7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében és 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állami Főépítész, Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Vas Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság, Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Vagyongazdálkodási Központ, Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Vi-AK/14 jelű építési övezetben, kerítés létesítése TILOS, kivéve: közterület, közút és magánút telekhatárvonalán. Az építési övezeten belüli telekhatárokon csak maximum 1,50 méter magas zöld sövény létesíthető.”

2.§

A Rendelet 2. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:142 mezőjében az „SZ” szövegrész helyébe a „meglévő építmények kialakult, az új építmények szabadonálló” szöveg lép.

A Rendelet 2. melléklet A) pontjában foglalt táblázat F:142 mezőjében az „OTÉK szerint” szövegrész helyébe a „0-20” szöveg lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2016. február 25.

Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének a napja: 2016. február 26.
A rendelet hatályba lépésnek a napja: 2016. március 12. A rendelet hatályon kívül helyezésének a napja:2016. március 13.

(A rendelet hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a "hatályos rendeletek"-nél.)