5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az étkeztetés intézményi térítési díja a Kőszegi Szociális Gondozási Központban: 654,- Ft/ellátási nap (áfával növelt).”

2. §

Az Szr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Az önkormányzat az Szt. 63. §-a szerinti házi segítésnyújtást a Kőszegi Szociális Gondozási Központ útján biztosítja.
(2) A házi segítségnyújtásban részesülő jogosult az egyéni szükséglet szerinti gondozásra.
(3) A házi segítségnyújtást az intézményvezető két alkalommal megtagadhatja, további esetben a jogviszonyt megszüntetheti, ha a segítségnyújtást kérő a szociális gondozót munkájában akadályozza (a lakásba felhívás ellenére sem engedi be, a gondozó testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít).
(4) A (3) bekezdésben foglaltakról az intézményvezetőnek jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) A házi segítségnyújtás intézményi óradíja a Kőszegi Szociális Gondozási Központban: 271,- Ft/óra.
(6) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 25%-át, amennyiben a házi segítségnyújtás mellett étkezés biztosítása is történik, úgy a 30%-át. Az ellátás igénybevétele ingyenes, amennyiben a házi segítségnyújtásban részesülő havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-át.
(7) A személyi térítési díjat havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézménybe.”

3. §

Az Szr. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kőszegi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj: 129,- Ft/nap, a horvátzsidányi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj: 124,- Ft/nap.”

4. §

Az Szr. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Aki az 5/E. §-ban foglalt feltételek alapján nyújtott települési támogatást 2016. február 29-ig igénybe vette, annak 2016. évben egy alkalommal gyermekenként további 3.000,- Ft települési támogatás adható.”

5. §


(1) Az Szr. 5/D. § (4) bekezdésében a „2015. március 1-től 199.915,- Ft” szövegrész helyébe a „2016. március 1-től 204.216,- Ft” szöveg lép.
(2) Az Szr. 5/E. §-ában a „7.000,- Ft” szövegrész helyébe a „10.000,- Ft” szöveg lép.
(3) Az Szr. 13. § (1) bekezdésében, 15. §-ában, 16. § (1)-(2) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében és 22. §-ában a „Szociális Gondozási Központ” szövegrész helyébe a „Kőszegi Szociális Gondozási Központ” szöveg lép.
(4) Az Szr. 18. § (2) bekezdésében a „95.510,- Ft/hó, 3.185,- Ft/nap” szövegrész helyébe a „99.750,- Ft/hó, 3.325,- Ft/nap” szöveg lép.
(5) Az Szr. 19. § (4) bekezdésében a „13.204,- Ft/hó, 440,- Ft/nap” szövegrész helyébe a „19.556,- Ft/hó, 652,- Ft/nap” szöveg lép.
(6) Az Szr. 19. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „15 %-a” szövegrész helyébe a „20 %-a” szöveg lép.
(7) Az Szr. 19. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „20 %-a” szövegrész helyébe a „25 %-a” szöveg lép.

6. §

Hatályát veszti az Szr. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és 10. alcíme.

7. §

Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. február 25.
Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester


(A rendelet hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a "hatályos rendeletek"-nél.)