38/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2014. évi költségvetését
2 188 484 E Ft költségvetési bevétellel
2 578 749 E Ft költségvetési kiadással
390 265 E Ft hiánnyal
4 398 E Ft finanszírozási kiadással
394 663 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.
A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 521 751 E Ft
 működési célú központi bevételek 774 114 E Ft
 átengedett központi bevételek 29 671 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 131 745 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 457 281 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 112 489 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 366 620 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 234 744 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 17 350 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 731 203 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 188 484 E Ft

Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 299 096 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 79 717 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 745 293 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 589 574 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 70 180 E Ft
 céltartalék 26 316 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 35 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 810 141 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 76 279 E Ft
 fejlesztési kiadások 667 054 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 15 470 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 2 450 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 35 E Ft
 céltartalék 7 320 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 768 608 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 578 749 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 352 860 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 37 405 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 390 265 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2013. évi pénzmaradvány 275 977 E Ft
 fejlesztési célú 2013. évi pénzmaradvány 118 686 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 4 398 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 4 398 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 390 265 E FtAz 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”


3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2014. november 27.

Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző


(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)