14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségi rendszeréről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja az önkormányzat ügykörébe tartozó helyi adók hatékony beszedése, az eredményes végrehajtása, valamint az adóhátralékok csökkentése iránt elkötelezett személyi állomány ösztönzése, az önkormányzatot megillető adóbevételek növelése érdekében.

2. A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed az adóhatáskör cím-zettjére, valamint az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőkre, ideértve az adóügyi feladatokat ellátó osztály vezetőjét is.

2. Az anyagi érdekeltség forrása

3. §

Az anyagi érdekeltségi rendszerbe nem vonható be az az adóbevétel,
a) mely az adók rendes megfizetéséből – az esedékesség előtt vagy esedékességkor megfizetett adóbevételből – származik, vagy
b) melyet az adótartozással érintett adózó fizetési felszólítás alapján fizetett meg.

4. §

(1) Az anyagi érdekeltségi rendszerbe az adóhiány feltárása és beszedése tartozik.
(2) Adóhiánynak minősül az adózó terhére megállapított bevallani, bejelenteni elmulasztott adó, továbbá a bevallás, bejelentés alapján kivetett, kiszabott és az adóhatóság által utólag megállapított adó különbözete.
(3) Adóhiány feltárása alatt a (2) bekezdésben meghatározott adóhiány megállapítását kell érteni.
(4) Adóhiány beszedése a (2) bekezdésben meghatározott adó beszedését jelenti, akár végrehajtás útján is.

4. Az anyagi érdekeltség feltételei

5. §

Helyi adó esetében az anyagi érdekeltségre fordítható összeg a feltárt és beszedett adóhiány 30 %-a.

5. Az anyagi érdekeltségre fordítható összeg elkülönítése és felhasználása

6. §

Az anyagi érdekeltségi rendszerbe bevonható adóbevételekről az adóhatóság tételes nyilvántartást vezet, amely adónemenként csoportosítva tartalmazza az adóhiányt megállapító határozat számát és keltét, az adós adatait, a feltárt hiány összegét, a befizetések összegét és dátumát. A nyilvántartás alapján a tárgyévet követő év január 30-ig a jegyző – tárgyév december 31-i állapot szerinti – kimutatást készít.

7. §

(1) Az anyagi érdekeltségre fordítható összegből a 2. §-ban meghatározott személyeket érdekeltségi jutalék (a továbbiakban: jutalék) illeti meg.
(2) Az adóhatáskör címzettje jutalékának kifizetését a polgármester, az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők jutalékának kifizetését a jegyző engedélyezi.
(3) A jutalék összege
a) az adóhatáskör címzettje esetében az egy havi bruttó illetményének legfeljebb 100 %-ában,
b) a c) pont kivételével az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselő esetében az egy havi bruttó illetményének legfeljebb 200 %-ában,
c) az adóügyi feladatokat ellátó osztály vezetője esetében az egy havi bruttó illetményének legfeljebb 150 %-ában
állapítható meg. A jutalék megállapításánál annak járulékterheit is figyelembe kell venni.
(4) Amennyiben az anyagi érdekeltségre fordítható összeg nem nyújt fedezetet a (3) bekezdés szerint megállapított jutalék összegére, úgy a (3) bekezdésben meghatározott mértékeket azonos arányban kell csökkenteni.
(5) A jutalékot a költségvetés elfogadását követő 45 napon belül kell kifizetni.

8. §

(1) Nem fizethető jutalék annak a köztisztviselőnek, akit tárgyévben fegyelmi büntetéssel sújtottak.
(2) A köztisztviselő 30 munkanapot meghaladó távolléte esetén – kivéve a rendes szabadság időtartamát – a jutalékot arányosan csökkenteni kell.

6. A jutalék elvonása

9. §

A jutalékot a képviselő-testület részben vagy egészben elvonhatja
a) ha a szervezeten belüli belső ellenőr, munkafolyamatba épített ellenőrzés vagy külső szakértővel végrehajtott belső ellenőrzés során vagy
b) felügyeleti jellegű ellenőrzés során
az adóbeszedési tevékenységgel kapcsolatban jelentős hibák, hiányosságok merültek fel.
A hibák jelentőségének megítélése a képviselő-testület döntése alapján történik.

7. Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2015. évre vonatkozó jutalék kifizetésére e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jutalékot 2016. május 15-ig kell kifizetni.
(3) Hatályát veszti a Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat adóhatósága anyagi érdekeltségéről szóló 8/2000. (III. 1.) önkormányzati rendelete.


Kőszeg, 2016. április 28.


Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester