6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Gyr.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat a Gyvt. 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást a Kőszegi Szociális Gondozási Központ által működtetett Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Család- és Gyermekjóléti Központ útján biztosítja.”

2. §

Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. február 25.
Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester

(A rendelet hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a letölthető formátumban.)