13/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 1 642 246 E Ft
Módosított előirányzat 1 827 997 E Ft
Teljesítés 1 861 337 E Ft


2. A 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §

Finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 250 411 E Ft
Módosított előirányzat 320 487 E Ft
Teljesítés 349 965 E FtA bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


3. A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
3. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 1 892 657 E Ft
Módosított előirányzat 2 123 345 E Ft
Teljesítés 1 990 261 E Ft
4. A 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
4. §

Eredeti előirányzat 0 E Ft
Módosított előirányzat 25 139 E Ft
Teljesítés 25 139 E Ft


A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.


5. A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
5. §

A képviselő-testület a 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
 működési célú önkormányzati támogatások 913 001 E Ft
 működési célú támogatások áht-n belül 106 550 E Ft
 működési célú saját bevételek 172 480 E Ft
 közhatalmi bevételek 450 642 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 22 529 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 665 202 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 26 576 E Ft
 felhalmozási célú önkormányzati támogatások 33 850 E Ft
 felhalmozási célú támogatások áht-n belül 112 330 E Ft
 felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 150 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 23 229 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 196 135 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 861 337 E Ft
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 287 568 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 81 963 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 599 610 E Ft
 műk c. egyéb tám áht-n belülre, kívülre,
elvonások, befizetések 662 555 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 28 703 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat 0 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 660 399 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 153 418 E Ft
 felújítások 161 010 E Ft
 felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre 14 434 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 1 000 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 0 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 329 862 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 990 261 E Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.6. A 2015. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. §

(1) A képviselő-testület a 2015. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár 1 308 E Ft
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 219 E Ft
Kőszegi Városi Múzeum 8 227 E Ft
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 14 025 E Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 172 123 E Ft
2015. évi maradvány összesen: 195 902 E Ft


A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az intézmények 2015. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 1 308 E Ft maradványából 1 308 E Ft, felhasználását a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 219 E Ft, felhasználását a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Városi Múzeum képződött 8 227 E Ft maradványából 2 524 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 5 703 E Ft felhasználását a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 14 025 E Ft pénzmaradványából 49 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi, a fennmaradó 13 976 E Ft szabad maradvány felosztását a finanszírozó önkormányzatok között elrendeli. A szabad maradványból Velem községi Önkormányzatot 455 E Ft, Bozsok községi Önkormányzatot 343 E Ft illeti meg az eredeti finanszírozási arányban felosztva, amelynek visszautalását elrendeli. A Kőszeg Város Önkormányzatát megillető 13 178 E Ft-ból 8 478 E Ft visszavonásra kerül, további 4700 E Ft felhasználását a 7. melléklet szerint engedélyezi
Az önkormányzat 172 123 E Ft maradványából 163 814 E Ft az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 8 309 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, illetve feladatokra a 7. melléklet szerint engedélyezi.
(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.


7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kőszeg, 2016. április 28.Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

(A mellékleteket, függelékeket és a könyvizsgálói jelentést lsd. a letölthető formátumban.)