11/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. – 8. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. – 10. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 48.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

1.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Behajtási rendelet) 3.§ (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A jelen rendelet hatálya alá tartozó azon területeken, amelyeket a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Parkolási rendelet) díjköteles várakozási területté jelölt ki, a behajtási és várakozási engedély mellett parkolójegy vagy parkolóbérlet birtokában lehet várakozni.”

(2) A Behajtási rendelet 3.§ (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(9) A Városház utcába, a Chernel utcába, a Diák sétányra, a Schneller, a Táblaház utcákba, a Jurisics térre, a Rajnis utcába behajtani áruszállítás céljából 6-tól 18 óráig, a Fő téri szervízútra 6-tól 12 óráig lehet. Az erről kiállított behajtási engedély egy naptári évre szól és megújításakor a kérelemhez csatolni kell a tevékenységre jogosító dokumentum másolatát is.

(10) Alkalmi behajtási és várakozási engedélyt kaphatnak egy nap, egy hét, vagy egy hónap időtartamra a rendelet hatálya alá tartozó területre az ott ideiglenes munkát végzők (pl. építkezés, tüzifa, fűrészelés, bútorszállítás) gépjárművei, valamint a kulturális, oktatási, szórakoztató és ünnepi programok idejére a vendégelőadók, árusok és az önkormányzat vendégei. Az alkalmi engedélyben fel kell tüntetni az igénybevétel várható kezdő és befejező időpontját.”

2.§

A Behajtási rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A behajtási, illetve a behajtási és várakozási engedélyeket az 1. melléklet, az alkalmi behajtási, illetve az alkalmi behajtási és várakozási engedélyeket a 2. melléklet szerinti nyomtatvány benyújtásával lehet igényelni. Az engedélyeket a gépjármű szélvédője mögött, jól látható és teljesen olvasható módon kell elhelyezni.”

3.§

A Behajtási rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2016. május 1. előtt kiadott behajtási, behajtási és várakozási, alkalmi behajtási, valamint alkalmi behajtási és várakozási engedélyek 2016. augusztus 31-én érvényüket vesztik. Jelen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő engedélyek kiadása iránti kérelmeket 2016. május 2. napjától lehet benyújtani.”

4.§

(1) A Behajtási rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Behajtási rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

5.§

A Behajtási rendelet 3.§-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Az Írottkő Natúrparkért Egyesület a „Csónaktömb területén egy darab behajtási és várakozási engedélyt vehet igénybe.
(8b) A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének dolgozói a Chernel u. 14. – 16. szám közötti közterületen kedvezményes éves bérlet birtokában jogosultak behajtani és várakozni.”

6.§

A Behajtási rendelet 5.§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki.

„(1a) Az egyes behajtási, illetve behajtási és várakozási engedélyeket a 3. melléklet tartalmazza.”

7.§

A Behajtási rendelet a 3. melléklettel egészül ki.

8.§

(1) Hatályát veszti a Behajtási rendelet 3.§ (3) és (4) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Behajtási rendelet 3.§ (7) bekezdésében a „A szálláshelyek engedélyeit megkülönböztető színben kell kiállítani.” szövegrész.

2. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

9.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Parkolási rendelet) 11.§-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Írottkő Natúrparkért Egyesület a „Csónaktömb területén egy darab kedvezményes éves bérlet megvásárlására jogosult.
(2b) A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének dolgozói a Chernel u. 14. – 16. szám közötti közterületen, valamint a Győry János utcában kedvezményes éves bérlet birtokában jogosultak várakozni.

10.§

(1) A Parkolási rendelet 2. melléklet B) pontjában foglalt táblázat B:2-3 mezőjében a „8.§ (1) bek szerint” szövegrész helyébe a „7.§ (1) bek szerint” szöveg lép.
(2) A Parkolási rendelet 2. melléklet B) pontjában foglalt táblázat B:4 mezőjében a „9.§ (2) bek, 11.§ (2)-(3) bek szerint” szövegrész helyébe a „7.§ (2) bek, 11.§ (2), (2a), (3) bek szerint” szöveg lép.


3. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2016. március 31.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)