegítő tevékenységben,
3.1.7. az egészségügyi, valamint a szociális alap- és szakellátás feladat- és intézményrendszerének szervezésében,
3.1.8. elemzi és véleményezi az egészségügyi és szociális alapellátás, valamint szakellátás helyzetét, hatékonyságát.


3.2. Feladatkörében rendszeresen együttműködik:
3.2.1. a városban működő nem önkormányzati fenntartású köznevelési, szociális intézményekkel,
3.2.2. a városban működő, önszerveződő közösségekkel,
3.2.3. a sport egyesületekkel,
3.2.4. az egészségügyben és a szociális ellátásban érdekelt vállalkozásokkal,
3. 2.5. hatóságokkal, civil és karitatív szervezetekkel,
3.2.6. az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel a drogellenes intézkedésekben és az ifjúságvédelemben, az elkövetővé válás megelőzésében, a bűnmegelőzési szervezet fejlesztése terén, a város polgárai elvárásainak és a jogszabályok előírásainak képviseletében.
3.3. Részt vesz az önszerveződő közösségek önkormányzati támogatási ügyeinek lebonyolításában.
2. melléklet a 36/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


AZON ELŐTERJESZTÉSEK KÖRE,
AMELYEKET A BIZOTTSÁGOK VÉLEMÉNYEZÉSÉVEL NYÚJTHATÓK BE


1. Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság1.1. Az önkormányzat gazdasági programja.
1.2. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezet.
1.3. Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, zárszámadásának és rendeletének megállapítása, módosítása.
1.4. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló.
1.5. Bármely, költségvetést érintő előterjesztés.
1.6. Önkormányzati jelvények, kitüntetések, elismerő címek adományozása.
1.7. Eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál.
1.8. A képviselő-testület által kezdeményezett helyi népszavazás kiírása.
1.9. Az alakuló ülést kivéve a képviselő-testület szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt választási, kinevezési, megbízási ügyek.
1.10. Rendelettervezetek, módosítások, kiegészítések.
1.11. Nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás.
1.12. Testvérvárosi szerződés megkötése.
1.13. Önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb szerződések megkötése.
1.14. Önkormányzati érdekszövetséghez való csatlakozás.
1.15. Intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltoztatása.
1.16. A képviselő-testület általi hitel felvétel, kötvény kibocsátása.
1.17. A pénzügyi vonzattal járó pályázatok benyújtása.
1.18. A címzett, illetve a céltámogatások, valamint működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
1.19. Az önkormányzati vagyonalap és a lakásprivatizációs számla felhasználásáról szóló döntések.
1.20. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak meghatározása, vagyonkoncepció kialakítása.
1.21. A városi rendőrkapitány éves tájékoztatója.
1.22. A közrend, közbiztonság tárgyában készült előterjesztések.
1.23. Közbiztonsági feladatkörű, önkormányzati alapítású közalapítványok éves beszámolóival és a velük kapcsolatos egyéb képviselő-testületi előterjesztések.

2. Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság2.1. Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, zárszámadásának és rendeletének megállapítása.
2.2. A közigazgatási határ kiigazítása, valamint jogszabályban meghatározott körben a földrajzi nevek megállapítása, megváltoztatása.
2.3. A rendezési program megállapítására, a rendezési tervek jóváhagyására, illetőleg a belterületi határvonal megállapítására vonatkozó előterjesztések.
2.4. Az építésügyi igazgatás körébe tartozó helyi társadalmi viszonyok rendezésére vonatkozó rendelettervezet.
2.5. Az önkormányzat gazdasági programja.
2.6. A környezet- és természetvédelmi tárgyú helyi szabályok megállapítása, egyedi döntések meghozatala.
2.7. A városi energetikai stratégia elfogadása.
2.8. Turisztikai tárgyú előterjesztések.
2.9. Az üzleti vagyon hasznosításával kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogosultság gyakorlása 5 millió forintos értékhatár felett, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanok esetében 10 millió forint értékhatár felett.
2.10. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak meghatározása, vagyonkoncepció kialakítása.
3. Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság3.1. Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, rendeletének és zárszámadásának megállapítása.
3.2. A közművelődési, köznevelési intézmények alapítása, megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltoztatása.
3.3. A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységgel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési, fenntartási és működtetési feladatokkal kapcsolatos előterjesztések.
3.4. Az önkormányzat gazdasági programja.
3.5. Megállapodás külföldi önkormányzattal való kulturális, köznevelési és sport együttműködésről.
3.6. A köznevelési tevékenységgel, valamint a sporttal kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési, fenntartási és működtetési feladatokkal kapcsolatos előterjesztések.
3.7. Az önkormányzat által kiírt közművelődési, köznevelési intézményvezetői állások pályázati feltételeinek meghatározása, a benyújtott pályázatok véleményezése, valamint az intézményvezetőkkel kapcsolatos alapvető munkáltatói döntések.
3.8. A képviselő-testület által elrendelt vizsgálat, beszámoltatás alkalmával a köznevelési intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló.
3.9. Más intézményfenntartóval kötött köznevelési megállapodások.
3.10. Feladatkörében a címzett, illetve a céltámogatások igénylésére javaslat.
3.11. A kulturális, sport illetve köznevelési feladatkörű önkormányzati alapítású közalapítványok éves beszámoltatása és a velük kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések előkészítése.
3.12. Egészségügyi és szociális intézmény alapítása, megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltoztatása, szakmai és gazdálkodási beszámolója.
3.13. Szociálpolitikai és lakásügyi tárgyú rendelet-tervezetek.
3.14. Egészségügyi és szociális vállalkozásokkal kapcsolatos ügyek.
3.15. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása.
3.16. Az egészségügyi és szociális feladatkörű önkormányzati alapítású közalapítványok beszámolója.
3.17. Egészségügyi alap- és szakellátást biztosító vállalkozások előterjesztései.
3.18. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak meghatározása, vagyonkoncepció kialakítása.

3. melléklet a 36/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK1. Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

1.1. Lebonyolítja a képviselő-testület titkos szavazásait.
1.2. Az önkormányzat költségvetési szerveinél pénzügyi-gazdasági ellenőrzést végez.
1.3. Koordinálja a közbiztonság és a bűnmegelőzés helyi feladatait.


2. Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

2.1. Dönt a városrehabilitációs támogatások odaítéléséről.
2.2. Gyakorolja az üzleti vagyon hasznosításával kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogosultságot 5 millió forintos értékhatárig, illetve az elővásárlási joggal érintett ingatlanok esetében 10 millió forint értékhatárig.
2.3. Hozzájárul az önkormányzati vagyon szerződött vagyonkezelők általi felújításához, az azokon tervezett beruházásokhoz.

3. Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

3.1. Jóváhagyja az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi intézményeinek szervezeti és működési szabályzatát, éves munkaterveit.
3.2. Felügyeli a Kőszeg és Vidéke című önkormányzati tulajdonú időszaki lap pártatlanságát, szerződésszerű működését, eltérés esetén eljárást kezdeményez a képviselő-testületnél.
3.3. Jóváhagyja a társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat.
3.4. A „Jó tanuló, jó sportoló” elismerésre történő felhívások kibocsátása, a felterjesztések elbírálása és javaslattétel elkészítése a polgármester felé.
3.5. Véleményezi a Kőszeg Város és Térsége Társulása által fenntartott köznevelési, szociális, egészségügyi intézményekkel kapcsolatban az önkormányzat képviselő-testületéhez megküldött dokumentumokat.
3.6. Meghatározza a megüresedett önkormányzati bérlakások bérbeadásának módját.
3.7. Kijelöli az önkormányzati bérlakások bérlőit.