9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények víz- és csatornadíjának elszámolásáról szóló 5/1992. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében, valamint a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990. (I. 31.) MT rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények víz- és csatornadíjának elszámolásáról szóló 5/1992. (V. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya a város közigazgatási területén lévő kizárólag önkormányzati tulajdonú lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre, illetőleg területre (a továbbiakban együtt: bérlemény) terjed ki.”

2.§

Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

”(3) A mellékvízmérővel nem rendelkező lakások esetén a fizetendő díjat a 2. § (2) bekezdése alapján számlázza a bérbeadó a bérlők részére.”

3.§

Az Ör. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

”(2) Ahol a mellékvízmérő nem helyezhető el, ott a díjmegtérítés a felek megállapodása szerinti átalányösszeg, amely az egész épületben mért éves vízfogyasztáshoz igazodik.”

4.§

(1) Az Ör. 2.§ (2) bekezdésében a ”kéthavonkénti” szövegrész helyébe az ”éves” szöveg lép.
(2) Az Ör. 3.§ (2) bekezdésében a ”kéthavonta” szövegrész helyébe az ”évente” szöveg lép.
(3) Az Ör. 8.§ (1) bekezdés első francia bekezdésében az ”egyes” szövegrész helyébe a ”vegyes” szöveg lép.

5.§

Hatályát veszti az Ör. 2.§ (3) bekezdése, a 3.§ (1) bekezdése, 9.§-a és 10.§ (2) bekezdése.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2016. március 31.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester

(A rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a "hatályos" rendeletetk között.)