4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkciók szerint:
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés,
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
5. 031030 Közterület rendjének fenntartása
6. 041140 Területfejlesztés igazgatása
7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8. 041232 Start-munka program, téli közfoglalkoztatás
9. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
10. 045120 Út, autópálya építése
11. 045130 Híd, alagút építése
12. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
13. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
14. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
15. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
16. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
17. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
18. 061020 Lakóépület építése
19. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
20. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
21. 064010 Közvilágítás
22. 066010 Zöldterület-kezelés
23. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
24. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
25. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
26. 081043 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
27. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
28. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
29. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben
30. 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
31. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások.”

2. §

A Rendelet 2. § (3) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„n) nem kötelező pénzbeli szociális feladatok biztosítása (települési támogatás, Bursa Hungarica támogatás), városrehabilitációs kölcsön,”

3. §

A Rendelet 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jegyző jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő.”

4. §

A Rendelet 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület nyilvános ülése a (2) bekezdésben írt jegyzőkönyv elkészítése érdekében hangfelvételen rögzíthető.”

5. §

A Rendelet 54. § (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Akadályoztatás esetén az elnök teendőit az általa megbízott képviselő veszi át. A bizottságok ülései általában legkésőbb 14 óráig megkezdődnek és legfeljebb 6 óra az időtartamuk. Amennyiben a napirendi pontok száma azt indokolja, az időtartamot a bizottság egyszerű szavazással, vita nélkül legfeljebb 1 órával meghosszabbíthatja.
(4) Az együttes ülés időpontjában, helyében és napirendjében az érintett bizottságok elnökei állapodnak meg.”

6. §

A Rendelet 6. melléklet 4. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. A szociális ellátások keretében a Kőszegi Szociális Gondozási Központ útján az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, nappali ellátás (Idősek Klubja, nappali melegedő), az Idősek Otthona, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és a Család és Gyermekjóléti Központ biztosítása.
6. Szolgáltatás vásárlásával biztosítja az étkeztetési feladatok ellátását az alábbi köznevelési intézményekben: Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény és Tagintézményei, Újvárosi Óvoda és tagintézményei, Béri Balog Ádám Általános Iskola, Bersek József Általános Iskola és Tagintézményei.”

7. §

A Rendelet 7. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Kőszegi Sportegyesület”8. §

A Rendelet 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.


9. §

(1) A Rendelet 30. § (1) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe „30 napon” szöveg lép.
(2) A Rendelet 46. § (6) bekezdés g) pontjában az „észrevételét” szövegrész helyébe „jelzését” szöveg lép.
(3) A Rendelet 63. § (1) bekezdés h) pontjában a „Szervezési és Humánpolitikai Osztályába” szövegrész helyébe a „Jegyzői Irodájába” szöveg lép.
(4) A Rendelet 66. §-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatal” szöveg lép.


10. §

Hatályát veszti a Rendelet 10. § (6) bekezdésében az „az előterjesztés végén” szövegrész, a 17. § (3) bekezdése és a 6. melléklet 5. pontja.

11. §


Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. február 25.


Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

1. függelék a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez


„1. függelék a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez:

1. Kőszeg város testvértelepülései:
1.1. Vaihingen an der Enz (Németország)
1.2. Mödling bei Wien (Ausztria)
1.3. Senj (Horvátország)
1.4. Szenc (Szlovákia)
1.5. Nyitragerencsér (Szlovákia)

2. Kőszeg város tagja a „Jumelage” elnevezésű nemzetközi partnervárosi szövetségnek, továbbá a „Douzelage” elnevezésű Európa Uniós kisvárosi partnervárosi szövetségnek.

3. Kőszeg város tagja:
3.1. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének,
3.2. A Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesületnek.”

(A rendelet hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a "hatályos rendeletek"-nél.)