10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés teljesítéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 1 880 462 E Ft
Módosított előirányzat 2 270 446 E Ft
Teljesítés 2 167 837 E Ft


2. A 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Belső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 336 860 E Ft
Módosított előirányzat 407 228 E Ft
Teljesítés 407 228 E Ft


Külső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 0 E Ft
Módosított előirányzat 25 139 E Ft
Teljesítés 25 139 E Ft


A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.3. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 217 322 E Ft
Módosított előirányzat 2 673 276 E Ft
Teljesítés 2 275 360 E Ft


4. A 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

Eredeti előirányzat 0 E Ft
Módosított előirányzat 29 537 E Ft
Teljesítés 4 398 E Ft


A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.5. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

A képviselő-testület a 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 173 113 E Ft
 működési célú önkormányzati támogatások 843 567 E Ft
 működési célú támogatások áht-n belül 121 819 E Ft
 közhatalmi bevételek 419 531 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 56 106 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 614 136 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 20 691 E Ft
 felhalmozási célú önkormányzati támogatások 238 480 E Ft
 felhalmozási célú támogatások áht-n belül 264 520 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 162 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 25 848 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 553 701 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 167 837 E Ft
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 298 524 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 84 547 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 722 824 E Ft
 műk c tám áht-n belülre, kívülre, elvonások, befizetések 619 268 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 43 901 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 34 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 769 030 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
 felújítások 42 943 E Ft
 beruházások 448 583 E Ft
 felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre 13 970 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 800 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 34 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 506 330 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2 275 360 E Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.6. A 2014. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2014. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár 2 415 E Ft
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 387 E Ft
Kőszegi Városi Múzeum - 41 E Ft
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 10 173 E Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 307 512 E Ft
2014. évi maradvány összesen: 320 446 E Ft

Kőszeg Város Önkormányzata felhasználható: 294 947 E Ft,
így az önkormányzat és intézményei 2014. évi felhasználható maradványa: 307 922 E Ft


A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

A képviselő-testület az intézmények 2014. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 2 415 E Ft maradványából 228 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 2 187 E Ft felhasználását a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 387 E Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi.
A Kőszegi Városi Múzeum képződött – 41 E Ft negatívum kigazdálkodását a képviselő-testület elrendeli.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 10 173 E Ft pénzmaradványából 810 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi, a fennmaradó 9 363 E Ft szabad maradvány felosztását a finanszírozó önkormányzatok között elrendeli. A szabad maradványból Velem községi Önkormányzatot 307 989 Ft, Bozsok községi Önkormányzatot 232 343 Ft illeti meg az eredeti finanszírozási arányban felosztva, amelynek visszautalását elrendeli. A Kőszeg Város Önkormányzatát megillető 8 822 612 Ft-ból 6 700 000 Ft visszavonásra kerül, további 2 122 612 Ft pedig karbantartási feladatokra felhasználható.
Az önkormányzat 307 512 E Ft maradványából 294 947 E Ft a 2014. évben képződött, felhasználható maradvány, amelyből 250 411 E Ft felhasználása az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló …/2015. (II. 13.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 44 536 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, illetve feladatokra a 7. melléklet szerint engedélyezi.
(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kőszeg, 2015. április 28.


(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)

Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző