3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1-6. § és 9-15. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 7-8. §-ai tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A város címere, a címer használata

1. A város címere

1.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzata által használt címer lényegében azonos III. Frigyes császár által a városnak 1446-ban adományozott címerrel. A címer szabályos kerekített oldalú háromszögű pajzs alakú. A pajzs a pajzsláb magasságában jobbról balra a pajzs alsó széléig négy ívesen lefutó hullámvonallal zöld színű pajzstalpra és kék színű mezőre osztott. A pajzstalpon kétoldalt a pajzsderékig ezüstözött, három-három oromzattal és egy-egy aranyozott felhúzott rostélyú kapuval áttört várfal középen bástyatalapzatból kinövő, a pajzsfőig érő, három oromzattal ellátott kerek bástyatornyot fog közre, amit a várfal oromzatának magasságában háromágú nyitott leveles aranykorona övez. A szélesedő ormos bástyafőt csúcsban végződő vörös bástyasisak zárja le, rajta arany gombbal és a pajzs felső széléig érő zárócsúccsal. A várfalak és a bástyatorony felülete feketével kváderezett, a bástyát három (egy a korona és a bástyafő, kettő a korona és a bástyatalapzat között), a várfalak ormait egy-egy körben végződő rövid szár alakú fekete mesterjegy töri át. (1. melléklet)
(2) A címert kétoldalt egy-egy térdeplő helyzetű pajzstartó angyal egészítheti ki. A jobb oldali lefelé tekintő angyal ruházata és a bal oldali felfelé tekintő angyal szárnyai vörös, a baloldali angyal ruházata és a jobb oldali angyal szárnyai zöld színűek. A címer kiegészítő tartozékaként a pajzs alatt, annak alsó szélével párhuzamos arany színű szalagon kék betűkkel (zászlón alkalmazva ezüst szalagon fekete betűkkel) „ADIUTORIUM NOSTRUM DEUS” felirat is elhelyezhető. (A szalag szövege magyarul: „Isten a mi segítségünk”.) (2. melléklet)
(3) A címer lényeges elemeinek megtartásával különleges esetekben használható más stílusú (pl. barokk) vagy más pajzsú (pl. ovális) változatban, ezüsttel vagy arannyal damaszkolt mezővel, más elrendezésű pajzstartókkal is.

2. §

(1) A város címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
(2) Amennyiben nincsen lehetőség a város címerének színhű ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, grafikai sokszorosításra alkalmas egyszínű rajz esetében a címerkép kontúrjaival, vagy a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megfelelően történhet.


2. A város címere használatának köre és szabályai

3. §

(1) A város címerét természetes személyek, jogi személyek és más szervezetek tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben engedéllyel használhatják, így különösen az általuk készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken a címer méltóságának megtartása mellett.
(2) A város címere díszítő és utaló jelképként engedély nélkül használható fel az alábbi célokra és helyeken úgy, hogy az állami címer jelentőségét ne sértse vagy kisebbítse:
a) az önkormányzat pecsétjén és a körbélyegzőjén,
b) a város zászlóján és annak változatain,
c) az önkormányzati szervek épületein és helyiségeiben,
d) a városban lévő intézmények helyiségeiben,
e) az önkormányzat, vagy intézményei által megjelentetett kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon (pl. díszplakett),
f) az önkormányzat által adományozott címek, díjak és elismerések plakettjein, oklevelein,
g) önkormányzati levélpapírok fejlécén, az önkormányzati képviselők és tisztségviselők névjegykártyáján, a képviselő-testület üléseinek meghívóján,
h) az önkormányzat protokolláris rendezvényein,
i) a városba vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán,
j) az önkormányzat jelvényein,
k) a nemzetiségi önkormányzatok hivatalos helyiségében.

4. §

(1) A címer használata díjmentes.
(2) A címer használata csak akkor engedélyezhető,
a) ha a kérelmező természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye vagy fióktelepe Kőszeg közigazgatási területén található, vagy
b) tevékenysége, működése Kőszeghez kötődik, ha a kérelmező nem felel meg az a) pontban foglaltaknak.
(3) Kőszeg polgárainak közösségéhez való tartozás kifejezésére, annak eszközeként jelvény formájában magánszemélyek is használhatják a város címerét, a címer tekintélyének megőrzése mellett.
(4) A város címerét védjegyként sem önkormányzati, sem más szervek nem használhatják.

5. §

(1) A város címerének használatára vonatkozó kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani, aki a címerhasználat engedélyezéséről, valamint az engedély visszavonásáról átruházott hatáskörben dönt.
(2) A város címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,
b) a címerhasználat célját,
c) az előállítani kívánt mennyiséget,
d) a forgalomba hozatal, terjesztés módját,
e) a címer használatának időtartamát,
f) a címert hordozó tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképét stb.),
g) a felhasználásért felelős személy, nevét.
(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) a jogosult nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,
b) a címerhasználat célját,
c) az előállítható mennyiséget,
d) a forgalomba hozatallal, terjesztéssel kapcsolatos kikötéseket,
e) a címerhasználat érvényességének időtartamát,
f) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,
g) a címerhasználattal kapcsolatos esetleges egyéb feltételeket, kikötéseket és előírásokat,
h) a címerhasználatért felelős személy megnevezését.
(4) A címerhasználat
a) a kérelmező működési idejének időtartamára,
b) tevékenység folytatásának időtartamára,
c) meghatározott időpontig történő felhasználásra,
d) egy alkalomra,
e) meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy
f) határozatlan időre
engedélyezhető.
(5) Nem adható engedély, valamint a már kiadott engedélyeket vissza kell vonni, ha a címer használatának módja vagy körülményei az önkormányzat vagy a város lakosságának jogát, jogos érdekeit, a címer, mint önkormányzati jelkép méltóságát sértenék vagy veszélyeztetnék, illetve sértik vagy veszélyeztetik, továbbá a címerhasználat jogszabályba ütközik.

6. §

(1) A címer használatára vonatkozó engedély jogosultja az engedély által meghatározott módon és célra használhatja a címert.
(2) A címer használatára vonatkozó engedély jogosultja az engedélyezett címerhasználatot másra nem ruházhatja át.
(3) Az engedélyezett címerhasználat ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.


II. Fejezet
A város zászlója, lobogója

3. A zászló (lobogó) leírása

7. §

(1) Kőszeg város zászlója (lobogója) fekvő téglalap alakú, oldalainak aránya 1:2, aranysárga színű, egyik oldalán középen a város címerével.
(2) A város zászlóját a nemzeti zászlóval együtt állandó jelleggel ki kell tűzni a Városháza épületére és a Jurisics vár bejáratára.
(3) A város zászlója (lobogója)
a) nemzeti ünnepek alkalmával a Magyarország zászlajával (lobogójával) együtt, azonos nagyságban úgy, hogy ezen zászló jelentőségét ne csökkentse,
b) az Európai Unió közös ünnepei, eseményei, vagy magas rangú tisztségviselőinek jelenlétében az uniós zászlóval, a város életében jelentős rendezvények alkalmából más hivatalos zászlókkal együtt,
c) a városi ünnepek alkalmával és a képviselő-testület ülésein önállóan,
d) több település részvételével tartott rendezvényen megkülönböztetésül,
e) jelentős gyászesemény alkalmával az országzászló rúdján félárbocra eresztve,
f) a város nemzetközi kapcsolataiban cserezászlóként,
g) a polgármester irodájában a nemzeti és az uniós zászlóval együtt,
h) a Városháza helyiségeiben és rendezvényein asztali zászlóként
használható.
(4) A város zászlója (lobogója) a polgármester külön engedélyével használható fel a (3) bekezdésen kívüli esetekben. A zászló előállításának és használatának engedélyezésére a város címerére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(5) A nemzeti és városi zászló (lobogó) vízszintes keresztrúdról lelógó, függőleges helyzetben való alkalmazása az asztali zászlók kivételével nem megengedett.

4. Az épületek és közterületek ünnepi fellobogózásának rendje

8. §

(1) A nemzeti ünnepeken és november 6-án a Város Napján az Országzászlótól a Fő térig terjedő útszakaszon, a Fő téren és a Jurisics téren található minden második közterületi lámpaoszlopra a nemzeti és a városi, valamint az alkalomnak megfelelően az uniós zászlót ki kell tűzni az ünnepnapot megelőző nap 12 órától, az azt követő nap 12 óráig.
(2) A város polgármestere az (1) bekezdésben felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti a város közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását.
(3) Egyházak, társadalmi-, valamint egyéb szervezetek jelentős események alkalmából kérhetik a polgármestertől a fellobogózás elrendelését.
(4) Társadalmi méretű tragikus esemény, tömegszerencsétlenség, valamint köztiszteletben álló személyeknek, így különösen Magyarország közjogi méltóságainak, az Országgyűlés Kőszeg városhoz köthető tagjainak, az önkormányzati képviselőknek elhunyta esetén a polgármester elrendelheti a Városháza gyászlobogóval való fellobogózását.
(5) Az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő épületeket kezelőik kötelesek fellobogózni. A közterületek zászlókkal való feldíszítéséért a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. felelős.


III. Fejezet
A polgármesteri díszlánc

9. §

(1) A polgármesteri díszlánc Kőszeg Város Önkormányzatának városi jelképe.
(2) A polgármesteri díszlánc 100 cm hosszúságú, a város történelmi pecsétjeit tartalmazó díszlánc, középső medáljának hátoldalán „ALAPÍTOTTA KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A.D. 2005.” vésettel.
(3) Kőszeg város polgármestere a nemzeti és városi ünnepeken, vagy egyéb, hivatala ellátásával kapcsolatos ünnepélyes alkalmakkor, mint a képviselő-testület alakuló ülésén (eskütétele után), az önkormányzat által alapított kitüntető címek, díjak és elismerések átadásakor, állampolgári eskütételkor stb. polgármesteri díszláncot visel.


IV. Fejezet
Kőszeg névhasználatának szabályozásáról

5. A „Kőszeg” névnek és a név toldalékos formájának felvétele és használata

10.§

(1) A „Kőszeg” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: településnév) természetes személyek, jogi személyek és más szervezetek tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben engedéllyel használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat), így különösen üzlet vagy építmény elnevezésében, rendezvény címében, továbbá védjegyben vagy termékmegjelölésére.
(2) A névhasználat akkor is engedélyköteles, ha az (1) bekezdésben meghatározott kifejezés akár szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen elválasztással jelenik meg.
(3) Nem engedélyköteles
a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,
b) a költségvetési szervek névhasználata,
c) Kőszeg Város Önkormányzata részvételével működő önkormányzati társulás névhasználata,
d) az önkormányzat és az önkormányzati szervek, valamint az államigazgatási szervek névhasználata,
e) az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság névhasználata,
f) a domain névvel, sajtótermékkel és médiaszolgáltatással kapcsolatos névhasználat,
g) az egyházak névhasználata.

11. §

(1) A névhasználat díjmentes.
(2) A névhasználat csak akkor engedélyezhető,
a) ha a kérelmező természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye vagy fióktelepe Kőszeg közigazgatási területén található, vagy
b) tevékenysége, működése Kőszeghez kötődik, ha a kérelmező nem felel meg az a) pontban foglaltaknak.


6. A névhasználat engedélyezése

12. §

(1) A névhasználatra vonatkozó kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani, aki a névhasználat engedélyezéséről, valamint az engedély visszavonásáról átruházott hatáskörben dönt.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,
b) a kérelmezett névhasználat célját és módját,
c) a kérelmező tevékenységi körét,
d) a kérelmezett névhasználat időtartamát,
e) a dísz- vagy emléktárgy, jelvény, embléma vagy termék tervét, amennyiben annak megjelölését szolgálná a településnév,
f) a felhasználásért felelős személy nevét.
(3) A névhasználati engedélynek tartalmaznia kell:
a) a jogosult nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,
b) az engedélyezett névhasználat célját és módját,
c) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,
d) az engedélyezett névhasználat időtartamát,
e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,
f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges egyéb feltételeket, kikötéseket és előírásokat,
g) a névhasználatért felelős személy megnevezését.
(4) A névhasználat
a) a kérelmező működési idejének időtartamára,
b) tevékenység folytatásának időtartamára,
c) meghatározott időpontig történő felhasználásra,
egy alkalomra,
c) meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy
f) határozatlan időre
engedélyezhető.
(5) Nem adható engedély, amennyiben a tervezett névhasználat
a) jogszabályba ütközik,
b) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit sértenék vagy veszélyeztetnék,
c) a kérelem elbírálását megelőzően már engedélyezett névhasználattal azonos.
(6) A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha
a) a névhasználati engedély jogosultja a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,
b) a névhasználati engedély jogosultja az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi, vagy
c) az (5) bekezdésben meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek be.

13. §

(1) A névhasználati engedély jogosultja az engedély által meghatározott módon és célra használhatja a településnevet.
(2) A névhasználati engedély jogosultja az engedélyezett névhasználatot másra nem ruházhatja át.
(3) Az engedélyezett névhasználat ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.


V. Fejezet
A városi jelképek engedélyezett használatának nyilvántartása

14. §

Kőszeg város zászlójának (lobogójának), címerének és nevének használatával kapcsolatban kiadott engedélyek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.


VI. Fejezet
Záró rendelkezések

15.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről szóló 20/2005. (VI. 1.) számú rendelete, valamint az azt módosító 5/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet.

Kőszeg, 2016. február 11.


Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)