12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2015. évi költségvetését
1 827 997 E Ft költségvetési bevétellel
2 123 345 E Ft költségvetési kiadással
295 348 E Ft hiánnyal
25 139 E Ft finanszírozási kiadással
320 487 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.
A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 030 138 E Ft
 közhatalmi bevételek 418 441 E Ft
 működési bevételek 166 823 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 22 550 E Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 637 952 E Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 146 180 E Ft
 Felhalmozási bevételek 26 515 E Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 350 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 190 045 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 827 997 E Ft


Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 302 543 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 86 761 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 626 444 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 38 547 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 662 844 E Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 1 717 139 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 185 204 E Ft
 felújítások 204 118 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 16 884 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 406 206 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 123 345 E Ft


Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 79 187 E Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 216 161 E Ft

Költségvetési egyenleg: - 295 348 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2014. évi pénzmaradvány 168 103 E Ft
 fejlesztési célú 2014. évi pénzmaradvány 152 384 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 25 139 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 25 139 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 295 348 E Ft


Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2015. december 31. napjától kell alkalmazni.


Kőszeg, 2016. április 28.
Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

(A mellékleteket és a függelékeket lsd. a letölthető formátumban.)